Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления на консолидирана основа за трето тримесечие на 2021 г. от страна на емитентите на ценни книжа


Комисията за финансов надзор обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за трето тримесечие на 2021 г. пред КФН и обществеността изтича на 29.11.2021 г.
Съгласно чл. 100 о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът е длъжен да представи на КФН публично уведомление/отчет на консолидирана основа за финансовото си състояние за трето тримесечие на 2021 г. в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия, в законоустановения срок, за третото тримесечие на 2021 г., а именно до 29.11.2021 г. включително.