Решения от заседание на КФН на 30.09.2021 г.


На заседанието си на 30.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проект на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2022 г.
 
2. Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2020 г.
 
3. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното с писмо коригирано търгово предложение от „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, гр. София, на акции на „Индустриален Холдинг България” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
           
4. Изпраща уведомление до съответните национални компетентни органи относно намерението на „Инстрейд Застрахователен брокер“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на следните държави членки на Европейския съюз: Република Унгария, Република Италия, Федерална република Германия, Кралство Испания,  Република Португалия, Кралство Швеция, Република Словения, Словашка република, Чешка република, Република Полша, Кралство Дания, Кралство Белгия.
                                               
5. Изпраща уведомление относно намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да разшири обхвата на застрахователна си дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по определени класове застраховки съгласно Приложение № 1 от КЗ до националните компетентни органи на: Република Франция, Република Италия, Република Австрия, Република Кипър, Република Чехия, Кралство Дания, Република Естония, Република Финландия, Федерална Република Германия, Република Унгария, Република Латвия, Велико Херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Словакия, Република Словения, Кралство Швеция, Кралство Белгия, Република Хърватия, Република Гърция, Кралство Испания.              

Решения от заседание на КФН на 30.09.2021 г.


На заседанието си на 30.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проект на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2022 г.
 
2. Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2020 г.
 
3. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното с писмо коригирано търгово предложение от „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, гр. София, на акции на „Индустриален Холдинг България” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
           
4. Изпраща уведомление до съответните национални компетентни органи относно намерението на „Инстрейд Застрахователен брокер“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на следните държави членки на Европейския съюз: Република Унгария, Република Италия, Федерална република Германия, Кралство Испания,  Република Португалия, Кралство Швеция, Република Словения, Словашка република, Чешка република, Република Полша, Кралство Дания, Кралство Белгия.
                                               
5. Изпраща уведомление относно намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да разшири обхвата на застрахователна си дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по определени класове застраховки съгласно Приложение № 1 от КЗ до националните компетентни органи на: Република Франция, Република Италия, Република Австрия, Република Кипър, Република Чехия, Кралство Дания, Република Естония, Република Финландия, Федерална Република Германия, Република Унгария, Република Латвия, Велико Херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Словакия, Република Словения, Кралство Швеция, Кралство Белгия, Република Хърватия, Република Гърция, Кралство Испания.              

Съобщение във връзка с проверката на изпитните работи и оповестяване на резултатите от проведените на 25 и 26 септември 2021 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На 25 и 26 септември 2021 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
    На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 25 септември 2021 г. се явиха 17 лица при допуснати 21 кандидати.
    На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 26 септември 2021 г. се явиха 25 лица при допуснати 29 кандидати.
    Изпитните работи на кандидатите, явили се на изпитите, ще бъдат проверени от изпитната комисия в срок до 08 октомври 2021 г. Резултатите от изпитите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Комисията за финансов надзор при спазване на правилата за защита на личните данни, като ще се публикуват имената на успешно издържалите кандидати.

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

 

Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги в 3-дневен срок от публикуването на списъка.

Със свое решение от 28.09.2021 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право на територията на Република България. Взетото решение е на основание чл. 281, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение №716-ИП от 28.09.2021 г. е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.

Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.

Решения от заседание на КФН на 28.09.2021 г.


На заседанието си на 28.09.2021 г. КФН реши:


1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 1 925 000 (един милион деветстотин двадесет и пет хиляди) броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни акции, без право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,70 лева всяка една. Вписва посочената емисия привилегировани акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“.

           

3. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“.

 

4. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.


5. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“, управляван от ПОК „Доверие“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.


6. Издава решение за вписване на „Фонд за разсрочени плащания Бъдеще“, управляван от „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

 

7. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Карол инвестмънт“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Карол“ АД на 16 199 981 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството. 

8. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно трансграничното разпространение на фондове, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 02 февруари 2022 г.

Решения от заседание на КФН на 28.09.2021 г.


На заседанието си на 28.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София.
Емисията е в размер до 1 925 000 (един милион деветстотин двадесет и пет хиляди) броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни акции, без право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,70 лева всяка една. Вписва посочената емисия привилегировани акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“.

3. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“.

4. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.

5. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“, управляван от ПОК „Доверие“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

6. Издава решение за вписване на „Фонд за разсрочени плащания Бъдеще“, управляван от „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

7. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Карол инвестмънт“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Карол“ АД на 16 199 981 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

8. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно трансграничното разпространение на фондове, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 02 февруари 2022 г.

Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, взе участие в среща, на която беше дискутирано бъдещето на застрахователната индустрия

Българските регулатори в областта на застрахователните услуги, водещи застрахователи, както и представители на технологичния сектор се срещнаха на бизнес закуска “The Next Frontier for Insurance”, организирана от Софтуер Груп – световен технологичен партньор на финансовите институции в сферата на дигитализацията и подкрепена от Microsoft и PwC.
Vladimir Savov
Калин Радев, изпълнителен директор на Софтуер Груп, посрещна гостите с думите: "Това събитие има за цел да свърже лидерите в застраховането от България и региона, да бъде платформа за обсъждане на предизвикателства и успехи в областта на дигитализацията, както и да насърчи инициирането на регулаторни промени, подкрепящи иновациите и  трансграничното сътрудничество."
В своето обръщение,  Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление “Застрахователен надзор”, изтъкна няколко ключови момента за КФН в ролята й на регулатор, а именно:
баланс между защита на ползвателите на услуги и финансова стабилност на сектора;
баланс между това премиите да отразяват оптимално рисковете, които покриват, същевременно продуктите да остават достъпни;
баланс между финансовите иновации, непрекъсваемост на бизнес процесите и защита на потребителите.
В последвалата дискусия на тема “Поддържане на баланса регулации и дигитализация”, модерирана от Калин Радев, заедно с Владимир Савов взеха участие Максим Колев, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд, и Константин Велев, председател на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)
 
Промени в регулаторния пейзаж на застраховането в България
“През последните 18 месеца станахме свидетели на усилията на застрахователния сектор да засили дигитализацията и предостави дистанционни услуги в посока нарастване на онлайн продажбите, ликвидация на щети и нови продукти. Благодарение на това секторът успя да премине през кризата. Като регулатор, следим за защитата на потребителите на небанкови финансови услуги и финансовата стабилност на застрахователи, от друга страна искаме да насърчим развитието на бизнеса и технологиите, оставаме възприемчиви и отворени за диалог с бизнеса и технологичните доставчици.”- коментира г-н Савов.
Част от предстоящите регулаторни промени включват вече приетата Наредба No 71 за системите за управление на застрахователите, доразвиване на режима Платежоспособност II, въвеждане от 2023 на  МСФО 17 за застрахователни договори. КФН работи и върху наредба и методика за определяне на размера на обезщетенията за имуществени неимуществени вреди във връзка със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, която е изключителна важна. Наредбата за системата бонус-малус, която ще бъде свързана с допълнителни ИТ решения, също се очаква да бъде финализирана.

Промяна в нуждите и очакванията на застрахователите към регулациите
Константин Велев, АБЗ, коментира, че в настоящата ситуация намирането на този баланс не е лесно за застрахователите, тъй като очакванията и нагласите на клиентите са променени, ускорени от пандемията, и пазарът търси дигитални решения за автоматизация и оптимизация.
По отношение на дигитализацията, регулацията може условно да се раздели на две нива: на първо ниво са базисните правила, по които се прави бизнесът – договора с клиента и обслужване на договора, на второ ниво са изискванията към информационните системи, облачни услуги и т.н.
“Първата регулация е тази, при която трудно намираме баланса, защото нашата нормативна уредба е избрала консервативно решение – писмената форма на застрахователен договор, която започва още от преддоговорна комуникация, сключване на договора, плащане, прекратяване на полица, регистрация на щета, писмена кореспонденция с клиента и т.н.. Регулаторната рамка се явява по-тясна при новите условия на пандемия.” – сподели г-н Велев – “Другият тип регулация се явява последваща и съответно там следваме европейската рамка.”

Наблюдавани тенденции и ролята на Гаранционния фонд
Гаранционният фонд винаги съпътства бизнеса и насоките на регулатора и всички промени, които предстоят, са с активното участие на фонда, отбеляза Максим Колев. Европейските трендове показват, че в портфейлите на западните застрахователни компании онлайн продажбите са не повече от 5%.  Дигитализацията се случва и в други посоки – роботизация на процеса по издаване на полици, автоматизация на плащания, счетоводни услуги и др.
Трябва да мислим за дигитализация отвъд онлайн продажбите заедно с оптимизация на процесите и връзките между институциите. Тогава би се получила по-добра синергия.” – сподели г-н Колев.
 
Дигитална идентичност и електронен подпис – очаквания и прогнози
Работещите варианти са физически подпис или квалифициран електронен подпис, но много малко хора имат такъв. Вече има и съдебна практика, където хибридни договори не се считат за невалидни. КФН обмисля приемането на промени в регулациите, така че те да имат законова основа.
Облачните сертификати са един от подходите, тъй като гамата на продуктите е изключително широка, както и рисковете, които се покриват. Може да има диференциран подход при сключване на договорите и процесите на обработка.  Там, където писмената формата е прекомерна, би следвало да се премахне задължителния й характер.
По повод на зелените карти, Гаранционният фонд е участник в преминаване от зелен към чернобял сертификат, какъвто вече има в 27 държави от ЕС. В държави извън ЕС, където дигитализацията се случва по-бавно, е валиден сертификат на хартиен носител, което вероятно е компромисно решение. Хартиеният сертификат ще важи, докато и тези държави се дигитализират.

Какво предстои на застрахователите в дигитален и технологичен план?
Според присъстващите застрахователи има място за подобрение в бързината на процесите и обмена на данни, важно е да се въведат електронно кандидатстване и идентификация.
Застрахователният сектор може да се поучи от банковия сектор, тъй като банките първи преминаха през процеса на дигитална трансформация и умело интегрираха променените нужди на потребителите.
Застрахователните компании също отчитат, че нямат достатъчен ресурс за иновации, тъй като индустрията е тежко регулирана и софтуерните бюджети за регулация са сериозни.
Промените, свързани с IFRS 17, ще наложат и промени в счетоводните системи на застрахователите – сериозен процес, сравним с въвеждането на директивата “Платежоспособност II”

Дигиталната трансформация в Югоизточна Европа
Представители на Microsoft и PwC обсъдиха технологичните иновации в региона в светлината на промените на актюерската работа, навлизане на машинното самообучение в различни области на общото застраховане, както и фокуса върху дигиталното изживяване на клиентите.
Microsoft акцентира върху факта, че все повече сензори навлизат в света на застраховането и управлението на данните става предизвикателство, което световни лидери като Microsoft се опитват да разрешат.
 
Относно трансформацията на съществуващите ‘’core’’ системи на застрахователите, PwC коментира, че новите технологии създават конкурентно предимство, тъй като свързват съществуващите backend системи с модерен frontend и дават възможност за оптимизация на съществуващите системи на застрахователите.
 
В заключение, застрахователите са убедени, че независимо от нивото и темпото на дигитализация, човешкият фактор остава ключов и бъдещето е phigital – микс от физическо и дигитално пространство, което осигурява перфектното клиентско изживяване.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2021 г.


Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 30.06.2021 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Пазари”, , „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Застрахователни брокери”.

Решения от заседание на КФН на 23.09.2021 г.


На заседанието си на 23.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „СЛС Имоти“ АДСИЦ.
Емисията е в размер до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една, с ISIN код BG1100065074.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Цветелина Йонкова за член на Съвета на директорите и Теодора Якимова-Дренска за прокурист на инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.
 
3. Одобрява Ангел Рабаджийски, Димо Димов и Станимир Каролев за членове на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Карол” АД.
 
4. Одобрява Константин Манолов за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява Енчо Енчев за изпълнителен директор на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява биометрични таблици за смъртност за определяне на размера на пожизнената пенсия, изплащана от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.
 
7. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
8. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.
 
9. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
 
10. Издава решение за вписване на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Алианц България“ и „Фонд за разсрочени плащания Алианц България“, управлявани от  „ПОД Алианц България“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
11. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-Сила“, управляван от  ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
12. Признава придобитата от Виктор Генев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Литва, Република Латвия и Република Естония относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на техните територии при условията на свобода на представяне на услуги.
 
14. Прекратява производство относно заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД (ново наименоване „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД) от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Прекратява производство по искане на заявиетеля за одобрение на нов член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД.
 
16. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на “СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
17. Спазва в надзорната си практика Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37, издадени от Европейския банков орган.
 
18. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на варанти.
 
19. Изпраща писмо до „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 23.09.2021 г.


На заседанието си на 23.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „СЛС Имоти“ АДСИЦ.
Емисията е в размер до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една, с ISIN код BG1100065074.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Цветелина Йонкова за член на Съвета на директорите и Теодора Якимова-Дренска за прокурист на инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.
 
3. Одобрява Ангел Рабаджийски, Димо Димов и Станимир Каролев за членове на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Карол” АД.
 
4. Одобрява Константин Манолов за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява Енчо Енчев за изпълнителен директор на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява биометрични таблици за смъртност за определяне на размера на пожизнената пенсия, изплащана от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.
 
7. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
8. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.
 
9. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
 
10. Издава решение за вписване на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Алианц България“ и „Фонд за разсрочени плащания Алианц България“, управлявани от  „ПОД Алианц България“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
11. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-Сила“, управляван от  ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
12. Признава придобитата от Виктор Генев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Литва, Република Латвия и Република Естония относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на техните територии при условията на свобода на представяне на услуги.
 
14. Прекратява производство относно заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД (ново наименоване „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД) от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Прекратява производство по искане на заявиетеля за одобрение на нов член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД.
 
16. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на “СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
17. Спазва в надзорната си практика Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37, издадени от Европейския банков орган.
 
18. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на варанти.
 
19. Изпраща писмо до „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.