КФН започва проверка във връзка с технически проблеми с борсовия софтуер

КФН започна проверка във връзка с публикувана информация за възникнали технически проблеми с борсовия софтуер. Цялата информация, отнасяща се до случая, ще бъде изискана от „БФБ-София” АД. Целта на проверката е да се  набележат незабавни мерки за отстраняване на проблема, като по този начин се осигури спазването на основния принцип на борсовата търговия – равнопоставеност на участниците на пазара.

 

Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОК„Съгласие” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на фондовете, управлявани от ПОК„Съгласие” АД.

Пълния текст на решенията 72, 73 и 74 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се “ГЕРИЛА” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “ГЕРИЛА” АД, гр. Върбица, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 71 може да намерите в раздел "Документи".

За улеснение на чуждестранните инвеститори КФН изготви формуляр на Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество или инвестиционно дружество на английски език

КФН информира всички заинтересовани лица, че с цел подпомагане и улесняване на чуждестранните инвеститори да изпълнят задължението си по чл. 145 от ЗППЦК, утвърденият от КФН формуляр на Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество или инвестиционно дружество е преведен на английски език и публикуван на интернет страницата на Комисията.

Задължение за тези лица е да представят уведомлението едновременно на български и на английски език.

Формулярът на Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество или инвестиционно дружество, изготвен на английски език, може да намерите в Раздел “Документи”, Рубрика “Форми и образци на документи” – английска версия.

 

Решения от заседание на КФН от 25.01.2006 г.

На свое заседание от 25.01.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на “Булекс Инвест” АД, гр. Варна нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

Разпоредбите на ЗППЦК предвиждат инвестиционните посредници да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на инвестиционни и допълнителни услуги  (за прелицензиране)  до 31 януари 2006 г.

2. Издаде на “Стандарт инвестмънт” АД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

3. Издаде на УД “OББ Асет Мениджмънт” ЕАД нов лиценз (прелицензира) за извършване на дейност като управляващо дружество.

4. КФН издаде лиценз на “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 500 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията акции е издадена от дружеството в резултат на първоначално увеличаване на капитала му, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 09.08.2005 г.

Учредители на дружеството са „Евро Инс”АД, притежаващо 30% от капитала, ЕТ „Аскент Пламен Пенчев”, гр. Гурково с 10% от капитала, „Аскент шоп” ЕООД, гр. Стара Загора, с 23.2% от капитала, ЕТ „Селект Илия Михайлов”, гр. Гурково, с 10% от капитала, „Севт” АД, гр. Казанлък, с 20% от капитала, 6.8% от капитала на дружеството са разпределени сред останалите учредители – едно юридическо и три физически лица.

Направените досега инвестиции на дружеството са в земеделска земя.

5. Одобри издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Статус Капитал” АД. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ
Учредители на дружеството са «Статус Инвест» АД с  50% от акциите с право на глас в общото събрание на акционерите, Панчо Панев с 40% от гласовете в ОСА, Радослав Кацаров – с 5%, Орлин Япраков – с 3% и Мария Сивкова с 2 %.

6. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, емитирани от “Златен лев Холдинг” АД. Емисията е с размер на 6 481 960 лв., разпределени в 6 481 960 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  “Златен лев Холдинг” АД се вписва като публично дружество в регистър на КФН.
“Златен лев Холдинг” АД е дружество с над 10 000 акционера и с вписването му като публично се изпълнява законовата норма, която разпорежда, че публични са и дружествата, които в последния ден на предходните две календарни години преди влизането в сила на последните изменения на ЗППЦК са имали над 10 000 акционери, като тези дружества следва да предприемат действия за уреждане на публичния им статут.

7. Вписа  последваща емисия от акции на “Централна кооперативна банка” АД в резултат от увеличението капитала на дружеството. Емисията е размер на 16 169 058 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

8. Одобри  търгово предложение от “Пасифик 2000” ООД, гр. София, и “Лидинком Естаблишмънт”, Лихтенщайн, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД, гр. София, на акции на “Напредък холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.81 лв.

9. Одобри търгово предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София, на акции на “Енергоремонт – Варна” АД, с. Езерово, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 21.92 лв.

10. Одобри искане на “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ за замяна на обслужващо дружество. Новото обслужващо дружество е „Елана Пропърти Мениджмънт” АД.

11. Прие на първо четене проект на Наредба за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и т. 2 от Кодекса за застраховането.
С приемането на Кодекса за застраховането се доразви уредбата на задължителното застраховане, като в нея настъпиха значителни промени. Премахнато беше изискването за определяне на минимална премия по административен ред, отпадна изискването за определяне на общите условия по застраховката с подзаконов нормативен акт, самата законова уредба е значително по-подробна. Всичко това наложи съобразяване на подзаконовата нормативна уредба с новия стеснен обхват на законова делегация по чл. 255 във връзка с чл. 259, ал. 4 от Кодекса за застраховането.
С наредбата се уреждат редът и условията за извършването на задължителното застраховане по застраховките „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците, редът за неговото отчитане, както и условията и реда за сключване и отчитане на граничната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а също така се въвежда и единна номерация и се урежда минималното съдържание на полиците по тези застраховки.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации.

12. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”

13. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”

14. Прие  Инструкция за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Инструкцията се приема във връзка с новия Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, който предвижда преминаване на дейността по служебно разпределение от НОИ към НАП.

15. Отмени  Практика по прилагане на чл.60, ал.1, т.1 от ЗППЦК от 11.08.2004 г.

 

Официално стартира проект по ФАР “Укрепване на административния капацитет на КФН за прилагане на законодателството на ЕС”

“Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор за прилагане на законодателството на ЕС в областта на ценните книжа, пенсионното осигуряване и застраховането” е туининг проект, който Комисията за финансов надзор ще реализира заедно с Полската Комисия за застрахователен и пенсионен надзор. Проектът се финансира от Европейската комисия в рамките на Финансовия меморандум по Националната програма ФАР за България за 2004 г.

Полската Комисия за застрахователен и пенсионен надзор от своя страна е привлякла като партньори Полската Комисия по ценните книжа и Испанската Генерална дирекция за застрахователен и пенсионен надзор. Проектът стартира на 1 декември 2005г като неговата продължителност  е 22 месеца.
Целта му е   изграждане на стабилна правна рамка и по-ефективен надзор над небанковия финансов сектор на нивото на стандартите  на ЕС. Основен акцент в работния план на проекта е поставен върху изпълнението на съвместни дейности, целящи хармонизирането на българското законодателство в областта на ценните книжа, пенсионния и застрахователния надзор с правото на ЕС.
По време на изпълнението на проекта основно вниманието ще се насочи към:
o Разработване на стратегии за интегриран надзор и управление на човешките ресурси на Комисията за финансов надзор (КФН);
o Хармонизиране на българското законодателство със законодателството на ЕК в сферата на ценните книжа, застраховането и пенсионните фондове;
o Осигуряване на необходимите механизми на КФН за разработване, въвеждане и прилагане на политика за развитието на финансовия небанков сектор в съответствие със стандартите на ЕС;
o Придобиване от персонала на КФН на знания и умения за изработването и въвеждането на законодателство в областта на финансовите пазари, което да съответства на това на ЕС, и прилагането на най-добри практики;
o Развитие на административния капацитет на КФН за активно участие в работата на международните организации на надзорните институции;
o Изграждане на подходящи механизми за обмен на информация и подпомагане на надзорните институции в страните-членки на ЕС;
o Повишаване на осведоменост за необходимостта от промени в пазара, които са резултат от процеса на присъединяване към ЕС.

Предоставен е срок на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД да приведе инвестициите на управляваните от него професионален и доброволен пенсионен фонд в съответствие с изискванията на КСО

Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, предостави по искане на ПОАД „ЦКБ – Сила” АД срок за привеждане на активите на управляваните от него Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила” и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила” в съответствие с нормативно определеното в Кодекса за социално осигуряване ограничение за размера на инвестициите в акции, издадени от едно дружество.

Пълния текст на решения 60 и 61  може да намерите в раздел “Документи”.

Отписва се “Булес” АД /в ликвидация/, гр. Бургас, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “Булес” АД /в ликвидация/, гр. Бургас, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 58 може да намерите в раздел "Документи".

Двама застрахователни брокери получиха разрешение за извършване на дейност

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КЪЩА” ЕООД  и на “АЙ ТИ ЕС ЕНД КО ИНС” ООД да извършват дейност като застрахователни брокери.

Пълния текст на решенията 41 и 57 може да намерите в раздел "Документи".

Ученици посетиха КФН

На 19 януари 2006 г. Комисията за финансов надзор беше домакин на еднодневно посещение на ученици от 11 и 12 клас на Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „ Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица. Учениците бяха подробно запознати с дейността на надзорната институция  и нейната структура, след което посетиха Българска фондова борса и ИД „Елана”.

Посещението е продължение на образователната програма „Развитие на небанковия финансов сектор в България”, която комисията организира вече 3 години за гимназисти от икономическите училища в страната. Целта на тази програма е предоставяне на професионално обучение, информираност и изграждане на финансовата култура сред учениците, както и задълбочаване на познанията по отношение на финансовите пазари и ролята на регулаторната институция. Идеята на тази инициатива е да обогати познанията сред подрастващите и да събуди техния интерес  към финансовата област.