Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК “Доверие” АД и на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде две решения, с които одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК "Доверие" АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решение по протокол № 224 от 14.10.2009 г. Той одобри и изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решение по протокол от 16.10.2009г.
Решенията 894 и 895 може да намерите в раздел „Административни документи”.

С конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит” официално се открива туининг проекта между КФН и Министерството на икономиката и финансите на Италия по линия на ЕС

Днес, 30 октомври 2009 г., се проведе конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит", организирана от Комисия за финансов надзор и Министерството на икономиката и финансите на Италия,  с която официално се откри съвместният туининг проект BG/07/ІВ/ЕС/02 между Министерството на икономиката и финансите на Италия и КФН.
Конференцията предизвика голям интерес както с темата, така и с изтъкнатите лектори, които приеха поканата  да запознаят специализираната българска публика с „горещите” въпроси във областта на надзора на финансовия пазар.

„Ние сме особено щастливи да приемем нашите италиански партньори –  каза г-н Петър Чобанов, председател на КФН, откривайки конференцията – тъй като предстоящото ни сътрудничество с тях представлява възможност да сравним постигнатите резултати, както и  проблемите, с които се сблъскваме с тези, които са на дневен ред на един по-голям пазар”. Г-н Чобанов отбеляза, че именно сега, когато поради кризата секторът е в застой, е моментът да се положат основите на стабилен бъдещ растеж и този проект е шанс да се подготви един по-ефективен диалог с европейските партньори.

„Ние стартираме този проект на края на най-страшната финансова криза след Втората световна война” – каза Алесандро Ривера, генерален директор на ІV-та Дирекция на Министерство на икономиката и финансите на Република Италия. Според него кризата е дала два основни урока, че трябва да се прегледа законодателството и да се промени регулацията и че финансовите пазари са много тясно обвързани помежду си  и е необходима координация и сътрудничество между националните надзорни органи.

Генералният секретар на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа (CESR) г-н Карло Компорти също беше гост на конференцията и в своята презентация той акцентира върху необходимостта да се засили „регулаторния диалог”. Салваторе Ньони, експерт от Главна дирекция „Вътрешен пазар и финансови услуги” на Европейската комисия, продължи темата като се спря в изложението си на инициативите на Европейската комисия за противодействие срещу кризата на финансовите пазари. Като основен недостатък при досегашните надзорни органи г-н Ньони отбеляза, че е липсата на механизъм за ранно предупреждение. Той се спря върху новата архитектура на европейския надзор, която включва два съвета – Европейска съвет за системен риск (ESRC)и Европейска система на финансовите надзорни органи(ESFS). Има предложение общоевропейските надзорни органи,  отделни за всеки един от секторите на финансовите пазар,  съответно за застрахователен и  пенсионни надзор   ( EIOPA ),    за надзор  на ценните  книжа  и пазари  ( ESMA ) и  за банков надзор ( EBA ) да засилят правомощията  си и решенията им да имат задължителен характер за националните надзорни органи.

Андреа Енрия, ръководител на Управление „Регулаторен надзор и политика” в Италианска национална банка говори по темата „Укрепване на благоразумния надзор в отговор на кризата”. И г-н Енрия акцентира, че е необходима една добра координация между националните надзорни органи, за да се изгради обща оценка на риска.

Джовани Сичилияно, ръководител на Управление „Икономически изследвания” на италианскaта национална комисия за надзор на ценните книжа и борсите (Consob) подробно се спря върху ролята на регулаторите на ценни книжа. „Необходима е силна хармонизация на подходите при регулацията както и  изграждане на задължителни правила”, каза той.

По актуалната тема в областта на застраховането, свързана с директивата „Платежоспособност II” говори  Марко Чекини, ръководител на „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” на италианския институт за надзор на застрахователните и взаимозастрахователните дружества (Isvap). Според него застрахователната система ще стане по-предпазлива след прилагането й.

Конференцията завърши с презентацията „Пенсионните фондове и кризата: последиците за регулацията”, изнесена от Амброджио Риналди, Главен директор на италианската комисия за надзор на пенсионните дружества (Covip). „Загубите в световен мащаб на пенсионните фондове се изчисляват в милиарди евро, като загубите при по-младите системи (каквато е в България) са по-малки, докато при по-старите пенсионни системи са реализирани по-големи загуби. Пазарът на пенсионните фондове започна да се възстановява през 2009 г. като най-голям ръст се отчита през третото тримесечие” – констатира  г-н Риналди.

Презентациите от конференцията са публикуване на интернет страницата на КФН в раздел „Събития”.

Конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит

Комисията за финансов надзор и Министерството на икономиката и финансите на Република Италия организират конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит”, с която официално се открива съвместният туининг проект BG/07/ІВ/ЕС/02, съфинансиран чрез Преходния финансов инструмент на ЕС.
Акцентът на конференцията е поставен върху европейската политика в областта на регулацията и надзора на финансовия сектор, както и тяхното развитие в условията на криза. В конференцията
  участват изтъкнати специалисти, сред които г-н Карло Компорти – Генерален секретар на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа (CESR), представител на Главна дирекция „Вътрешен пазар и финансови услуги” на Европейската комисия, висши служители от Министерство на икономиката и финансите на Република Италия, Италианска централна банка и на италианските надзорни органи на ценните книжа, застрахователните и пенсионните дружества. 
Конференцията е на 30 октомври 2009 г. /петък/ от 9.00 ч. до 13.30 ч. в зала „Триадица” на Гранд Хотел София, ул. „Гурко” 1.
 

 

Комисията за финансов надзор подписа Меморандума на Международната организация на комисиите по ценни книжа

КФН подписа Многостранния меморандум за сътрудничество и обмяна на информация на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO). Меморандумът представлява международно признание за качествена надзорна рамка в областта на ценните книжа и дава възможност на подписалите го институции да обменят надзорна информация помежду си и по този начин да преследват и разкриват закононарушения извън границите на собствената си юрисдикция. Тази възможност е от изключително значение за надзора в условията на глобализиращи се финансови пазари.

След задълбочен преглед на актуализираната информация и допълнителна обстойна проверка на българското законодателство и надзорните практики на КФН, Проверяващата комисия на IOSCO излезе с положително становище и отправи покана към КФН за присъединяването й към Меморандума.

Меморандумът в настоящата му редакция е изготвен през май 2002 г. и през следващите няколко години се утвърди като най-високият глобален стандарт за ефективно международно сътрудничество в областта на ценните книжа.

До момента към него са се присъединили 55 държави (включени в Анекс “А”), между които 19 държави – членки на ЕС, САЩ, Индия, Китай и Япония. Много важна група страни, подписали Меморандума на IOSCO са и редица офшорни центрове. По силата на Меморандума надзорните органи в тези центрове също са длъжни да разкриват информация за фирмите, регистрирани в тяхната юрисдикция, включително и данни за структурата на собствеността на тези фирми.

Още през 2005 г., след двугодишен период на оценка на кандидатурата ни, КФН бе приета в Анекс „Б” на меморандума. За да може да бъде приета в Анекс „А” и да стане пълноправен член на споразумението (и съответно да може да обменя информация с другите му членове), КФН трябваше да получи по-големи правомощия и възможности за достъп до информация, които да отговарят на изискванията на меморандума. Това наложи редица изменения на ЗКФН, последното от които беше прието от Народното събрание в началото на 2009 г. (обн. ДВ бр. 24 от 2009 г. ). След влизането в сила на последните изменения в законодателството, през месец април тази година КФН поднови кандидатурата си и получи одобрение.

Решения от заседание на КФН от 28 октомври 2009 г .

На свое заседание от 28 октомври 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Прие решение за подписване на Многостранния меморандум за сътрудничество и обмяна на информация на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO).

2. Издава разрешение на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София за организиране и управление на договорен фонд „Експат Бондс”, който е с нискорисков профил. ДФ „Експат Бондс” ще инвестира в дългови ценни книжа и други финансови инструменти с фиксирана доходност. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Експат Бондс” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

2. Одобрява промени в устава на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, София, гласувани на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено през месец септември 2009 г. Промените в устава целят отразяване на последните изменения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група. С предлаганите промени се цели доразвиване на подзаконово равнище на режима на вътрешния контрол и вътрешния одит за презастрахователите. С проекта се предвижда в  наредбата да се отразят и последните изменения  в областта на вътрешния одит, въведени с  разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

„ЕМПОРИКИ БАНК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД е включена в списъка на банките депозитари

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което одобрява включването на „ЕМПОРИКИ БАНК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД в списъка на банките, които могат да бъдат банка депозитар.
Решение 883 може да намерите в раздел "Административни документи".

„Букет” АД, Нова Загора, е отписано от публичния регистър

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което отписва „Букет” АД – в несъстоятелност, гр. Нова Загора, от публичния регистър и издадената от дружеството емисия акции в размер на 311 392 лева, разпределена в 311 392 броя обикновени . Поради прекратяване на производството по несъстоятелност дружеството е заличено и от търговския регистър.
Решение 873 може да намерите в раздел "Административни документи".

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-август 2009 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите на тези застрахователи, които извършват дейност по активно презастраховане) са в размер на 956 891 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 145 988 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 0,4 % в общото застраховане и спад от (-17,0 %) в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от (-2,3 %). Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (43,0 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (26,4 %) или общо 69,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество” премийният приход, по които възлиза на 181 381 хил. лв., или 19,0 % от общия премиен приход.
Застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Пожар и природни бедствия” имат най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор, чиито премии на годишна база нарастват съответно с 40 672 хил. лв. и със 17 712 хил. лв.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец август 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 108 825 хил. лв. и формират 74,5 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,8 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 6 948 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по „Допълнителна застраховка” – от 8,4 %, „Постоянна здравна застраховка” – от 5,5 % и  „Женитбена и детска застраховка” – от 5,1 %. 

Реализираният за периода  януари-август 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 27 718 хил. лв., с което се отчита ръст от 30,6 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 31,2 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 25,0 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Болнична медицинска помощ” – от 92,0 % и „Извънболнична медицинска помощ” – от 87,6 %.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.08.2009 г. възлиза на 339 499.

Емисия облигации в размер на 5 600 броя, издадена от„ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр.София, се отписва от водения от КФН регистър

Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа в размер на 5 600 броя безналични корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка и с ISIN код: BG2100025050, издадена от„ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр.София, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Заявлението за отписване на емисията облигации е подадено от дружеството.
Решение 866 може да намерите в раздел "Административни документи".