Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-август 2009 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите на тези застрахователи, които извършват дейност по активно презастраховане) са в размер на 956 891 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 145 988 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 0,4 % в общото застраховане и спад от (-17,0 %) в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от (-2,3 %). Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (43,0 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (26,4 %) или общо 69,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество” премийният приход, по които възлиза на 181 381 хил. лв., или 19,0 % от общия премиен приход.
Застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Пожар и природни бедствия” имат най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор, чиито премии на годишна база нарастват съответно с 40 672 хил. лв. и със 17 712 хил. лв.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец август 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 108 825 хил. лв. и формират 74,5 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,8 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 6 948 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по „Допълнителна застраховка” – от 8,4 %, „Постоянна здравна застраховка” – от 5,5 % и  „Женитбена и детска застраховка” – от 5,1 %. 

Реализираният за периода  януари-август 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 27 718 хил. лв., с което се отчита ръст от 30,6 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 31,2 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 25,0 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Болнична медицинска помощ” – от 92,0 % и „Извънболнична медицинска помощ” – от 87,6 %.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.08.2009 г. възлиза на 339 499.