Дадени са задължителни предписания на ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, даде задължителни предписания  на  ПОАД “ЦКБ-СИЛА” АД в срок до 31.08.2005 г. да приведе активите на управляваните от дружеството ППФ”ЦКБ-Сила” и ДПФ”ЦКБ-Сила”  в съответствие с  инвестиционните ограничения, регламентирани  в Кодекса за социално осигуряване. За изпълнението на дадените предписания дружеството се задължава да уведоми КФН до 05.09.2005г.

В изпълнение на  заповед № 294-ПОД от 03.05.2005 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, дружеството представи в КФН  финансови отчети за управляваните от  него фондове за допълнително пенсионно осигуряване – УПФ”ЦКБ-Сила”, ППФ”ЦКБ-Сила” и ДПФ”ЦКБ-Сила””, изготвени към последния работен ден на месец април 2005г.. В тези отчети се вижда, че към 29.04.2005г. относителният дял на активите на ППФ”ЦКБ-Сила”  и ДПФ”ЦКБ – Сила”, инвестирани в инвестиционни имоти,  превишава  регламентираните в чл.176, ал.3 и чл.251, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване инвестиционни ограничения.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2005 г.

През първото тримесечие на 2005 г. общо 15 174 осигурени лица са упражнили правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди.
Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд е  5 574 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2005 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, раздел “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2005 г.

 

Върховният административен съд отхвърли като неоснователни двете жалби срещу Наредба №18 на КФН за задължителното застраховане

Върховният административен съд в петчленен състав отхвърли като неоснователни двете жалби, насочени срещу Наредбата за задължителното застраховане, приета от КФН. Те бяха подадени през ноември м.г. от председателя на Съюза на застрахованите лица Георги Бакалов, гр. Бургас и от Асоциация за европейска интеграция и права на човека, със седалище гр. Пловдив.
В жалбата на Георги Бакалов се атакува начина на определянето на рисковата премия, а именно коефициента, отразяващ характеристиките на застрахованото лице – пол, възраст, шофьорски стаж. Според него критериите “пол” и “възраст” са дискриминиращи. ВАС отхвърля жалбата като неоснователна и в мотивите съдът прави категорични изводи, че именно неотчитането на факторите „пол” и „възраст” при определянето на рисковата премия, би довело до по-неблагоприятно третиране на застрахованите физически лица, до това определени категории хора да са ощетени с по-високи премии при доказан по-малък риск за застрахователя. /статистическите изследвания показват, че жените правят по-малко катастрофи и е дискриминиращо те да плащат същите премии както мъжете, ако премията зависи и от характеристиката на застрахованото лице/.
Другата жалба на Асоциация за европейска интеграция и права на човека е насочена срещу разпоредбата на чл. 20 от същата наредба. Оспорва се  текстът, който предвижда, че  при промяна на собствеността на моторното превозно средство застраховката се прекратява, но не е изрично регламентирано задължението застрахователят да връща част от застрахователната премия. ВАС отхвърля и тази жалба като неоснователна, тъй като задължението застрахователят да връща част от премията на застрахованото лице при прекратяване на договора е уредено в  Търговския закон, както и в Закона за задълженията и договорите. Застрахователната премия се дължи въз основа на застрахователния договор  и при отпадане на  договора застрахователят няма правно основание да задържи цялата премия.. При продажба на кола преди изтичане на срока по договора – плащането по този договор /премията/ подлежи на частично връщане. В противен случай е налице  неоснователно обогатяване.
В мотивите на ВАС за отхвърляне на жалбата се констатира, че липсата на изричен текст в Наредба № 18 не прави тази разпоредба незаконосъобразна, защото този въпрос е уреден в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите. Не е необходимо един подзаконов нормативен акт да повтаря разпоредби на закона.
Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Решения от заседание на КФН от 27 май 2005 г.

1. Подтвърди проспект за вторично публично предлагане на 3000 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една, с падеж  на 22.04.2008 г., издадени от "ХипоКредит" АД, гр. София.
           Вписва емисията ценни книжа в публичния регистър, воден от КФН.

 2. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия от 7 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка една, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, чието първично публично предлагане завърши успешно.

3.   Прие на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Наредбата предстои да бъде публикувана в Държавен вестник.

Фани Минчева е одобрена за прокурист на “ЗД ЕВРО ИНС”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решениe, с които одобри Фани Минчева за прокурист на “ЗД ЕВРО ИНС”.

Пълния текст на решение 350 може да намерите в раздел "Документи".

Повишават се капиталовите изисквания към 30.06.2005 г. за инвестиционни посредници, които ще извършват сделки за собствена сметка и поемане на емисии

КФН напомня на инвестиционните посредници, че на основание § 3, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 6 от 22 октомври 2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 6) в срок до 30 юни 2005 г. инвестиционните посредници,, получили разрешение за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа, следва да притежават капитал не по-малко от 1 000 000 лв. 
Коментар на новите изисквания е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „За поднадзорните лица”, „Съобщения”.

 

Нови изисквания към дейността на инвестиционните посредници във връзка с въведените със Закона за изменение и допълнение на ЗППЦК

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) се въвеждат някои нови задължения за инвестиционните посредници (ИП). Част от разпоредбите на закона влизат в сила в тридневен срок от обнародването му, а действието на други е отложено във времето – след  01.01.2006 г. и след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз –  като въвеждането на т.н. “единен паспорт”.
Коментар на новите изисквания е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „За поднадзорните лица”, „Съобщения”.

На 28 май 2005 г. КФН ще проведе изпит за брокер на ценни книжа, а на 29 май – за инвестиционен консултант

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 28 май 2005 г. в сградата на „Университет за национално и световно стопанство”, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София, зала № 2005 от 9:00 часа.
На същото място, на 29 май 2005 г. от 9:00 ч ще се проведе изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
Регистрирането за участие ще започне от 8:30 часа.
Моля, при явяването си на изпита да носите:
1.  документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
2.  документ за самоличност.
За допълнителна информация: тел. 9404851.

Румен Гълъбинов е одобрен за член на УС и изпълнителен директор на “ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД и на “ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобри Румен Гълъбинов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на “ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД и на “ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД.

Пълния текст на решение 347 и 348 може да намерите в раздел "Документи".

 

 

“АНВЕЛ-2005” ЕООД получи разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде  разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на “АНВЕЛ-2005” ЕООД.

Пълния текст на решение 345 може да намерите в раздел "Документи".