Решения от заседание на КФН от 27 май 2005 г.

1. Подтвърди проспект за вторично публично предлагане на 3000 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една, с падеж  на 22.04.2008 г., издадени от "ХипоКредит" АД, гр. София.
           Вписва емисията ценни книжа в публичния регистър, воден от КФН.

 2. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия от 7 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка една, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от "БенчМарк Фонд Имоти" АДСИЦ, чието първично публично предлагане завърши успешно.

3.   Прие на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Наредбата предстои да бъде публикувана в Държавен вестник.