Повишават се капиталовите изисквания към 30.06.2005 г. за инвестиционни посредници, които ще извършват сделки за собствена сметка и поемане на емисии

КФН напомня на инвестиционните посредници, че на основание § 3, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 6 от 22 октомври 2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 6) в срок до 30 юни 2005 г. инвестиционните посредници,, получили разрешение за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа, следва да притежават капитал не по-малко от 1 000 000 лв. 
Коментар на новите изисквания е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „За поднадзорните лица”, „Съобщения”.