На 28 май 2005 г. КФН ще проведе изпит за брокер на ценни книжа, а на 29 май – за инвестиционен консултант

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 28 май 2005 г. в сградата на „Университет за национално и световно стопанство”, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София, зала № 2005 от 9:00 часа.
На същото място, на 29 май 2005 г. от 9:00 ч ще се проведе изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
Регистрирането за участие ще започне от 8:30 часа.
Моля, при явяването си на изпита да носите:
1.  документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
2.  документ за самоличност.
За допълнителна информация: тел. 9404851.