Комисията за финансов надзор с мобилно приложение “FSCMobile”

Комисията за финансов надзор (КФН) направи нова крачка в своето дигитално развитие, представяйки на потребителите и на поднадзорните лица собствено мобилно приложение за най-популярните операционни системи Android и iOS.

FSC Mobile е напълно безплатна апликация, която ще даде допълнително удобство в достъпа до информация, която КФН публикува на вниманието на потребителите и на участниците в небанковия финансов сектор – застрахователен, осигурителен и инвестиционен.

„За да бъдем в крак с новата дигитална среда и очаквания както на участниците, така и на крайните потребители, ние надграждаме начина си на комуникация и инструментите, целящи повишаването на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги. С представянето на мобилната апликация, КФН доказва адаптивността си към  предизвикателствата на динамично променящата се дигитална среда, като използва нови похвати и актуални канали за комуникация“, заяви г-н Бойко Атанасов – председател на КФН.

FSC Mobile е с нововъведения, идентифицирани при предварителните разработки на проекта, за да може КФН максимално да покрие очакванията на потребителите. Подаване на отчети от поднадзорните на КФН лица, срокове за плащане на такси към Комисията, проследяване пътя на жалбата от момента на нейното подаване до момента на изпращането ѝ до заинтересованото лице, както и подаване на апликационна форма в иновативния център на  за обсъждане на финтех проект, са част от опциите на апликацията, където всеки заинтересован може да проследява и най-актуалните новини от дейността на КФН.

Проверка статус на подадена жалба – Електронното подаване на жалба до КФН също става възможно, като гражданите ще могат да проследяват етапите на разглеждане на подаденото от тях запитване, чрез уникално генериран код, който Комисията предоставя.

Jalba

Надзорен календар – чрез приложението ще може да се достъпва и календар на събитията, по трите сектора – инвестиционен, застрахователен и осигурителен, с най-важните и ключови срокове за всеки от тях.

Kalendar

 

 

Проверка на поднадзорно лице по ЕИК – на базата на актуални списъци, потребителите ще имат възможността да направят проверка чрез ЕИК, наименование на интересуващото ги дружество и дали същото има издаден лиценз от КФН.

ЕИК

Иновационен център – потребителите могат да заявят за обсъждане техния проект.

Innovation hub

Чрез мобилното приложение ще може да бъде направена справка кои са вписаните в регистрите на КФН застрахователи и застрахователни брокери, като потребителите ще намерят и съвети за различните видове застраховки – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите,  „Каско“, застраховка „Живот“ и др.

Приложението отразява една от стратегическите цели на регулатора, а именно интегриране на новите технологии и на дигитализацията в небанковия финансов сектор. Структурирано е така, че максимално да улесни поднадзорните лица и потребителите на небанкови финансови услуги и продукти. В тяхна помощ е и новият сайт на КФН, с нова визия и подобрени функционалности, следващ иновативни линии и актуалните уеб тенденции. В процес е и изграждането на Единна информационна система (EИС), която ще позволи публичен дигитализиран достъп през портала на КФН до цялата изискуема по нормативната уредба информация, свързана с регистри, решения, регулаторни мерки и нормативни промени, касаещи извършваните от Комисията дейности.

За да свалите приложението на вашето смарт устройство, трябва да сканирате следните QR кодове:

AndroidiOS

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 3 )


Решения от заседание на 26.01.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

Емисията е в размер до 1 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 21,50 лева всяка една, с ISIN код BG1100099065 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

Вписва посочената емисия предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, на промени в Правилата за оценка и управление на риска и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД.

Решения от заседание на 24.01.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строителство и подобрения в недвижими имоти, собственост на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ) на „Бокал Инженеринг“ ООД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

2. Признава на Диана Иванова частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане.

3. Вписва „БКИ БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с делегиране на функциите на звено „Нормативно съответствие“ на трето лице.

5. Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност по Животозастраховане, застраховка „Злополука”, застраховка „Заболяване”, на територията на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Срокът за заплащане на годишните такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че 31 януари на текущата година е крайният срок за заплащане в пълен размер на таксите за осъществяване на общ финансов надзор, дължими за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2023 г., както и на непроменливата част от таксата по раздел II, т. I, ред 36 от Тарифа за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор .
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в раздел II на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Следва да имате предвид, че върху невнесената в горепосочения срок такса се дължи лихва в размер на законната лихва, съгласно раздел IV, т. X от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане на дължимите такси, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.Заплащането на таксите може да бъде извършено на каса в Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ:
IBAN:BG95BNBG96613000141501
BIC:BNBGBGSD

За допълнителна информация във връзка с дължимите такси и лихви, преди извършване на плащането, може да се свържете със звено „Събиране на приходи“ на тел. 02/94 04 691 и/или тел. 02/94 04 646.

Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления за четвърто тримесечие на 2022 г. от страна на емитентите на ценни книжа

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на публично уведомление за финансовото състояние за четвърто тримесечие на 2022 г. пред КФН и медия изтича на 30.01.2023 г.
Съгласно чл. 100 о1, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът е длъжен да разкрива на КФН публично уведомление в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление за финансовото състояние на дружеството се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Публичното уведомление за финансовото състояние на дружеството се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия, в законоустановения срок, в конкретния случай до 30.01.2023 г. включително.

Зам.-председателят на КФН сред официалните гости на уебинара „SPOTLIGHT ON T2S”

Снимка г жа Филипова

На 20 януари се състоя уебинар, организиран от „Централен депозитар“ АД (ЦД), на тема „SPOTLIGHT ON T2S”. Събитието бе официално открито от г-н Васил Големански - изпълнителен директор на ЦД, от г-жа Мария Филипова - заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и от г-жа Нина Стоянова – подуправител, ръководител на управление „Банково“ и член на Управителния съвет на Българската народна банка.
В приветствието си към участниците в уебинара г-жа Филипова изтъкна, че „Присъединяването към системата TARGET2-Securities е от съществено значение за България и за българския капиталов пазар. Тя ще предостави възможност българските финансови инструменти да бъдат по-достъпни за инвеститорите от Европейския съюз, което от своя страна ще даде тласък и за разгръщането на капиталовия пазар в България. Същевременно българските инвеститори, от своя страна, ще могат да се възползват от преимуществата на системата, а именно улеснен достъп до пазарите в другите страни от Европейския съюз при по–ниски разходи за трансграничен сетълмент. Присъединяването към системата TARGET2-Securities ще допринесе за намаляването на транзакционния риск и увеличаването на финансовата стабилност. Комисията за финансов надзор подкрепя и насърчава всички действия по присъединяването към TARGET2-Securities и високо оценява всички положени усилия на участниците в този процес, които са основополагащ фактор за успешното реализиране на проекта и за извършване на необходимите промени в платежните и сетълмент системи, като предпоставка за присъединяване на страната към еврозоната“.
В рамките на единния европейски пазар, TARGET2-Securities (T2S) предоставя възможност ценни книжа и парични средства да се прехвърлят между инвеститори в цяла Европа като се използват хармонизирани правила и практики за сетълмент на принципа доставка срещу плащане (DvP) на брутна база в реално време. T2S полага основите на единен пазар за сетълмент на ценни книжа и по този начин допринася за постигането на по-голяма интеграция на европейския финансов пазар. T2S значително улеснява сетълмента на ценни книжа в Европа, като слага край на сложните трансгранични процедури за сетълмент и проблемите, причинени от различните практики за сетълмент между държавите.
Първият панел на събитието бе посветен на „T2S: функционалности, ползи и свързване“. Сесията въведе участниците в тематиката на T2S, представяйки функционалностите на платформата, нейната роля за интеграцията и хармонизацията на европейските капиталови пазари, както и преглед на високо ниво на всички услуги в портфолиото на TARGET Services на Евросистемата. В допълнение бяха представени и детайли за връзката на Централен депозитар с T2S. Участниците получиха полезни насоки къде са достъпни допълнителни ресурси с техническа информация от г-н Реми ал Сбинати, старши експерт по пазарна инфраструктура в Европейската централна банка (ЕЦБ) и от г-жа Мира Хилтън, мениджър проект T2S в депозитаря.
Във втория панел г-н Васил Големански, г-н Томас Лаос, експерт по пазарна инфраструктура в Европейската централна банка и г-н Тодор Ханджиев, директор „ИТ системи“ в ЦД, представиха етапите по внедряване, които предшестват миграцията на Централен депозитар към T2S, миграцията към T2S и тестовата стратегия. Бе предоставена и информация относно дейността на всички централни депозитари на ценни книжа, планирали да мигрират към T2S през септември 2023 г., както и предварителен график на тестови дейности за българския пазар, преди програмата за тестове да получи официално одобрение от управлението на T2S. Експертите от Българската народна банка – г-жа Велимира Колева, началник на отдел, дирекция „Фискални услуги“ и г-жа Радостина Чалъкова, старши експерт, дирекция „Фискални услуги“, направиха кратка ретроспекция на развитието на проекта за внедряване на TARGET2-Securities от Евросистемата. Бяха представени и ползите за участниците в Депозитаря на държавни ценни книжа в Българската народна банка от бъдещото му включване в платформата T2S, като улесняване на връзките с други депозитари и създаване на възможност за разширяване на инвеститорската база.
Участниците в семинара бяха информирани за ролята на централната банка в T2S и запознати със същността и процедурата по откриване на специални парични сметки за сетълмент в T2S (т.нар. Т2S Dedicated Cash Accounts, T2S DCA).
В края на уебинара г-н Георги Караджов, директор „Сетълмент и регистри“ в ЦД, представи на участниците преглед на функционалностите на текущата система за клиринг и сетълмент на депозитаря, заедно с кратък обзор на предстоящите нови услуги.

Решения от заседание на 19.01.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на до 11 000 000 бр. акции от капитала на „Софарма“ АД от останалите акционери на дружеството.

2. Отказва да издаде одобрение на коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Блокс груп“ АД, гр. София.

3. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

Разпореждане на Софийски районен съд

На свое заседание от 05.01.2023 г. КФН взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 994-ИП от 20.12.2022 г. и чрез които в срок до 05.01.2023 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.

Председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН (19.01.2023 г.), да спрат достъпа от територията на Република България до двете изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.

Разпореждането на Председателя на Софийски районен съд, ведно с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.

КФН публикува информационни материали с цел защита интереса на потребителите

В изпълнение на заложените в Програмата за защита на потребителите (2021 г. – 2024 г.) цели, КФН публикува три видеоматериала, повишаващи нивото на финансова грамотност и осведоменост относно правата на осигурените във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, лицата, сключили задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и лицата, проявяващи интерес към закупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми. Видеоматериалите можете да намерите в рубриката “За потребителя”, секция “Информация за потребителите“.

Откриване на производство по издаване на общ административен акт

Днес, 19.01.2023 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и 24 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 127, ал. 3, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), откри производство по издаване на общ административен акт – Заповед за отмяна на Заповед № 197/14.10.2008 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Със Заповед № 197/14.10.2008 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ е задължил застрахователите, които предлагат застраховки „Кредити“, „Гаранции“ и „Разни финансови загуби“, да представят в КФН ежемесечна обобщена (агрегирана) информация за застрахователните суми по посочените видове застраховки, базирана на валидните към края на съответния отчетен период договори.

В изпълнение на заповедта, част от застрахователите продължават да подават изисканите данни, но в този си формат и периодичност получената информация не подлежи на анализ и съответно не добавя стойност за целите на дистанционния надзор.

Годишните справки, подавани съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността,  оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, до края на отчетната 2022 г. съдържат данни за броя договори и застрахователната сума по тези видове застраховки, а считано от 01.01.2023 г. структурата на справките и съответно класовете застраховки се променят във връзка с влизането в сила на МСФО 17 и на Заповед  № 988/16.12.2022 г.  за определяне на характера, обхвата и формата на информацията, необходима за целите на застрахователния надзор. Същевременно, считано от последното тримесечие на 2022 г. КФН в надзорната си практика изисква подробна и структурирана информация по застраховка „Гаранции“ с цел последващ анализ.

Предвид гореизложеното, възниква необходимост Заповед № 197/14.10.2008 г. да бъде изрично отменена, доколкото същата не съответства на вече изменената регулаторна рамка относно надзорната отчетност. Предоставянето на информация по тази заповед представлява необоснована административна тежест за застрахователите. В случай че за целите на застрахователния надзор възникне необходимост от събиране на допълнителна информация относно застрахователните суми по застраховки „Кредити“, „Гаранции“ и „Разни финансови загуби“, същата би могла да бъде изискана на основание чл. 127 и 579, ал. 1  от Кодекса за застраховането по линия на текущия надзор в нужния обхват, структура и периодичност.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”. На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 20.02.2023 г. включително.