Решения от заседание на 27.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Вписва емисия варанти, издадена от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД (с предишно наименование „Родина Кепитъл“ АД), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 2 063 028 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200002236, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 24,00 лева за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

2. Вписва емисия варанти, издадена от „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 44 200 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200001238, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1,10 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

3. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД.

4. Изпраща писмо до застрахователен брокер „ЕМ ДЖИ БРОКЕРС ВАРНА“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на ръководител на функцията за съответствие в дружеството.

6. Изпраща писмо до “Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на ръководител на функцията за съответствие в дружеството.

Решения от заседание на 25.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Българска Финансова Къща“ АД.

Емисията е в размер на 8 000 000 евро, разпределени в 8 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN код BG2100018220, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4%, платим на 12-месечен период, с дата на емитиране 28.11.2022 г. и дата на падеж 28.11.2025 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Вписва „Българска Финансова Къща“ АД, гр. София, като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Евгени Бенбасат за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД „ИНСтинкт“ АД.

3. Одобрява Кирил Стаменов за ръководител на функцията по вътрешен одит на „Групама застраховане“ ЕАД.

4. Одобрява Кирил Стаменов за ръководител на функцията по вътрешен одит на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

5. Издава разрешение на „Централен депозитар“ АД за придобиване на участие съгласно чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в дъщерно дружество.

6. Признава придобитата от Стойко Радиев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Разширява обхвата на издадения лиценз на инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД с инвестиционните дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 от ЗПФИ и допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ.

8. Приема на второ гласуване Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

9. Изпраща писмо до „Евроинс иншурънс груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

Краен срок за оповестяване на индивидуални шестмесечни финансови отчети за първата половина на 2023 г. от страна на емитентите на ценни книжа

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на 6-месечен финансов отчет за дейността за 2023 г. пред КФН и обществеността изтича на 31.07.2023 г.  Съгласно чл. 100о, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието.

Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г. се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г. се разкрива и на обществеността в законоустановения срок, а именно до 31.07.2023 г. включително, по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

КФН обръща внимание, че отчетите на емитенти на облигации по чл.100е, ал. 2 или по чл.100б, ал. 8 от ЗППЦК за второ тримесечие на 2023 г., които се изготвят на индивидуална база,  следва да бъдат представени в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 31.07.2023 г.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 емитентът на облигациите е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. Чл. 100б, ал.8  от ЗППЦК гласи, че в случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

Решения от заседание на 20.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява представения анекс за изменение на договор за възлагане на дейности (за водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция), сключен между „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

2. Признава придобитата от Артон Лена квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Признава придобитата от Марио Георгиев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на Застрахователно дружество „Съгласие“ АД.

5. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по администриране на бази данни на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД на външен изпълнител.

6. Изпраща писмо до “Застрахователно дружество ИНСтинкт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност по предоставяне на деловодни услуги и изграждане и поддържане на информационна система от “Застрахователно дружество ИНСтинкт” ЕАД на външен изпълнител.

Коригирани периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодични справки и отчети от застрахователните брокери към 30.06.2023 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, качен на 27.06.2023 г. е коригиран.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да бъде изтеглен отново от страницата, като се използва актуализираният формат (версия 30.06.2023), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователна дейност”.

За застрахователните брокери подали информацията до момента на публикуването на настоящата новина, не следва да подават информацията отново.

Решения от заседание на 18.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100019228, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, но не по-малко от 4,00% и не повече от 6,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.12.2022 г. и дата на падеж 07.12.2031 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Шелли Груп“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 50 946 лева, разпределени в 50 946 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции  с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100003166, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 945 лева.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Захар инвест“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на акции на „Захарни заводи“ АД от останалите акционери на дружеството.

4. Одобрява промени в устава на „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.

6. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ АД.

7. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕНЕРГИЯ“ АД.

8. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч  Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

9. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2021 г. до 30.06.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 747 – УПФ от 18.07.2023 г. и № 748 – ППФ от 18.07.2023 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.

10. Отписва „Стройинвестхолдинг“ АД, гр. София, като публично дружество, и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради заличаване на дружеството от търговския регистър.

Емисията е в размер на 375 288 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100021986.

11. Изпраща уведомления до компетентните органи на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Полша, Австрия, Нидерландия, Швеция, Дания, Финландия, Хърватия и Румъния относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ЕООД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.

12. Изпраща уведомления до Националната банка на Словакия и до инвестиционен посредник „Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС, че PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., („Партнърс Инвестмънтс“ ОЦП АС) – инвестиционен посредник, лицензиран от НБС, може да извършва дейност на територията на Република България чрез обвързан агент.

13. Изпраща писмо до Застрахователно дружество „ИНСтинкт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

ЕОЦКП стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно рисковете за устойчивостта и разкриването на информация

Европейският орган за ценни книжа и пазари стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно рисковете за устойчивостта и разкриването на информация

Общото надзорно действие ще се проведе през 2023 г. и 2024 г. Целта на същото е да се установи спазват ли се изискванията, свързани с рисковете за устойчивост и оповестяванията. Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-assess-disclosures-and-sustainability-risks-investment-fund

Решения от заседание на 13.07.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Бианор холдинг“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 470 697 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100007076.

2. Одобрява Станислав Божков за прокурист на управляващо дружество „Общинска банка – Асет Мениджмънт“ ЕАД.

3. Одобрява Ангел Хаджийски, Деян Денев и Иванка Павлова за членове на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Капман“ АД.

4. Одобрява Цветомир Панагюрски за независим член на съвета на директорите на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

5. Одобрява замяна на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз, без Кралство Белгия, относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.

Комисията за финансов надзор взе участие в международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“

На 7 юли Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), съвместно с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България, проведе международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“. Събитието, посветено на устойчивите инвестиции, регулациите в сферата, новите ангажименти и предизвикателства пред корпоративните бордове, ESG оценката на компаниите и капиталовите пазари, бе официално открито от министъра на енергетиката на Република България – г-н Румен Радев и от г-жа Даниела Пеева – председател на НККУ.

Лектори и панелисти в конференцията бяха 17 представители на различни международни организации и компании, на регулаторните органи в България и Европа, сред които и Комисията за финансов надзор (КФН). Основните насоки бяха поставени от г-жа Фианна Джордан – водещ експерт в „Организация за икономическо сътрудничество и развитие“ (ОИСР), която представи актуализираните принципи на ОИСР за корпоративно управление.

В панелната дискусия „Спазвай правилата и се конкурирай успешно“, с акцент върху ролята на регулаторната рамка за устойчивост, участие взеха д-р Неда Мужо – Началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в КФН, Флорънс Биндел – генерален секретар на EuropeanIssuers и Евгения Кючукова-Троанска – представител на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG).

Лектори
Лилия Горанова, Неда Мужо, Флорънс Биндел и Евгения Кючукова – Троанска (от ляво на дясно)

Д-р Мужо коментира регулациите на европейско и национално ниво, как компаниите могат да подобрят своите корпоративни структури и бордове, за да могат едновременно да отговарят на изискванията за устойчивост, но и да използват тези изисквания като конкурентно предимство: „От около 5 години, в Европейския съюз (ЕС) се налагат политиките на устойчивият начин на правене на бизнес. Тези политики се въвеждат посредством въвеждането на регулации и всяка голяма компания, която не адаптира бизнес моделите си, съгласно новите стандарти за екологично и социално въздействие и добро корпоративно управление, ще бъде подложена на санкции. Постепенно се въвеждат т.нар. ESG стандарти, като от началото на 2024 г. приблизително 50 000 компании в ЕС ще трябва да докладват доколко покриват определени ESG изисквания. Всяка страна, включително България ще определи национални компетентни органи, които ще следят за навременното подаване на изискуемите доклади за точността на данните, които са оповестени в тях“.

До настоящия момент в България се прилага Директивата за оповестяването на нефинансова информация (NFRD – Non Financial Reporting Directive), като изискванията й са транспонирани в българския „Закон за счетоводството“. Големите предприятия от обществен интерес и които към края на всяка отчетна година надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, задължително трябва да включват в доклада за дейността си, или като отделен документ нефинансова декларация, в която се оповестява информацията, изисквана от NFRD. Това се отнася и за всеки емитент на ценни книжа, а КФН е компетентният орган, който следи за спазването на тези оповестявания, по отношение на всички листнати на борсата компании в България.

По време на панела стана ясно, че ESG докладите ще бъдат част от годишните финансови отчети на компаниите, които ще бъдат проверявани, одитирани и заверявани от лицензирани одитори.

Бе обсъдено още, че до края на 2023 г. се очаква ЕС да уточни кои ще са институциите, които ще следят за подаването на ESG доклади и за коректността на данните в тях, като е много вероятно по отношение на листнатите компании, това да бъдат националните компетентни органи, включително Комисията за финансов надзор.

Конференцията допринесе за обмен на знания и мнения на специалисти от различни държави и сектори на икономиката. По безспорен начин бе доказана ролята и възможността, чрез ориентирано към устойчивост корпоративно управление, да бъдат решавани въпросите с прехода към въглеродно неутрална икономика на отделните компании. Комисията за финансов надзор ще очаква всички те да следват европейските ESG регламенти и да изготвят отчетите си в съответствие с изискванията и най-добрата европейска практика.

Запис на събитието може да гледате на линк:  https://www.youtube.com/watch?v=-t61Ad-odBM