Комисията за финансов надзор отвори специален мейл за подаване на сигнали от служители на поднадзорни лица


Комисията за финансов надзор (КФН) създаде специален електронен адрес: employee_signals@fsc.bg, на който служители на поднадзорни на КФН лица могат да сигнализират за възможни или извършени нарушения на приложимите нормативни актове, уреждащи дейността на съответното поднадзорно лице. Електронният адрес представлява специален комуникационен канал, осигуряващ сигурност за служителите, подали сигнали до регулатора. По този начин е гарантирана анонимността им пред работодателя.
Съгласно Закона за Комисията за финансов надзор подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице. Освен това лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на КФН лица, подали жалба или сигнал имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение.

Студент от УНСС беше председател на КФН за един ден

КФН се включи  в инициативата „Мениджър за един ден” и  беше управлявана от Михаил Михайлов, студент по „Финанси“ в УНСС

Работният ден на студента Михаил Михайлов в Комисията за финансов надзор (КФН) започна със среща с председателя на КФН Карина Караиванова, която „предаде щафетата“ на председателската длъжност, като го запозна със спецификата и предизвикателствата на отговорния пост. „Комисията регулира и надзирава  небанковия финансов сектор: инвестиционния пазар, застрахователния и пазара на задължителното допълнително пенсионно осигуряване, което е голяма отговорност. Задълженията ни са крайно отговорни, а работата много обемна, тъй като наблюдаваме бизнеса на повече от 20 хиляди поднадзорни лица, които управляват активи за почти 30 милиарда лева.“ – каза г-жа Караиванова.
 
Михаил Михайлов обясни, че специално е избрал да е „мениджър“ на КФН, защото се интересува от небанковия финансов сектор. „Вече съм втори курс и сега е моментът да реша с какво ще се занимавам в бъдеще дали да работя в банка или в застрахователно дружество или брокер, или с някакъв друг вид дейност. Най-интересно ми е на какви условия трябва да отговаря един брокер или застраховател или инвестиционен посредник, за да му дадете лиценз. И като бъдещ икономист, живот и здраве, някой ден да мога и аз да си учредя собствена фирма“, сподели студентът с председателя на комисията.
 
Михаил Михайлов присъства на заседание на КФН, където  усети на практика как се взимат решенията от институцията. Запозна се със заместник – председателите на КФН и наблюдава разглеждането и приемането на решенията, заложени в дневния ред. Най-много се впечатли  от решението за предприетите мерки спрямо нелегалните инвестиционни посредници. КФН взе решение да уведоми Софийския градски съд за интернет сайтове, които предлагат инвестиционни услуги, а нямат право на това, и да поиска съдът да задължи интернет доставчиците да спрат въпросните сайтове.
 
Работният ден на Михаил Михайлов продължи със срещи с експертите от трите управления в КФН. Той се запозна лично с ръководителите на всички структури в комисията и узна подробности от спецификата на дейността на всяка една от тях. Специално отношение прояви към дейността на финансистите в комисията и сподели, че за един ден е научил толкова много за финансите, колкото за месеци четене от учебниците. В края на деня Михаил активно се включи в пряката работа на комисията, като написа новина за взетите решения от заседанието.
 
„Много съм доволен от това, че за един ден бях председател на такава голяма и отговорна институция. Научих много неща и ще се замисля в бъдеще дали да не кандидатствам за работа тук“, каза Михаил Михайлов, след като получи сертификат като  „Мениджър за един ден” от председателя на КФН Карина Караиванова.

 

 

Решения от заседание на КФН на 30.10.2018 г.


На заседанието си на 30.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците посочени в Решение № 1002-ИП / 25.10.2018 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промяна в договори за депозитарни услуги, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Райфайзен (България) Активна Защита в лева“, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“, ДФ „Райфайзен Консервативен фонд България“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“ от една страна и „Алианц Банк България” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
3. Разширява обхвата на издадения на инвестиционен посредник „Делтасток” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
4. Отписва „Медицински Диагностично-Консултативен Център Биочек“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100070066 от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
5. Утвърждава „КПМГ Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена иншурънс груп“ АД.
 
6. Утвърждава „КПМГ Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на застрахователното дружество „ЗЕАД Булстрад живот Виена иншурънс груп“ ЕАД.
 
7. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователна компания Уника Живот” АД.
 
8. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователна компания Уника” АД.
 
9. Одобрява Стефан Петров Стойков за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.
 
10. Одобрява увеличаване на прякото квалифицирано участие на „Виена иншурънс груп АГ Винер Ферзихерун Групе“ в ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ АД във връзка с откритото производство по ликвидация на „Ти Би Ай България“ ЕАД.
 
11. Приема на второ гласуване Наредба за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Предстои обнародването на Наредбата в "Държавен вестник".
 
12. Прекратява производство за заличаване на „Индустриални застрахователни брокери” EООД от регистъра на застрахователните брокери поради отпаднало основание.
 
13. Прекратява образуваните производства по заявления за допускане на Цанко Илиев Коловски, Димитър Бойков Вучев, Орлин Йорданов Бобчев и Преслав Симеонов Флоров до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, насрочени съответно за 10.11.2018 г. и 11.11.2018г.
 
14. Изпраща писмо до „Българска фондова борса“ АД, с което уведомява дружеството, че може да прилага исканото освобождаване от задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) 600/2014) относно дялови финансови инструменти на организираната от нея многостранна система за търговия (МСТ).
 
15. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Лев Инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Република Франция, Република Румъния и Република Гърция при условията на свобода на представяне на услуги съгласно чл. 46, ал. 1 от КЗ.
 
16. Изпраща писмо до „Холдинг Нов век“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
17. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на дружеството.
 
18. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на дружеството.
 
19. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка със заявление за утвърждаване на „Делойт Одит“ ООД и на „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на застрахователното дружество и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г.

Решения от заседание на КФН на 30.10.2018 г.


На заседанието си на 30.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 1002-ИП / 25.10.2018 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промяна в договори за депозитарни услуги, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Райфайзен (България) Активна Защита в лева“, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“, ДФ „Райфайзен Консервативен фонд България“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“ от една страна и „Алианц Банк България” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
3. Разширява обхвата на издадения на инвестиционен посредник „Делтасток” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
4. Отписва „Медицински Диагностично-Консултативен Център Биочек“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100070066 от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
5. Утвърждава „КПМГ Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена иншурънс груп“ АД.
 
6. Утвърждава „КПМГ Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на застрахователното дружество „ЗЕАД Булстрад живот Виена иншурънс груп“ ЕАД.
 
7. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователна компания Уника Живот” АД.
 
8. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г. на „Застрахователна компания Уника” АД.
 
9. Одобрява Стефан Стойков за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.
 
10. Одобрява увеличаване на прякото квалифицирано участие на „Виена иншурънс груп АГ Винер Ферзихерун Групе“ в ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ АД във връзка с откритото производство по ликвидация на „Ти Би Ай България“ ЕАД.
 
11. Приема на второ гласуване Наредба за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Предстои обнародването на Наредбата в "Държавен вестник".
 
12. Прекратява производство за заличаване на „Индустриални застрахователни брокери” EООД от регистъра на застрахователните брокери поради отпаднало основание.
 
13. Прекратява образуваните производства по заявления за допускане на Цанко Коловски, Димитър Вучев, Орлин Бобчев и Преслав Флоров до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, насрочени съответно за 10.11.2018 г. и 11.11.2018г.
 
14. Изпраща писмо до „Българска фондова борса“ АД, с което уведомява дружеството, че може да прилага исканото освобождаване от задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) 600/2014) относно дялови финансови инструменти на организираната от нея многостранна система за търговия (МСТ).
 
15. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Лев Инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Република Франция, Република Румъния и Република Гърция при условията на свобода на представяне на услуги съгласно чл. 46, ал. 1 от КЗ.
 
16. Изпраща писмо до „Холдинг Нов век“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
17. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на дружеството.
 
18. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с одобрението на Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на дружеството.
 
19. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка със заявление за утвърждаване на „Делойт Одит“ ООД и на „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на застрахователното дружество и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г.

Окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2018 г.


Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2018 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2018“. Окончателните данни не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги. 

КФН публикува интернет страници, чрез които не могат да се предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

Със свое решение от 25.10.2018 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Взетото решение е на основание разпоредби от Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение №1002 – ИП е публикуван списък с интернет страниците,  чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.
 
Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.

Решения от заседание на КФН на 25.10.2018 г.

На заседанието си на 25.10.2018 г. КФН реши:

 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 6 650 012 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава лиценз за извършване на дейност като оператор на механизъм за публикуване (ОМП) на „Българска фондова борса“ АД.
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Делтасток глобален фокус”.
 
4. Изпраща писмо до „Екип-98 Холдинг” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.  
 
5. Оповестява интернет страниците, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България, като счита публикуването на решението за уведомление по чл. 281, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно задължението на тези лица да преустановят предлагането на тези услуги чрез оповестените интернет страници.

Решения от заседание на КФН на 25.10.2018 г.

На заседанието си на 25.10.2018 г. КФН реши:

 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 6 650 012 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава лиценз за извършване на дейност като оператор на механизъм за публикуване (ОМП) на „Българска фондова борса“ АД.
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Делтасток глобален фокус”.
 
4. Изпраща писмо до „Екип-98 Холдинг” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.  
 
5. Оповестява интернет страниците, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България, като счита публикуването на решението за уведомление по чл. 281, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно задължението на тези лица да преустановят предлагането на тези услуги чрез оповестените интернет страници.

Решение от заседание на КФН на 24.10.2018 г.

На заседанието си на 24.10.2018 г. КФН реши:

Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 07.11.2018 г. вкл.)

Решения от заседание на КФН на 23.10.2018 г.

На заседанието си на 23.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издаденa от  „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 849 979 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 20 103 965 лева  на 20 953 944 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Вписва емисия акции, издадена от „Индустриален капитал – Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 155 510 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 15 551 960 лева на 15 707 470 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени, поименни, безналични акции, които ще бъдат издадени от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна. Емисията е в размер до 1 250 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 36 лева за всяка една акция. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
4. Утвърждава „Бул Одит“ ООД  и „РСМ БГ“ ЕООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на застрахователно дружество „Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/“ ЕАД.
 
5. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователно дружество „ОББ-Животозастраховане” EАД.
 
6. Определи състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за брокери на финансови инструменти на 10.11.2018 г. и за инвестиционни консултанти на 11.11.2018 г.
 
7. Утвърждава ‚,Прайсуотърхаускупърс Одит” ООД  и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователно дружество „ДЗИ – Общо застраховане” EАД.
 
8. Утвърждава ‚,Прайсуотърхаускупърс Одит” ООД  и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.,  годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователно дружество  „ДЗИ – Животозастраховане” EАД.
 
9. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0% за четвърто тримесечие на 2018 г. и за всяко следващо тримесечие до четвърто тримесечие на 2019 г. и 0.5% за четвърто тримесечие на 2019 г. Инвестиционните посредници могат да бъдат освободени от КФН от  поддържането на предпазен капиталов буфер и/или специфичен антицикличен капиталов буфер при прилагане разпоредбите на чл. 80, съответно чл. 83 от Наредба № 50. Определеното ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за четвърто тримесечие на 2018 г. за експозиции към САЩ е в размер на 0%.
 
10. Изпраща писмо до „Българска фондова борса“ АД, с което уведомява дружеството, че може да прилага исканото освобождаване от задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) 600/2014) относно недялови финансови инструменти.
 
11. Изпраща писмо до „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.