Съобщение относно съдържание на разкриваната от инвестиционните посредници информация по чл. 38, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)

Съобщение относно съдържание на разкриваната от инвестиционните посредници информация по чл. 38, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)

„Е ЛЕВЪЛ” ООД, София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение, с което вписа „Е ЛЕВЪЛ” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 1224 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 27 .09.2007 г.

На свое извънредно заседание от 27 септември  2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Прие на второ  четене окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
 С наредбата се постига пълно съответствие на акта с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа в частта относно първоначалното и последващото разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. В наредбата изрично се предвижда, че проспектът трябва да съдържа информацията, посочена в регламент № 809/2004 г., който е акт на Европейската комисия с пряко действие и не се транспонира в законодателството на държавите-членки. Изготвянето и публикуването на проспект относно инвестиционното дружество от отворен тип и договорния фонд е предвидено да се уреждат в отделна наредба, а именно в Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, предвид необходимостта от диференцирано прилагане на изискванията към проспектите за тези лица. С наредбата се регламентират и условията и реда за вписване на квалифицираните инвеститори в регистър на комисията, с оглед ползването на възможността за освобождаване от задължението за публикуване на проспект в  случаите,  когато предлагането е насочено към такива лица. С наредбата се предвижда съдържанието на периодичната и другата регулирана информация, която емитентите са длъжни да разкриват съгласно ЗППЦК, както и  изискванията, които те следва да спазват при нейното разкриване. Посочено е, че освен на комисията емитентите трябва да разкриват тази информация и на обществеността като за целта ползват медия или трето лице, които могат да осигурят широкото и едновременното й разпространение на територията на всички държави-членки, а в случаите когато е извършено само публично предлагане в страната, на територията на Република България.
 Предстои обнародването  на наредбата в Държавен вестник.

2. Прие на второ  четене окончателен проект на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел
 С наредбата се цели постигане на съответствие със Закона за пазарите на финансови инструменти, с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и с Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и с Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници. В наредбата детайлно се уреждат данните и документите, които се прилагат към заявленията за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, регулиран пазар, управляващо дружество и инвестиционно дружество, към заявленията за издаване на одобрения и разрешения във връзка с осъществяваната от тях дейност, както и към заявленията за извършване на уведомление за придобиване или прехвърляне на квалифицирано участие в съответствие с посочените нормативни актове.
Предстои обнародването  на наредбата в Държавен вестник.

3. Прие  първоначален проект на Наредба за разкриване на дялово участие в публично дружество.
 С наредбата се уреждат условията и реда за разкриване на дялово участие в публично дружество, както и реда за извършване на уведомление при придобиване на контрол в инвестиционно дружество. Целта на наредбата е да уреди детайлно случаите, при които е необходимо да се извърши уведомление, както и условията, реда и формата за извършване на уведомлението в съответствие с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Предвидено е уведомление за разкриване на дялово участие да се извършва както от акционера, така и от всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правото на глас в общото събрание на публично дружество. Задължението за разкриване на дялово участие се прилага и за всяко лице, което притежава пряко или непряко финансови инструменти, които му дават право да придобие по собствена инициатива акции с право на глас в общото събрание, като в наредбата са посочени конкретно финансовите инструменти, за които се прилага това задължение. В наредбата детайлно са описани и хипотезите, при които не се изисква уведомление, както и случаите, при които гласовете на дружеството майка не се сумират с гласовете на управляващото дружество и инвестиционния посредник при разкриване на дялово участие. Уредена е формата на уведомлението, данните, които трябва да бъдат посочени в него, срокът, в който трябва да бъде извършено и задължените лица.
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации.

 

КФН организира семинар за представители на МВР във връзка с надзора в областта на застраховането

Ралица Агайн – заместник-председател на КФН и главен  комисар  Веселин Петров – заместник-директор на Национална служба Полиция  и директор на ОДП  Варна откриха семинар на тема „Актуални проблеми, свързани с осъществяването на надзорните функции на комисията за финансов надзор в областта на застраховането”. Семинарът, организиран от КФН, се провежда във Варна  от 27 до 29 септември 2007 г. и в него участват експерти от икономическите отдели на Областните дирекции на полицията от цялата страна.
По време на двудневното събитие ще бъдат разгледани теми, свързани със застраховането  и правомощията на Комисията за финансов надзор в тази област.

Решения от заседание на КФН от 26 .09.2007 г.


На свое  заседание от 26 септември 2007 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН  и вписа емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 броя обикновенни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас,  с номинална стойност 1 лев,  издадена от „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия в регистъра, воден от КФН.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от  “Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 10 939 282 лева, разпределени в 10 939 282 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.25 лева всяка, които ще бъдат издадени от дружеството в резултат на увеличаване на капитала му. Вписва посочената емисия в регистъра, воден от КФН.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия обезпечени (застраховани) корпоративни облигации, издадени от „Ти Би Ай Лизинг” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 4 000 000 евро, разпределини в 4 000 броя обикновени, лихвоносно, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени (застраховани), неконвертируеми корпоративни облигации, с ISIN код BG 2100006076, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечния EURIBOR, увеличен с 300 базисни точки на годишна база, със 6-месечен период на лихвени плащания, с изключение на първото лихвено плащане, което е от датата на издаване на емисията – 26.03.2007 г. до 01.07.2007 г. и съдържа 97 дни. Лихвата за първия период е 6.85 % , срокът на облигационния заем е 36 месеца, след датата на първото лихвено плащане, с падеж 01.07.2010 г.
Вписва посочената емисия в регистъра и „Ти Би Ай Лизинг” ЕАД, София, като емитент.
 
4. Издаде разрешение на УД „Актива  Асет Мениджмънт” АД  за организиране и управление на два договорни фонда –  „Актива Балансиран фонд” и „Актива Високодоходен фонд”.
„Актива Балансиран фонд” е фонд с умерено ниво на риск, инвестиращ преимуществено в ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България и на някои регулирани пазари в чужбина, в т.ч. акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, както и в инструменти на фиксирания пазар.

„Актива Високодоходен фонд” е фонд с умерено до високо ниво на риск , инвестиращ преимуществено в акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и в други държави членки и в трети държави , посочени в списък, одобрени от заместник председателя. Фондът ще инвестира още и в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените, както и в инструменти на паричния пазар, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

5. Отказа издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на “РОЙ Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София и съответно отказа потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.

6. Признава придобита от Галина Димитрова квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.


 

Публикувана е статистиката за капиталовия пазар за второто тримесечие на 2007 г.

Пълните статистически данни за капиталовия пазар за второто тримесечие на 2007 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Статистика на капиталовия пазар”. Представена е нова информация в частта, представяща борсовата търговия, а именно данни за проведените първични публични предлагания, сключените блокови сделки и търгови предложения през разглежданото тримесечие. В информацията за инвестиционните дружества и договорните фондове са включени данни за чуждестранното участие във всяка колективна инвестиционна схема, както и резултати от търговията на борсата през периода с акции на инвестиционните дружества.
През второто тримесечие пазарната капитализация на борсата нарасна с 13,92%  и отбеляза 109,57% ръст на годишна база. С най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ-София и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала е сектор “Финансово посредничество”, чийто относителен дял достигна 35,42% от общата пазарна капитализация и съответно фрий флоут от 36,70%. Секторът, с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е “Транспорт, складиране и съобщения” (98,56%), следван от сектора  “Други дейности, обслужващи обществото и личността” с 55,02%.
Дружествата от СОФИКС формират 49,55% от пазарната капитализация на БФБ-София към 30 юни 2007 г. С акции на тези дружества са се извършили 25,19% от сключените сделки с акции на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 58,46% от оборота и 46,54% от обема на търговията на БФБ-София с акции за второто тримесечие на 2007 г. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс БГ40 към 30 юни 2007 г., имат 49,13% относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 56,04% от сделките, 60,88% от оборота и 56,40% от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за периода 1 април – 30 юни 2007 г.
През второто тримесечие на 2007 г. КФН потвърди проспекти за първично публично предлагане на седем дружества. Общият размер в лева на емисиите, предмет на първично публично предлагане през разглеждания период, е 286,82 млн. лв., изчислен по емисионна стойност.
В края на второто тримесечие нетните активи на колективните инвестиционни схеми надхвърлят половин милиард, достигайки 559,49 млн. лв. и 244,35% ръст на годишна база. Те се формират от 42 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от КФН към 30 юни 2007 г. Управляващите дружества в края на второто тримесечие са 26, а управляваните от тях активи възлизат на 673,86 млн. лв. и отбелязват 25,26% ръст в рамките на разглежданото тримесечие и 214,54% ръст на годишна база.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 30 юни 2007 г са 47. Активите, акумулирани от тях, възлизат на 918 млн. лв., в които близо 90% дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, шестте, които секюритизират земеделска земя, имат 32,72% относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през второто тримесечие, търговията с акции на дружествата със специална инвестиционна цел имат 34,14% дял в обема, 6,64% дял в оборота и 4,42% в броя сделки. АДСИЦ формират 4,02% от пазарната капитализация на БФБ-София.

 

Решения от заседание на КФН от 21 .09.2007 г.

На свое  заседание от 21 .09.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде разрешение на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД  за организиране и управление на договорен фонд „Алфа Избрани Акции”. Фондът е с умерен до висок рисков профил, набраните средства основно ще бъдат инвестирани в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в страната и чужбина – до 90%, дългови ценни книжа, издадени от българската държава или квалифицирани дългови книжа, издадени или гарантирани от чужди правителства или централни банки – до 50%.

2. Издаде разрешение на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД  за организиране и управление на договорен фонд „Ти Би Ай Съкровище”. Фондът е с умерен рисков профил, като комбинира сигурността и дохода на инвестициите в нискорискови дългови ценни книжа с потенциала за значителен растеж и капиталови печалби на инвестициите в акции на публични дружества.

3. КФН издава временна забрана за публикуване на търговото предложение на „НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД, за закупуване чрез упълномощения от него инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София от останалите миноритарни акционери на дружеството при цена от 10,73 лв.

Мотивите за издаване на временната забрана са, че при разглеждане на регистрираното в КФН търгово предложение са констатирани редица непълноти и несъответствия и не е  предоставена достатъчна информация на акционерите на дружеството – обект на предложението, така че те да могат да извършат точна оценка на предложението с цел вземане на обосновано решение относно приемането му.

–  Търговото предложение е за закупуване на всички непритежавани от търговия предложител акции, но не е отчетен фактът, че дружеството има издадени два класа акции – обикновени акции и една преференциална акция, притежавана от българската държава, представлявана от Министъра на транспорта и съобщенията. Предложената цена от 10, 73 лв. не отчита специалните привилегии, които привилегированата акция дава на своя притежател и допълнителната стойност, които тези привилегии дават на тази акция. Отделно от това, с последните изменения в ЗППЦК се въведе т.нар. клауза “squize out”, т.е. правото на търговият предложител, ако достигне 95 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, да изкупи всички останали акции без право техните притежатели да откажат. Основен принцип на търговото предлагане е да се осигури равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, а държавата като притежател на привилегирована акции е различен вид акционер. С оглед на това привилегированата акция, издадена от „БТК”, АД следва да сe изключи от броя акции, към които е адресирано настоящето търгово предложение .

–  В търговото предложение е посочено,  че придобиването на акциите по настоящото търгово предложение ще се финансира със собствени и заемни средства от търговия предложител. При разглеждане на  представените документи е установено, че те не доказват по недвусмислен начин, че НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД разполага с необходимите заемни средства да финансира изкупуването на останалите акции, за които е отправено търговото предложение.

–  Не е представена информация относно намеренията на „НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД за преобразуване или прекратяване на дружеството – обект на търговото предложение, както и информация за намеренията му по отношение на  състава на управителните органи.
                
–  Констатирани са редица непълноти и неточности при прилагане на методите за изчисляване на справедлива цена за акция. При прилагане на метода среднопретеглената пазарна цена на акциите е установено, че за избрания от търговия предложител период (17.05.2007 г. – 17.08.2007 г.) неправилно е определена цена на акциите от 10,73 лв., вместо 10,76 лв. Неправилно е определен и използваният 3-месечен период. Имайки предвид датата на представяне на търговото предложение в КФН – 31.08.2007 г., при определяне на среднопретеглената пазарна цена на акциите на „БТК” АД следва тримесечният период да е с крайна дата не по – рано от 29.08.2007 г. (29.05.2007 г. – 29.08.2007 г.).

При прилагане на метода „Среднопретеглена пазарна цена” следва да бъдат изключени всички сделки, които макар и сключени на регулирания пазар на ценни книжа (БФБ), нямат пазарен характер (сключването на сделката и нейните параметри не са определени от пазара, а предварително са договорени между продавача и купувача). Възможно е сделката да бъде осъществена на пода на БФБ (официален и неофициален пазар на акции), но тя да не притежава качеството на “пазарна”. От цялата налична в КФН информация се налага изводът, че такъв е случаят с осъществените на 17.08.2007 г. сделки, с които търговият предложител е придобил 259 888 357 броя акции на „БТК” АД при цена от 10, 70 лв.. Организацията и координацията при осъществяване на двете сделки (от типа “всичко или нищо”) категорично показва, че целта е била да се предотврати възможността за придобиване на акции на дружеството от други инвеститори, дори ако предлагат по-висока цена от 10,70 лв. Цената, по която са сключени сделките (10, 70 лв. за акция) е най-ниската за деня, в който са осъществени сделките (17.08.2007 г.). Тази цена е по-ниска и от среднопретеглената пазарна цена (11,51 лв.) за периода 17.05.2007-17.08.2007 г. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че ако сделките бяха сключени като блокови на БФБ, продавачите не биха се възползвали от данъчната преференция, а именно да се считат за необлагаеми сделки. С оглед на тези констатации цитираните две сделки следва да бъдат изключени при прилагане на метода „Среднопретеглена пазарна цена”.

Установени са непълноти и неточности и при прилагане на  метода на “Дисконтирани нетни парични потоци”, включително  неправилно е определена стойността на дружеството, съответно стойността на акция по метода.

При прилагането на  метод “Пазарни съотношения на дружества – аналози” не е направен сравнителен анализ, оценка на инвестиционните характеристики и степента на сходство на „БТК” АД и на посочените 5 дружества – аналози, независимо, че на този метод не е дадено тегло в крайната оценка. 

Не е направена  оценка на “БТК” АД по метода на ликвидационната стойност, въпреки че методът е приложим по отношение на дружеството, а именно то разполага с голям обем неамортизируеми активи – 36.8 %, също така балансовата стойност на дяловите участия надвишава 15 % от актива на дружеството – съгласно счетоводния баланс към 30.06.2007 г., дружеството притежава дялови участия, които са 30,7 % от актива му.

Лилян Белшак е одобрен за изпълнителен директор на Застрахователно дружество “КД Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Лилян Белшак  за изпълнителен директор на  Застрахователно дружество “КД Живот” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 1205 може да намерите в раздел „Документи”.

Задължава СД на „Пиринхарт” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава членовете на Съвета на директорите на „Пиринхарт” АД да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще са проведе на 05.10.2007 г., да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред, а именно:
„Овластяване на членовете на Съвета на директорите на дружеството да извършат  сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а”  от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на дълготрайни активи на обща стойност над 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен баланс на дружеството; проект за решение – овластява членовете на съвета на директорите да извършат прехвърляне на дълготрайни активи на дружеството при условията и реда посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.”
Пълния текст на решение 1207 може да намерите в раздел „Документи”.

Среща – дискусия на тема „Европейският законодателен процес и механизмите за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги”

Среща – дискусия на тема „Европейският законодателен процес и механизмите за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги”

  На 31 май 2007 г. в сградата на КФН се проведе среща-дискусия между надзорната институция и браншовите организации, на която се обсъди европейският законодателен процес и възможностите за участие в него от страна на бизнеса и потребителите на финансови услуги. На срещата присъстваха представители на Българската фондова борса, Централния депозитар, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружества, Асоциация на инвеститорите, Асоциация на българските застрахователи и Асоциациите на директорите за връзки с инвеститорите. Участниците се запознаха с механизма на създаване на европейско законодателство и начина за участие на институциите и представителите на бизнеса в този процес. Г-жа Нина Колчакова, директор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” изнесе презентация на тема: „Европейският законодателен процес. Механизми за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги.”