Решения от заседание на КФН от 27 .09.2007 г.

На свое извънредно заседание от 27 септември  2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Прие на второ  четене окончателен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
 С наредбата се постига пълно съответствие на акта с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа в частта относно първоначалното и последващото разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. В наредбата изрично се предвижда, че проспектът трябва да съдържа информацията, посочена в регламент № 809/2004 г., който е акт на Европейската комисия с пряко действие и не се транспонира в законодателството на държавите-членки. Изготвянето и публикуването на проспект относно инвестиционното дружество от отворен тип и договорния фонд е предвидено да се уреждат в отделна наредба, а именно в Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, предвид необходимостта от диференцирано прилагане на изискванията към проспектите за тези лица. С наредбата се регламентират и условията и реда за вписване на квалифицираните инвеститори в регистър на комисията, с оглед ползването на възможността за освобождаване от задължението за публикуване на проспект в  случаите,  когато предлагането е насочено към такива лица. С наредбата се предвижда съдържанието на периодичната и другата регулирана информация, която емитентите са длъжни да разкриват съгласно ЗППЦК, както и  изискванията, които те следва да спазват при нейното разкриване. Посочено е, че освен на комисията емитентите трябва да разкриват тази информация и на обществеността като за целта ползват медия или трето лице, които могат да осигурят широкото и едновременното й разпространение на територията на всички държави-членки, а в случаите когато е извършено само публично предлагане в страната, на територията на Република България.
 Предстои обнародването  на наредбата в Държавен вестник.

2. Прие на второ  четене окончателен проект на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел
 С наредбата се цели постигане на съответствие със Закона за пазарите на финансови инструменти, с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и с Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и с Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници. В наредбата детайлно се уреждат данните и документите, които се прилагат към заявленията за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, регулиран пазар, управляващо дружество и инвестиционно дружество, към заявленията за издаване на одобрения и разрешения във връзка с осъществяваната от тях дейност, както и към заявленията за извършване на уведомление за придобиване или прехвърляне на квалифицирано участие в съответствие с посочените нормативни актове.
Предстои обнародването  на наредбата в Държавен вестник.

3. Прие  първоначален проект на Наредба за разкриване на дялово участие в публично дружество.
 С наредбата се уреждат условията и реда за разкриване на дялово участие в публично дружество, както и реда за извършване на уведомление при придобиване на контрол в инвестиционно дружество. Целта на наредбата е да уреди детайлно случаите, при които е необходимо да се извърши уведомление, както и условията, реда и формата за извършване на уведомлението в съответствие с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Предвидено е уведомление за разкриване на дялово участие да се извършва както от акционера, така и от всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правото на глас в общото събрание на публично дружество. Задължението за разкриване на дялово участие се прилага и за всяко лице, което притежава пряко или непряко финансови инструменти, които му дават право да придобие по собствена инициатива акции с право на глас в общото събрание, като в наредбата са посочени конкретно финансовите инструменти, за които се прилага това задължение. В наредбата детайлно са описани и хипотезите, при които не се изисква уведомление, както и случаите, при които гласовете на дружеството майка не се сумират с гласовете на управляващото дружество и инвестиционния посредник при разкриване на дялово участие. Уредена е формата на уведомлението, данните, които трябва да бъдат посочени в него, срокът, в който трябва да бъде извършено и задължените лица.
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации.