Решения от заседание на КФН от 26 .09.2007 г.


На свое  заседание от 26 септември 2007 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН  и вписа емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 броя обикновенни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас,  с номинална стойност 1 лев,  издадена от „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия в регистъра, воден от КФН.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от  “Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 10 939 282 лева, разпределени в 10 939 282 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.25 лева всяка, които ще бъдат издадени от дружеството в резултат на увеличаване на капитала му. Вписва посочената емисия в регистъра, воден от КФН.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия обезпечени (застраховани) корпоративни облигации, издадени от „Ти Би Ай Лизинг” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 4 000 000 евро, разпределини в 4 000 броя обикновени, лихвоносно, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени (застраховани), неконвертируеми корпоративни облигации, с ISIN код BG 2100006076, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечния EURIBOR, увеличен с 300 базисни точки на годишна база, със 6-месечен период на лихвени плащания, с изключение на първото лихвено плащане, което е от датата на издаване на емисията – 26.03.2007 г. до 01.07.2007 г. и съдържа 97 дни. Лихвата за първия период е 6.85 % , срокът на облигационния заем е 36 месеца, след датата на първото лихвено плащане, с падеж 01.07.2010 г.
Вписва посочената емисия в регистъра и „Ти Би Ай Лизинг” ЕАД, София, като емитент.
 
4. Издаде разрешение на УД „Актива  Асет Мениджмънт” АД  за организиране и управление на два договорни фонда –  „Актива Балансиран фонд” и „Актива Високодоходен фонд”.
„Актива Балансиран фонд” е фонд с умерено ниво на риск, инвестиращ преимуществено в ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България и на някои регулирани пазари в чужбина, в т.ч. акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, както и в инструменти на фиксирания пазар.

„Актива Високодоходен фонд” е фонд с умерено до високо ниво на риск , инвестиращ преимуществено в акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и в други държави членки и в трети държави , посочени в списък, одобрени от заместник председателя. Фондът ще инвестира още и в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените, както и в инструменти на паричния пазар, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

5. Отказа издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на “РОЙ Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София и съответно отказа потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.

6. Признава придобита от Галина Димитрова квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.