Данни за застрахователния пазар към 31.01.2019 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец януари 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Решения от заседание на КФН на 26.03.2019 г.


На заседанието си на 26.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Луис Мигел Ортис за член на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД и му издава предварително одобрение за член на Надзорния съвет на дружеството във връзка с промяната на начина на управление на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
2. Одобрява Валентин Милинов за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД и Валери Ненков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
 
3. Одобрява Виолина Спасова за член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
4. Одобрява „ЦКБ Груп“ ЕАД и Александър Керезов за членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД. Одобрява и Веселин Митев за представител на „ЦКБ Груп“ ЕАД в Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Златен лев” и „Златен лев Индекс 30”.
 
6. Отказва одобрение на Мирослава Костова за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен Институт“ АД.
 
7. Вписва „Новас 2004” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива административни производства за заличаване на „Вива Брокер Инс” ООД от регистъра на застрахователните брокери и за заличаване на „Реинлабс Русе” ООД и „Неостил 13-10” ООД от регистъра на застрахователните агенти, водени от КФН.
 
9. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че  AMUNDI FUNDS II, управлявано от Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на 8 класа ценни книжа на подфонд EURO ALPHA BOND.
 
10. Изпраща писмо до „Борг Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 

Решения от заседание на КФН на 26.03.2019 г.


На заседанието си на 26.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Луис Мигел Гомес Ортис за член на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД и му издава предварително одобрение за член на Надзорния съвет на дружеството във връзка с промяната на начина на управление на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
2. Одобрява Валентин Иванов Милинов за ръководител на функцията за съответствие на ЗД „Бул Инс” АД и Валери Матеев Ненков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
 
3. Одобрява Виолина Маринова Спасова за член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.
 
4. Одобрява „ЦКБ Груп“ ЕАД и Александър Димитров Керезов за членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД. Одобрява и Веселин Маринов Митев за представител на „ЦКБ Груп“ ЕАД в Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
5. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Златен лев” и „Златен лев Индекс 30”.
 
6. Отказва одобрение на Мирослава Иванова Костова за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен Институт“ АД.
 
7. Вписва „Новас 2004” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива административни производства за заличаване на „Вива Брокер Инс” ООД от регистъра на застрахователните брокери и за заличаване на „Реинлабс Русе” ООД и „Неостил 13-10” ООД от регистъра на застрахователните агенти, водени от КФН.
 
9. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че  AMUNDI FUNDS II, управлявано от Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да извършва публичното предлагане на територията на Република България на 8 класа ценни книжа на подфонд EURO ALPHA BOND.
 
10. Изпраща писмо до „Борг Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 

Указание на Министъра на финансите на Република България относно съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на поднадзорни на КФН лица

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с прилагането на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството (ЗСч), в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, на основание чл. 15, т. 2 от ЗСч), на 22.03.2019 г, на интернет страницата на Министерството на финансите е публикувано УКАЗАНИЕ на Министъра на финансите на Република България относно:
Съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на застрахователни и презастрахователни предприятия, на управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, както и на предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар, във връзка с прилагане на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 
Указанието може да бъде изтеглено и от ТУК.

Съобщение за издаден общ административен акт

    Издаден е общ административен акт – Решение № 497 от 25.03.2019 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
    Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”. https://www.fsc.bg/?page_id=13827
 

Решения от заседание на КФН на 22.03.2019 г.


На заседанието си на 22.03.2019 г. КФН реши:

1. Одобрява Михаил Сотиров, Доротея Николова и Румяна Сотирова като членове на Управителния съвет на ПОК „ДСК-Родина“ АД.
 
2. Одобрява Диляна Германова като член на Съвета на директорите на ПОК „Съгласие“ АД.
 
3. Одобрява Миролюб Иванов като член на Надзорния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
4. Одобрява Славейко Гергинов като независим член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
5. Одобрява Биляна Костова за прокурист на инвестиционния посредник „Коактории Финанс“ АД, гр. Пловдив.
 
6. Одобрява измененията и допълненията в правилниците за организация и дейност на управляваните от ПОК „Доверие“ АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
7. Издава одобрение за промени в устава на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Хасково.
 
8. Съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на Пенсионноосигурителната компания „ДСК – Родина” АД и управляваните от компанията пенсионни фондове.
 
9. Освобождава „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
10. Уведомява надзорния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, че инвестиционният посредник „Аларик Секюритис” ООД има намерение да извършва дейност на територията на Великобритания, чрез обвързания агент Tradeal LTD.
 
11. Приема на второ гласуване Наредба за лицата, получаващи пазарни проучвания. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 

Решения от заседание на КФН на 22.03.2019 г.

На заседанието си на 22.03.2019 г. КФН реши:

1. Одобрява Михаил Петров Сотиров, Доротея Николаева Николова и Румяна Боянова Сотирова като членове на Управителния съвет на ПОК „ДСК-Родина“ АД.
 
2. Одобрява Диляна Ангелова Германов като член на Съвета на директорите на ПОК „Съгласие“ АД.
 
3. Одобрява Миролюб Панчев Иванов като член на Надзорния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
4. Одобрява Славейко Петров Гергинов като независим член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
5. Одобрява Биляна Жорова Костова за прокурист на инвестиционния посредник „Коактории Финанс“ АД, гр. Пловдив.
 
6. Одобрява измененията и допълненията в правилниците за организация и дейност на управляваните от ПОК „Доверие“ АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
7. Издава одобрение за промени в устава на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Хасково.
 
8. Съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на Пенсионноосигурителната компания „ДСК – Родина” АД и управляваните от компанията пенсионни фондове.
 
9. Освобождава „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
10. Уведомява надзорния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, че инвестиционният посредник „Аларик Секюритис” ООД има намерение да извършва дейност на територията на Великобритания, чрез обвързания агент Tradeal LTD.
 
11. Приема на второ гласуване Наредба за лицата, получаващи пазарни проучвания. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 

Решения от заседание на КФН на 20.03.2019 г.


На заседанието си на 20.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Сигма Пропърти“ ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 3 682 768 броя акции от капитала на „Парк” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава одобрение на „Премиер фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за замяна на „Стор Мениджмънт” ООД като обслужващо дружество със „Стор Мениджмънт 1” ЕООД.
 
3. Вписва „Теленор България“ ЕАД като застрахователен агент на CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Франция, в регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Заличава застрахователния агент „Ескейп Пропъртис“ ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Не възразява „Застрахователно акционерно дружество Експрес Животозастраховане” АД да прехвърли ключовата функция по управление на риска на „Мазарс Консълтинг“ ЕООД.
 
6. Прекратява производството по вписване на „Милит Партнер“ ЕООД в регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН, по искане на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Биодит“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „Ар – брокер” EООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването му от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключовата функция по вътрешен одит на „Одит Консулт МД“ ЕООД.

 
 

Решения от заседание на КФН на 20.03.2019 г.


На заседанието си на 20.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Сигма Пропърти“ ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 3 682 768 броя акции от капитала на „Парк” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава одобрение на „Премиер фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за замяна на „Стор Мениджмънт” ООД като обслужващо дружество със „Стор Мениджмънт 1” ЕООД.
 
3. Вписва „Теленор България“ ЕАД като застрахователен агент на CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Франция, в регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Заличава застрахователния агент „Ескейп Пропъртис“ ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Не възразява „Застрахователно акционерно дружество Експрес Животозастраховане” АД да прехвърли ключовата функция по управление на риска на „Мазарс Консълтинг“ ЕООД.
 
6. Прекратява производството по вписване на „Милит Партнер“ ЕООД в регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН, по искане на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Биодит“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „АР – брокер” EООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването му от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключовата функция по вътрешен одит на „Одит Консулт МД“ ЕООД.

 
 

Решения от заседание на КФН на 18.03.2019 г.


На заседанието си на 18.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Определя Диана Йорданова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател.
 
2. Вписва последваща емисия акции в резултат на конвертиране на облигации в акции, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 13 975 679 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е следствие на увеличаване на капитала на дружеството от 113 154 291 лева на 127 129 970 лева.
Вписва емисията акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Одобрява Петър Илиев за член на Надзорния съвет на ПОД „Алианц България“ АД и Дора Андреева за независим член на Надзорния съвет на същото пенсионноосигурително дружество.
 
4. Прекратява нотификационното производство за установяване на клон на територията на Република България на инвестиционния посредник „Leadcapital Markets Ltd.”, лицензиран от Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC), по искане на дружеството.  
 
5. Отказва да впише „JVS Ltd.” („Джей Ви Ес” ЕООД) в регистъра, воден от КФН, като обвързан агент на инвестиционния посредник K-DNA Financial Services Ltd.
 
6. Изпраща писмо до „Парк“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
           
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за одобрение на Красимир Свиленов Киров за член на съвета на директорите на дружеството.