Решения от заседание на КФН от 25 юли 2012 г.

На свое заседание от 25 юли  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД „КТБ Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар”. Вписва договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар” като емитент, както и емисия дялове в публичния регистър. Потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове на договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар”.

2. КФН отказва да издаде лиценз на „Фокус пропърти” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

3. Издава лиценз на „Австрийско българска инвестиционна група” АД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

4. КФН отнема лиценза на ЗК „Български имоти” АД за застраховка  „Гаранции”, по искане на дружеството.

Решение от заседание на КФН от 24 юли 2012 г.

На свое заседание от 24 юли 2012 г. КФН взе следното решение: 

Отнема издадения лиценз на „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя” АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Прекратява дейността на дружеството във връзка с постъпило заявление от „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя” АДСИЦ .

Решения от заседание на КФН от 19 юли 2012 г.

На свое заседание от 19 юли  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Разрешава прекратяване на „ХипоКапитал” АДСИЦ, по искане на дружеството. КФН отнема лиценза на „ХипоКапитал” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Емилия Любенова и Мария Цукровска, за ликвидатори на „ХипоКапитал” АДСИЦ.

2. КФН не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „ЕВН” АГ, Австрия за закупуване на акции на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Спиди” ЕАД. Емисията е  в размер на 1 482 200 лева, разпределени в 1 482 200 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка. КФН вписва „Спиди” ЕАД  като публично дружество,  с цел търговия на регулиран пазар.

Решения от заседание на КФН от 17 юли 2012 г.

 На свое заседание от 17 юли 2012 г. КФН взе следните решения: 

 

1. Издава разрешение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд”. Вписва договорния фонд в регистъра и потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд”. Вписва емисията дялове и договорния фонд  като емитент в публичния регистър, воден от КФН.

2. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на емисия облигации на „Пазарджик Български Търговски Мениджмънт” АД, гр. Пазарджик. Емисията е в размер на 3 000 000 лева, разпределени в 300 000 броя безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, конвертируеми облигации, с номинална стойност 10 лева всяка и емисионна стойност 10 лева, с фиксирана годишна лихва в размер на 6 %, 6-месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата – еднократно на датата на падежа, срочност 60 месеца. Датата на емитиране на облигациите: на или около 10.09.2012 г. и дата на падеж на или около 10.09.2017 г.

3. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „ЕВН” АГ, Австрия за закупуване на акции на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложена цена за една акция е 400.49 лв.

4. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „Фазан” АД, гр. Русе. Емисията е в размер 320 992, 20 лева, разпределени в 320 992 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1, 10 лв. всяка. Вписва посочената емисия (в процес на емитиране) в регистъра, водения от КФН.

5. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от Поликолор С.А., Румъния, Уайтбийм Холдинг Лимитед, Малта и Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед, Кипър за изкупуване на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството.

6. Разрешава на ЗБ „ИИБ Интернешънъл Брокер” ЕООД, гр. София, да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на Гибралтар.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2010 г. до 29.06.2012 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,19 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2010 г. до 29.06.2012 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,55 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,19 на сто, а за ППФ съответно е 3,55 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 776-УПФ и № 777-ППФ  от 16.07.2012 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”,”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

КФН прие Наредба за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

На свое заседание на 11 юли 2012 г. КФН прие Наредба за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”.

Един от основните акценти в наредбата е обезпечаването на сигурността на информационната система на пенсионноосигурителното дружество, тъй като тя е от ключово значение за защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите. Надеждното съхраняване и опазването от посегателства на данните, обработвани от дружествата, е безусловно необходимо за ефективно осъществяване на дейността по допълнително социално осигуряване и свързаните с нея осигурителни права на участниците в пенсионните фондове, а не на последно място и за защита на техните лични данни. Поради това чл. 3 от наредбата изисква от пенсионноосигурителното дружество да изгради система за управление на информационната сигурност въз основа на изискванията на международен стандарт ISO/IEC 27001:2005, като се съобразява в дейността си с добрите практики, заложени в международен стандарт ISO/IEC 27002:2005 (ISO/IEC 17799:2005).

Съществено нововъведение е задължението за създаване и поддържане на електронно досие на всяко осигурено лице или пенсионер в управляван от дружеството пенсионен фонд. Досието трябва да съдържа всички налични данни за лицето и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история. По този съвременен начин значително ще бъде подобрен и улеснен достъпът на участниците във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване до необходимата им информация.

Също така в наредбата са регламентирани основните изисквания при обмен на информация и предоставяне на електронни услуги от страна на пенсионноосигурителното дружество. Посочени са и регистрите, чието водене трябва да бъде обезпечено от изградената от дружеството информационна система.

Наредбата влиза в сила една година след обнародването й в „Държавен вестник”, с оглед необходимостта да се осигури достатъчно време за привеждане в съответствие с нейните изисквания.

Публикуван е официалният бюлетин на КФН за месец юни 2012 година

От създаването си КФН издава месечен официален бюлетин, който съдържа информация за дейността на комисията, за направените промени в нормативната уредба през месеца, решенията от заседанията, както и индивидуалните административни актове на тримата заместник-председатели на КФН през месеца.

Официалният бюлетин на Комисията за финансов надзор за месец юни е публикуван в раздел „За комисията” – „Бюлетини на КФН”.

Решения от заседание на КФН от 11 юли 2012 г.

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, издадени от „Сити Пропъртис” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 650 000 лв. (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Отказва да издаде лиценз на ИП „Роял Кепитал Мениджмънт” ООД, гр. Асеновград (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник,  на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗКФН във връзка чл. 16, ал. 1, т. 13 от ЗПФИ

Комисията за финансов надзор организира работна среща с представители на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Комисията за финансов надзор организира на 6 юли работна среща по повод посещението на г-н Patrick Hoedjes, директор «Операции» и г-н Kitzmantel, мениджър «ИТ проекти» към работната група по информационни технологии на EIOPA. В събитието взеха участие представители на застрахователни дружества, членове на Асоциацията на българските застрахователи и експерти от комисията. Представителите на EIOPA запознаха аудиторията с целите и дейността на Комисията по информационни технологии и данни към европейския надзорник.
В първата част на срещата присъстващите служители от информационните отдели на застрахователните компании, ангажирани с обработката и подаването на данни в КФН, бяха запознати от европейските експерти с изискванията на новия формат XBRL, в който ще бъде представяна информацията за надзорни цели след влизането в сила на Директива „Платежоспособност ІІ”.
Втората част на презентацията беше насочена към експертите от КФН, осъществяващи надзорната дейност, във връзка с привеждането в съответствие на работния план на Комисията по ИТ и данни с функциите и целите на националните надзорни институции, и конкретните задължения на КФН.
Еднодневното посещение на европейските експерти допринесе за повишаване информираността и компетентността на българските специалисти от застрахователния бранш и Комисията за финансов надзор във връзка със завишените критерии и предстоящото въвеждане на Директивата „Платежоспособност ІІ”.

Решения от заседание на КФН от 4 юли 2012 г.

1. На свое заседание, проведено на 04.07.2012 г., Комисията за финансов надзор взе Решение № 718-УД за отнемане на издадения на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Отнемането на лиценза на управляващото дружество е на основание чл. 100, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6, предложение първо от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Управляващото дружество в продължителен период от време (2006 г. – 2011 г.) не отговаря на нормативно установени изисквания за ликвидност, финансовото му състояние е влошено, тъй като финансовият му резултат е загуба в продължение на три последователни финансови години, дружеството е декапитализирано, наблюдава се влошаване на финансовите показатели на организираните от него договорни фондове. Налице е и неизпълнение на принудителни административни мерки, приложени с цел осигуряване изпълнението на задължения за обратно изкупуване, които са значително просрочени.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

2. Издава временна забрана за публикуване на внесеното търгово предложение от Поликолор С.А., Уайтбийм Холдинг Лимитед и Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” АД, гр. София, на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе  от останалите акционери на дружеството.