Решения от заседание на КФН от 25 юли 2012 г.

На свое заседание от 25 юли  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД „КТБ Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар”. Вписва договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар” като емитент, както и емисия дялове в публичния регистър. Потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове на договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар”.

2. КФН отказва да издаде лиценз на „Фокус пропърти” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

3. Издава лиценз на „Австрийско българска инвестиционна група” АД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

4. КФН отнема лиценза на ЗК „Български имоти” АД за застраховка  „Гаранции”, по искане на дружеството.