Изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно държавния дълг, който трябва да бъде включен във финансовите отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

Европейски орган за ценни книжа и пазари

                                                                                                                                             Дата: 28 юли 2011 г.

                                                                                                                                             ESMA/2011/226

 

ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно държавния дълг, който трябва да бъде включен във финансовите отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

Съгласно Европейски регламент № 1095/2010, създаващ Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), ESMA действа в областта на финансовото отчитане, за да осигури ефективното и последователно прилагане на европейското законодателство в областта на ценните книжа и пазари.

В резултат на увеличения в последно време интерес към държавния дълг[1], ESMA, от своя страна, повиши координацията на мониторинговите действия на компетентните институции в отговор на конкретните пазарни обстоятелства и развития в тази област.

С оглед на горното, ESMA би искал да подчертае необходимостта от повишена прозрачност в междинните и годишни финансови отчети на европейските листвани емитенти, използващи Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)[2].  ESMA би искал специално да посочи, че МСФО се издават от Борда по международни счетоводни стандарти, а Комитетът за разяснения на МСФО предоставя авторитетно ръководство за тълкуване на МСФО. Така че настоящото изявление не трябва да се разбира като ръководство или препоръка относно МСФО, а по-скоро има за цел да подпомогне емитентите при разкриване на информация относно държавен дълг.

ESMA подчертава че правилното прилагане на съответните МСФО е от съществена важност за осигуряване на адекватно оповестяване от листваните компании на експозициите им към държавен дълг и свързани с него инструменти. ESMA счита, че когато е съществено, оповестяването на информация трябва да се предоставя за всяка страна поотделно.

Въпреки че ESMA отчита, че изискванията за отчитане на междинните финансови отчети, изготвени съгласно МСФО, не са същите като тези за годишните финансови отчети, ESMA счита, че МСФО, които най-близко разглеждат въпросите, отнасящи се за притежание на държавен дълг като финансов актив, в обхвата на този документ, за всички финансови отчети са: МСФО7 – Финансови инструменти: Оповестяване, МСС 1 – Представяне на финансови отчети, МСС 34 – Междинно финансово отчитане и МСС 10 – Събития след отчетния период. Без те да съставляват изчерпателен списък, специално внимание трябва да се обърне на разпоредбите на МСФО, посочени в приложението към това Изявление.

ESMA би искал да поощри емитентитe да предоставят всякаква допълнителна информация, която може да има отношение за разбирането на финансовата информация от инвеститорите. Например, компанията може да реши да включи или да се позове във финансовия си отчет на оповестена информация по отношение на стрес тестване на експозиции към държавен дълг, извършено както от емитента, така и от друга организация.

ESMA ще продължи да координира мониторинга от страна на компетентните институции за прилагане на съответните изисквания от листваните емитенти по отношение на експозиции към държавен дълг, за да се осигури достатъчно ниво на прозрачност.

Оригиналния текст на публичното изявление може да намерите на следния линк: http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7685


[1] Държавен дълг, в смисъла на това Изявление се отнася за облигации, емитирани от и заеми, предоставени на централни и местни правителства и държавни органи.

[2] Европейски Регламент 1606/2002 относно приемането на Международните счетоводни стандарти.

Приложени са принудителни административни мерки спрямо „Мен инвестмънт груп” АД и „Българска Роза Пловдив” АД

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Мен инвестмънт груп” АД  да представи в КФН годишен финансов отчет за дейността си  за 2010 г.

 „Българска Роза Пловдив” АД е задължено да представи своя годишен финансов отчет за дейността  за 2010 г. пред обществеността чрез  информационна агенция или друга медия.

Решения  № 471 и № 474  са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Одобрени са двама нови членове на СД на ИП „Позитива” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Марияна Димитрова и  Стефан Софиянски за членове на съвета на директорите на ИП „Позитива” АД. Те избрани с решение на общо събрание на акционерите на  дружеството от 08.07.2011 г.

Решения № 472 и № 473  са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Застрахователното предприятие LEX LIFE & PENSION S.A. от Люксембург е в ликвидация

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 26.07.2011 г. е получила информация от Застрахователния надзор на Люксембург за съдебно решение, произнасящо прекратяването и ликвидацията на застрахователно предприятие: LEX LIFE & PENSION S.A. с централа на адрес, rue Beck, 2-4, L-1222, Luxembourg. Решението на окръжния съд на Люксембург (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg) от 13.07.2011 г. назначава адвоката от Люксембургската адвокатска колегия Alain Rukavina за съдебен ликвидатор (liquidateur judiciaire). Посоченото дружество не е изпращало нотификация за извършване на дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи на следните координати:

Commissariat aux Assurances

http://www.commassu.lu/

7, boulevard Royal
L – 2449 Luxembourg
GD de Luxembourg
  
Téléphone:  (+352) 22 69 11 – 1
Fax: (+352) 22 69 10
  (+352) 22 69 11 – 444
  
Email: commassu@commassu.lu

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец май 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-май 2011 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 569 512 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 109 201 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 0,4 % в общото застраховане и ръст от 17,7 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор се отчита ръст от 2,8 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (41,5 %) и „Автокаско” (31,7 %) или общо 73,2 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял от 16,8 % от общия премиен приход.

Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита при по-голяма част от застраховките, като най-голямо е то по: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Злополука” и „Товари по време на превоз”.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец май 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 81 413 хил. лв. и формират 74,6 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 8,6 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 9 349 хил. лв.

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по повечето видове застраховки, като най-голям е той по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд.

Брутният премиен приход към края на месец май 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 20 233 хил. лв., с което се наблюдава спад от  6,3 % на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” от 32,1 % и  „Извънболнична медицинска помощ” от 23,8 %. 

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по пакета „Стоматологични услуги” от 33,7 %. По останалите видове пакети се отчита спад, като най-висок е той по пакета „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” от 19,9 % на годишна база.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.05.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 580 при 191 495 към края на май 2010 г.

КФН прие Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества

На свое заседание от 27.07.2011 г. КФН прие Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества.

Наредба  урежда въпроси, приети за важни и регламентирани в правото на Европейския съюз.  Въвеждат се изисквания относно приемане на политика за възнагражденията на ключовите позиции в застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества. Също така се определят принципни изисквания към формирането на различните eлементи на възнагражденията, като например фиксираното възнаграждение и различните видове допълнителни бонуси и стимули. Необходимо е приемането от дружествата на прозрачни правила за получаване на бонуси и допълнителни възнаграждения. 

Всички тези мерки са насочени към намаляване на вероятността ключовите позиции в дружествата да организират дейността на дружеството, така че необосновано да го излагат на рискове, с цел реализиране но по-високи доходи за самите себе си. Търси се подходящ баланс между интересите и стабилността на самото дружество и рисковия апетит на ключовите фигури в него.    

Предстои обнародването на наредбата  в „Държавен вестник”.

КФН вписа емисии акции на три дружества с решения от заседание на 27.07.2011 г.

На свое заседание от 27 юли  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа емисия акции на „Каолин” АД в размер на 25 000 000 лв., разпределена в 25 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на извършено  със собствени средства увеличение капитала на дружеството от 25 000 000 лв. на 50 000 000 лв.

2. Вписа емисия акции на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД в размер на 5 957 790  лв., разпределена в 595 779  броя обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат увеличение капитала на дружеството от 21 477 630 лв. на 27 435 420 лв.

3. Вписа „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия акции в размер на 502 000 лв., разпределени в 502 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.

4. Вписа емисия акции на  „Индустриален капитал-холдинг” АД в размер на 7 775 980 лв., разпределена в 7 775 980 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на извършено  със собствени средства увеличение капитала на дружеството от 7 775 980 лв. на  15 551 960 лв.

5. Одобри  промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, свързана с промяна на седалището и адреса на дружеството.

6. Призна придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на Красимир Киров.

 

 

„СИС БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което вписа „СИС БРОКЕР” ООД, гр. Добрич, в регистъра на застрахователните брокери.

Решение № 465 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Разрешава се инвестирането на 350 000 лв. собствени средства на Здравноосигурително дружество „Планета” ЕАД в дялове на „Фокус Пропъртис АДСИЦ”

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което разрешава инвестирането на 350 000 лв. от собствените средства на Здравноосигурително дружество „Планета” ЕАД в дялове на „Фокус Пропъртис АДСИЦ”.

Решение № 429 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

КФН ще проведе изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който включва един базов и три специализирани модула, през октомври и ноември 2011 г.

На свое заседание на 13 юли 2011 г. КФН взе решение за провеждане на изпит  за признаване на правоспособност на отговорен актюер и определи датите за провеждането му – 1, 15 и 29 октомври и на 12 ноември 2011 г.  Изпитът ще включва един базов и три специализирани модула, както следва:
а) базов модул – на 1 октомври 2011 г.
б) първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” – на 15 октомври 2011 г.
в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 29 октомври 2011 г.
г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на 12 ноември 2011 г.

Прие се и „Ред за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер” на основание чл. 9 във връзка с чл. 8 от Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява.
Редът за провеждане на изпита както и конспектите за трите модула са публикувани на страницата на комисията в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюер”.