КФН прие Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества

На свое заседание от 27.07.2011 г. КФН прие Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества.

Наредба  урежда въпроси, приети за важни и регламентирани в правото на Европейския съюз.  Въвеждат се изисквания относно приемане на политика за възнагражденията на ключовите позиции в застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества. Също така се определят принципни изисквания към формирането на различните eлементи на възнагражденията, като например фиксираното възнаграждение и различните видове допълнителни бонуси и стимули. Необходимо е приемането от дружествата на прозрачни правила за получаване на бонуси и допълнителни възнаграждения. 

Всички тези мерки са насочени към намаляване на вероятността ключовите позиции в дружествата да организират дейността на дружеството, така че необосновано да го излагат на рискове, с цел реализиране но по-високи доходи за самите себе си. Търси се подходящ баланс между интересите и стабилността на самото дружество и рисковия апетит на ключовите фигури в него.    

Предстои обнародването на наредбата  в „Държавен вестник”.