Изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно държавния дълг, който трябва да бъде включен във финансовите отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

Европейски орган за ценни книжа и пазари

                                                                                                                                             Дата: 28 юли 2011 г.

                                                                                                                                             ESMA/2011/226

 

ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно държавния дълг, който трябва да бъде включен във финансовите отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

Съгласно Европейски регламент № 1095/2010, създаващ Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), ESMA действа в областта на финансовото отчитане, за да осигури ефективното и последователно прилагане на европейското законодателство в областта на ценните книжа и пазари.

В резултат на увеличения в последно време интерес към държавния дълг[1], ESMA, от своя страна, повиши координацията на мониторинговите действия на компетентните институции в отговор на конкретните пазарни обстоятелства и развития в тази област.

С оглед на горното, ESMA би искал да подчертае необходимостта от повишена прозрачност в междинните и годишни финансови отчети на европейските листвани емитенти, използващи Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)[2].  ESMA би искал специално да посочи, че МСФО се издават от Борда по международни счетоводни стандарти, а Комитетът за разяснения на МСФО предоставя авторитетно ръководство за тълкуване на МСФО. Така че настоящото изявление не трябва да се разбира като ръководство или препоръка относно МСФО, а по-скоро има за цел да подпомогне емитентите при разкриване на информация относно държавен дълг.

ESMA подчертава че правилното прилагане на съответните МСФО е от съществена важност за осигуряване на адекватно оповестяване от листваните компании на експозициите им към държавен дълг и свързани с него инструменти. ESMA счита, че когато е съществено, оповестяването на информация трябва да се предоставя за всяка страна поотделно.

Въпреки че ESMA отчита, че изискванията за отчитане на междинните финансови отчети, изготвени съгласно МСФО, не са същите като тези за годишните финансови отчети, ESMA счита, че МСФО, които най-близко разглеждат въпросите, отнасящи се за притежание на държавен дълг като финансов актив, в обхвата на този документ, за всички финансови отчети са: МСФО7 – Финансови инструменти: Оповестяване, МСС 1 – Представяне на финансови отчети, МСС 34 – Междинно финансово отчитане и МСС 10 – Събития след отчетния период. Без те да съставляват изчерпателен списък, специално внимание трябва да се обърне на разпоредбите на МСФО, посочени в приложението към това Изявление.

ESMA би искал да поощри емитентитe да предоставят всякаква допълнителна информация, която може да има отношение за разбирането на финансовата информация от инвеститорите. Например, компанията може да реши да включи или да се позове във финансовия си отчет на оповестена информация по отношение на стрес тестване на експозиции към държавен дълг, извършено както от емитента, така и от друга организация.

ESMA ще продължи да координира мониторинга от страна на компетентните институции за прилагане на съответните изисквания от листваните емитенти по отношение на експозиции към държавен дълг, за да се осигури достатъчно ниво на прозрачност.

Оригиналния текст на публичното изявление може да намерите на следния линк: http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7685


[1] Държавен дълг, в смисъла на това Изявление се отнася за облигации, емитирани от и заеми, предоставени на централни и местни правителства и държавни органи.

[2] Европейски Регламент 1606/2002 относно приемането на Международните счетоводни стандарти.