Тома Каврошилов е одобрен за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД

С решение на управление „Надзор на инвестиционната дейност” се одобри Тома Каврошилов за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД. Г-н Каврошилов е избран с решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.07.2011 г.
Решение № 493 е публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.