Решения от заседание на КФН от 3 август 2011 г.

На свое заседание от 3 август 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „София Хотел Балкан” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 785 360 лева, разпределени в 4 785 360 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 478 536 лева на 5 263 896 лева.

2. Одобрява замяна на банката депозитар на „Лев Инвест” АДСИЦ –  „Банка Пиреос България” АД с „Юробанк И Еф Джи България” АД, съгласно решение на Съвета на директорите на „Лев Инвест” АДСИЦ.