КФН прие Програма за нормативната си дейност за второто шестмесечие на 2011 г.

Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за второто шестмесечие на  2011 г. е приета на заседание на комисията на 03.08.2011 г. Програмата е публикувана на интернет страницата на КФН, в раздел „Нормативна уредба”, в рубриката „Програма за нормативната дейност на КФН”.
В нормативната програма на комисията е заложено до края на годината да се приемат проектите за изменение и допълнение на два закона, както и осем наредби.
Промените в Закона за изменение и допълнение на  Кодекса за социално осигуряване имат за цел усъвършенстване на инвестиционните регулации на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и подобряване корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества. Другият проект на Закон е за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, като промяната предвижда транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2010/78/ЕС (Омнибус директива), съобразяване с Препоръки 2009/384/ЕО и 2009/385/ЕО, както и  други изменения с цел усъвършенстване на разпоредбите в съответствие с приложимите европейски надзорни практики.
Три наредби предстоят да се приемат в областта на капиталовия пазар, три наредби в застраховането и две наредби, отнасящи се до дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
С Наредбата за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, другите предприятия за колективно инвестиране и управляващите дружества, ще се въведат изискванията на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои разпоредби за сливанията на фондове, процедурата за уведомяване и  организационните изисквания, конфликтите на интереси, правилата за поведение, управлението на риска и съдържанието на споразумението между депозитар и управляващо дружество и други изисквания във връзка с дейността им. Предстои да се приеме и Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, която вече е разглеждана от комисията на първо четене. С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, ще се транспонира „Омнибус директива” в областта на режима, уреждащ капиталовите изисквания към дейността на инвестиционните посредници .
В областта на застраховането в програмата са заложени две наредби, обвързани с промените в КЗ, който предстои да бъде приет на първо четене от НС.  С Наредбата за методиката за уреждане на претенции за обезщетение за претърпени неимуществени вреди  и за вреди, причинени на моторни превозни средства, ще се определят минималните размери за изплащаните обезщетения в случай на претърпени неимуществени вреди, на база различни категории и степени на увреждания. А с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от КЗ, ще бъде въведена унифицирана система за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата (система „бонус-малус”). Ще се приеме и Наредба за определяне на реда и критериите за съгласуване на одиторско предприятие с комисията, с цел да се уредят изискванията, редът и процедурата за потвърждаване надеждността и опита на одиторското предприятие, така че да му се даде възможност да одитира годишния финансов отчет на даден застраховател.
Двете наредби в областта на пенсионното осигуряване са НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба №3 и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29. С Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се цели по-ефективно регулиране и контрол от страна на надзорния орган и по-добра защита на интересите на осигурените лица. Облекчава се процедурата по прехвърляне чрез предвидената правна възможност за подаване на заявления по електронен път. С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ще се съобразим с изискванията на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг, чиито рейтинги могат да се ползват от институциите за професионално пенсионно осигуряване.