КФН вписа емисии акции на три дружества с решения от заседание на 27.07.2011 г.

На свое заседание от 27 юли  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа емисия акции на „Каолин” АД в размер на 25 000 000 лв., разпределена в 25 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на извършено  със собствени средства увеличение капитала на дружеството от 25 000 000 лв. на 50 000 000 лв.

2. Вписа емисия акции на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД в размер на 5 957 790  лв., разпределена в 595 779  броя обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат увеличение капитала на дружеството от 21 477 630 лв. на 27 435 420 лв.

3. Вписа „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия акции в размер на 502 000 лв., разпределени в 502 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.

4. Вписа емисия акции на  „Индустриален капитал-холдинг” АД в размер на 7 775 980 лв., разпределена в 7 775 980 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на извършено  със собствени средства увеличение капитала на дружеството от 7 775 980 лв. на  15 551 960 лв.

5. Одобри  промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, свързана с промяна на седалището и адреса на дружеството.

6. Призна придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на Красимир Киров.