Решения от заседание на КФН от 20 юли 2011 г.

На свое заседание от 20 юли 2011 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от   „Емка” АД, гр. Севлиево. Емисията е в размер на 10 752 888 лева, разпределени в 10 752 888 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 10 752 888 лева на 21 505 776 лева.

2. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Аркус” АД, гр. Лясковец. Емисията е в размер на  10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана  годишна лихва  в размер на 8.50%, 6-месечен период на лихвено плащане. Изплащането на главницата ще бъде еднократно на датата на падежа, срочност 36 месеца, с дата на падежа – 03.01.2018 г. Вписва горепосочената емисия в публичния регистър.

3. Признава придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на Атанас Тотков.

Издадено е одобрение на ИП „Реал финанс” АД по Наредба № 35 на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на искането на ИП „Реал финанс” АД, за изключване от експозициите на дружеството позицията вземане по липси и начети от Християн  Пашков, поради това, че ИП притежава собствен капитал, извън този, който е  необходим за покриване на капиталовите изисквания по чл. 19 от Наредба № 35.

Решение №438 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Одобрено е придобиването на 99.9 % от капитала на ИП „Фина – С” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри придобиването на придобиването на 99.9 % от капитала на ИП „Фина – С” АД  чрез  пряко квалифицирано участие  от  „Бромак Финанс” ЕАД  и непряко квалифицирано участие от  „Бромак” ЕООД и г-н Цветан Василев,  като е отчетено,   че са спазени нормативните изисквания.

Резултати от извършена проверка относно предоставяне на отчет за първо тримесечие на 2011 г. от емитенти на ценни книжа

При извършена проверка за спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им за представянето на тримесечен отчет за първо тримесечие на 2011 г. от поднадзорните лица при отдел „Емитенти на ценни книжа” в управление „Надзор на инвестиционната дейност” се констатира следното: 

І. ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Съгласно ЗППЦК емитентите на ценни книжа са длъжни да разкриват публично тримесечен финансов отчет за дейността си в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие със съдържание, определено в Наредба № 2 на КФН, в конкретния случай до 02.05.2011 г. включително.

Въз основа на извършена проверка от КФН се констатира следното:

А. Дружествата, които не са представили или са представили с голямо закъснение над две седмици в КФН тримесечния финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г. са 13. За целта ще се открият административни производства по издаване на принудителна административна мярка и ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

Б. Девет чуждестранни емитенти разкриват информация по националното законодателство на държавата по тяхното седалище.

В. Многократно е констатирано, че при всеки отчетен период, включително за първо тримесечие на 2011 г., в КФН не представят отчети 22 дружества, за които КФН е:

– сезирала други държавни органи, в т.ч. съд и прокуратура, или

– има внесени в КФН обяснения от синдика или ликвидатора, че няма фактическа възможност или поради етапа на съответното производство е налице обективна невъзможност да изпълнят изискванията на ЗППЦК, или

– след направена справка в Търговския регистър е установено, че още нямат пререгистрация в същия, или

– въпреки предприетите действия от страна на КФН е известно, че в дълъг период не получават кореспонденцията си и действията на КФН са безрезултатни.

ІІ. ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Съгласно ЗДСИЦ дружествата със специална инвестиционна цел са длъжни да разкриват публично тримесечен финансов отчет за дейността в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие със съдържание, определено в Наредба № 2 на КФН, в конкретния случай до 02.05.2011 г. включително.

Въз основа на извършена проверка от КФН се констатира следното:

Дружествата, които не са представили тримесечния финансов отчет за първото тримесечие на 2011 г. в КФН са 2. За целта ще се открият административни производства по издаване на принудителна административна мярка и ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

ІІІ. ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА

Съгласно ЗППЦК инвестиционните дружества са длъжни да разкриват публично тримесечен финансов отчет за дейността си в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие със съдържание, определено в Наредба № 25 на КФН, в конкретния случай до 02.05.2011 г. включително.

Въз основа на извършена проверка се констатира, че всички инвестиционни дружества са представили отчета си в законоустановения срок в КФН.

ІV. УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

Съгласно ЗППЦК управляващите дружества са длъжни да разкриват публично и със съдържанието на Наредба № 26 на КФН до 10-то число на месеца, следващ тримесечието (в конкретния случай до 11.04.2011 г. включително): счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност съгласно изискванията на Наредба № 26 на КФН.

Въз основа на извършена проверка се констатира, че всички управляващи дружества са представили отчета си в законоустановения срок.

V. ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

Съгласно изискванията на ЗППЦК управляващото дружество на договорния фонд е длъжно да представи в КФН тримесечен финансов отчет на договорния фонд със съдържание, определено в Наредба № 25 на КФН в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, в конкретния случай до 02.05.2011 г. включително.

Въз основа на извършена проверка от КФН се констатира, че за 7 договорни фонда отчетите са представени със закъснение само от 1 ден след законоустановения срок, което се третира като маловажен случай, а останалите управляващите дружества са в установения от закона срок.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2009 г. до 30.06.2011 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
3,03 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2009 г. до 30.06.2011 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на 3,18 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,03 на сто, а за ППФ съответно е 6,18 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, минималната доходност се определя на база на среднопретеглената доходност на всички пенсионни фондове от съответния вид за предходния  24-месечен период. Определената минимална доходност представлява долна граница, и в случай на постигане на доходност под нея, съответният фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да покрие разликата до минималната доходност от създадените за целта резерви.

Пълният текст на решения № 452-УПФ и № 453-ППФ  от 15.07.2011 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел”Статистика на осигурителния пазар”.

 

Одобрени са изменения в Правилниците за организацията и дейността на задължителните пенсионни фондове, управлявани от ПОД „Алианц България”

 Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на  универсалния и професионален пенсионен фонд, управлявани от  ПОД „Алианц България”.

Решения № 450 и 451 са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Одобрени са изменения в Правилника за организацията и дейността на Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”, приети от Съвета на директорите на дружеството с решение от 15.06.2011 г.

Решение № 428 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

КФН прие наредба, с която се определя срокът, след който застрахователите ще издават полиците по „Гражданска отговорност” само чрез информационните си системи

КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците (по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането).

С Наредба № 42 (приета от КФН на 3 ноември 2010 г.) се уредиха изискванията към информационните системи на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност” и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд.  В наредбата бяха определени и сроковете за техническо обезпечаване на информационната система, които бяха изпълнени. От 1 юни 2011 г. стартира тестването на системата, което приключи с констатацията, че информационната система функционира ефективно, поради което се предложиха промените в Наредба № 42.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42, приета днес от КФН, се определи тридневен срок след обнародване на наредбата в „Държавен вестник, в който застрахователите да адаптират информационните си системи и Гаранционният фонд да удостовери това обстоятелство. След този период полиците по „Гражданска отговорност” и „Злополука” ще се издават единствено и само чрез информационните системи на застрахователите. С въвеждането на така наречената „електронна полица”, тоест, данните да бъдат въвеждани в информационната система, не отпада задължението полицата да бъде разпечатвана на книжен носител и подписвана от двете страни по договора.

Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.

Решения от заседание на КФН от 13 юли 2011 г.

На свое заседание от 13 юли  2011 г. КФН взе следните решения:

            1. Отказа да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Хиберния Витела” АД. Сред основните мотиви за решението е, че поради влошено финансово състояние на дружеството съществува опасност то да не изпълни изцяло и/или своевременно задълженията си към облигационерите   и по този начин да застраши интересите на инвеститорите.

2. Одобри промени в устава на „Фонд за земеделска земя „Мел Инвест” АДСИЦ, гр. София, свързани с промяна на адреса на управление на дружеството.

3. Одобри промени в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София., свързани със създаване на одитен комитет при дружеството.

4. Прие условията,  реда за провеждане и тематичния обхват на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер. Изпитът за признаване на правоспособност на отговорен актюер ще бъде проведен на 1, 15 и  29 октомври и 12 ноември 2011 г.  Той  включва един базов и три специализирани модула, както следва :

– базов модул – на 1 октомври 2011 г.

– първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” – на 15 октомври 2011 г.

– втори специализиран модул „ Рискови модели и общо застраховане” – на 29  октомври 2011 г.

– трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” – на 12 ноември 2011 г. 

Конспектът и редът за провеждане на изпита  ще бъдат публикувани на интернет страницата в рубрика „Изпити за правоспособност”.

 

 

 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Солид Инвест” АДСИЦ

 Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Солид Инвест” АДСИЦ да представи в КФН и пред обществеността  годишен финансов отчет за дейността за 2010 г.

Решения № 422 и 423 са  публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.