Издадено е одобрение на ИП „Реал финанс” АД по Наредба № 35 на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на искането на ИП „Реал финанс” АД, за изключване от експозициите на дружеството позицията вземане по липси и начети от Християн  Пашков, поради това, че ИП притежава собствен капитал, извън този, който е  необходим за покриване на капиталовите изисквания по чл. 19 от Наредба № 35.

Решение №438 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.