Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Солид Инвест” АДСИЦ

 Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Солид Инвест” АДСИЦ да представи в КФН и пред обществеността  годишен финансов отчет за дейността за 2010 г.

Решения № 422 и 423 са  публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.