Лоренцо Кравина e одобрен за член на СД на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Лоренцо Кравина за член на Съвета на директорите на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД, гр. София.
Решение № 402 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.