КФН прие наредба, с която се определя срокът, след който застрахователите ще издават полиците по „Гражданска отговорност” само чрез информационните си системи

КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците (по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането).

С Наредба № 42 (приета от КФН на 3 ноември 2010 г.) се уредиха изискванията към информационните системи на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност” и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд.  В наредбата бяха определени и сроковете за техническо обезпечаване на информационната система, които бяха изпълнени. От 1 юни 2011 г. стартира тестването на системата, което приключи с констатацията, че информационната система функционира ефективно, поради което се предложиха промените в Наредба № 42.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42, приета днес от КФН, се определи тридневен срок след обнародване на наредбата в „Държавен вестник, в който застрахователите да адаптират информационните си системи и Гаранционният фонд да удостовери това обстоятелство. След този период полиците по „Гражданска отговорност” и „Злополука” ще се издават единствено и само чрез информационните системи на застрахователите. С въвеждането на така наречената „електронна полица”, тоест, данните да бъдат въвеждани в информационната система, не отпада задължението полицата да бъде разпечатвана на книжен носител и подписвана от двете страни по договора.

Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.