Тодор Генчев е одобрен за изпълнителен член на СД на “ЗПД ВИТОША” АД


Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри Тодор Генчев за изпълнителен член на СД на “ЗПД ВИТОША” АД.

Пълния текст на решение 716 може да намерите в раздел "Документи".

Решения от заседание на КФН на 29.09.2004 г.

На свое заседание от 29.09.2004 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. КФН отне разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Трезор" АД, гр. Варна. Основните причини са, че дружеството не отговаря на нормативните изисквания за капиталова адекватност и ликвидност и не предложило оздравителна програма.

2. Прие  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

Измененията в наредбата са във връзка с поет от Република България ангажимент за хармонизиране на законодателството с достиженията на правото на европейския съюз, и по-конкретно са свързани с изискванията за формиране на собствените средства на инвестиционните посредници. С измененията в наредбата се въвежда изискване инвестиционните посредници да отделят собствени средства за покриване на риска, свързан със сетълмента и с неточното изпълнение на насрещната страна при извършване на сделки с деривати с базов актив лихвен процент, валута или индекс. Дефинира се понятието за деривативи и се урежда реда и начина за изчисляване на собствените средства, необходими за покриване на риска.

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата ни за коментари и предложения.

3. Прие проект на първо четене на Наредба за попечителските и консултативни съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Наредбата ще бъде изпратена за съгласуване на Министерство на труда и социалните грижи, което ще я внесе за приемане в Министерския съвет.
Предлаганият проект на наредба е в изпълнение на чл. 155, ал. 3 и чл. 242, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съдържащи разпоредби, които овластяват Министерският съвет, по предложение на Комисията за финансов надзор, да издаде акт за уреждане на отношенията, свързани със състава, правата и задълженията на попечителските и консултативни съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
В проекта е определен съставът и са регламентирани редът и начинът за учредяване на попечителския и консултативен съвет /съветите/. Посочени са сроковете, в които трябва да бъдат определени представителите в съветите на осигурените лица и пенсионерите, на осигурителите и съответните организации (синдикални и на работодатели), както и срока на техния мандат и реда за освобождаването на членовете на съветите преди изтичане на мандата им. В отделен раздел е уредено устройството на съветите и ръководството, което членовете му избират. Регламентиран е редът и начинът на провеждане на заседания и за вземане на решение  и е предвидено задължение за съветите да приемат правилник за дейността си. Изчерпателно са уредени функциите на съветите, както и съдействието, което пенсионноосигурителните дружества, управляващи съответните фондове са длъжни да им оказват при изпълнение на тези функции. В специални раздели подробно са регламентирани правата и задълженията на членовете на съветите, случаите в които може да възникне конфликт на интереси и свързаните с тази възможност забрани за членовете на съветите, както и начина и реда за отвод в случай на възникнал такъв конфликт.

4. Прие  проект на Кодекс за застраховането – част "Задължително застраховане". Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата ни, в раздел "Нормативна уредба", "Проект на нормативни документи".

5. Във връзка с постъпило заявление от "Райфайзенбанк (България)" до БНБ и изпратено писмо от БНБ до КФН, Комисията съгласува без възражение предложението  на БНБ "Райфайзенбанк (България)" ЕАД да бъде  включена  в списъка на банките, които могат да бъдат попечители на фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
 
6. Комисията одобри заявленията и допусна три лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер.

 

Издадено е допълнително разрешение на ЗАД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде  допълнително разрешение на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ" АД  да извършва нов вид застраховка "ЖИВОТ", свързана с инвестиционен фонд.

Пълния текст на решение 713 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Димана Ранкова – зам.- председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проект, представен в КФН на "ЕВРОДИЛИНГ" АД.

Пълния текст на Решение 715 може да намерите в раздел "Документи".

Решения от заседание на КФН на 23.09.2004 г.

1. Отнема правото на “Евродилинг” АД, гр. Бургас, да извършва сделки за собствена сметка, както и поемане на емисия ценни книжа и дейност по управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари на клиенти.

 2. Вписва “Инвестор БГ” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра, воден от КФН, както и емисия ценни книжа в размер на 599 730 броя обикновени, поименни,  безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев.

3. Потвърждава проспект  за първично публично предлагане на 20 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции  с право на глас с номинална стойност 10 лева и минимална емисионна стойност 40 лева всяка една, издадени от “Интерлоджик имоти” АД, гр. София. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър и дружеството като емитент.

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ЮНИТИ ИНВЕСТ-99” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за одобрение за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ЮНИТИ ИНВЕСТ-99” АД.

Пълния текст на решение 704 може да намерите в раздел "Докученти". 

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “БУЛФИН ИНВЕСТ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на  “БУЛФИН ИНВЕСТ” АД.

Пълния текст на решение 703 може да намерите в раздел "Документи". 

Задължава се “ЕКС- ПИТ и Ко” ООД да спре за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за налагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционен посредник “Екс-Пит и Ко” ООД. Съгласно наложената мярка дружеството е задължено да спре за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Мотивите за налагане на мярката са застрашаване интересите на клиентите на дружетвото и постигане на целите на ЗППЦК, а именно – да се осигури защита на инвеститорите в ценни книжа, да се създадат условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар на ценни книжа и да се поддържа стабилността и общественото доверие в пазара на ценни книжа.
Решението подлежи на обжалване пред КФН.
Пълния текст на решение 706 може да намерите в раздел “Документи”.

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ФИКО ИНВЕСТ” ООД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което одобри промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на  “ФИКО ИНВЕСТ” ООД.

Пълния текст на решение 702 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрен е “МЕДЛИНК БРОКЕР” АД да извършва дейност като застрахователен брокер

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри  “МЕДЛИНК БРОКЕР” АД  да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 701 може да намерите в раздел "Документи".