Решения от заседание на 30.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадени от „Бианор Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 5 414 619 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100007076.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 999 999 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG11SVVAAT11.

3. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.

4. От разгледаните до 30.04.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Яна Илиева и Климент Робев. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Климент Робев, Слав Кунев, Силвия Петрова, Мария Нанова и Иван Георгиев.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на съответната територия.

6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на съответната територия.

Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Гърция и Кралство Испания във връзка с преустановяване на дейността на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД на съответните територии.

7. Изпраща писмо до „ЛИДЕРС ГРУП“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.

8. Изпраща писмо до ЗК “ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на изпълнителен член на управителния съвет на дружеството.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

10. Изпраща писмо до „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на 25.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 4 860 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005203.

Вписва посочената емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява Александър Топкаров за управител на инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2022 г. до 29.03.2024 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 282 – УПФ от 25.04.2024 г. и № 283 – ППФ от 25.04.2024 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Вписва емисия облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 998 броя безналични, поименни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100032239, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,00%, платим на шестмесечни периоди, с матуритет 5 години, считано от 04.04.2024 г.

5. Отписва, поради погасяване на задълженията, емисия облигации, издадени от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100008197.

6. Отписва, по искане на заявителя, издадената емисия облигации и „Финанс Секюрити Груп“ АД, гр. София, като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100006159.

7. Отнема, по искане на заявителя, издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД.

8. Определя състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 18.05.2024 г. (събота) и като инвестиционен консултант на 19.05.2024 г. (неделя).

9. От разгледаните до 25.04.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Атила Фикрет, Светлин Карафеизов, Калина Бобокова, Петър Йосифов, Виктор Спасов, Теодор М. Тодоров, Даниел Николов, Калоян Захариев, Николай Палийски, Ивайло Иванов, Мариус Янкински и Теодор С. Тодоров. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Светлана Стоянова, Антония Тодоринова, Христина Стефанова, Даниела Лазарова, Цветислав Лазаров, Радослав Асенов, Мария Томова, Даниел Андреев, Биляна Калинова, Теодор М. Тодоров, Наталия Николаева-Иванова, Петър Димитров, Мирена Лозанова, Костадин Якимов, Ивайло Л. Иванов, Мариан-Флорин Петку, Михаел Севов, Боян Будинов, Георги Робев, Светлана Петрова, Таня Декова, Борислав Андонов, Васил Герджиков, Виктория Симеонова, Владимир Владов, Даниела Пенева, Десислава Донева, Елисавета Йосифова-Антонова, Иван Костадинов, Ивета Расим, Илиян Инджов, Искра Пешева, Йордан Тонев, Карол Шарпов, Кристина Богданова, Николай Палийски, Станислав Кърмазлийски, Ивайло Е. Иванов, Марияна Жекова, Ралица Григорова, Красимир Николов, Десислава Денева, Михаела Нинова, Веселин Василев, Христо Стилянов, Росица Димитрова, Теодор С. Тодоров, Светла Тонашка и Десислава Николчова.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

10. Освобождава за 2024 г. „АДМ Разград” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

КФН с участие на Technovation 2024

На 23 април, Комисията за финансов надзор (КФН) бе представена на форума на списание „Мениджър“ – Technovation 2024 от д-р Неда Мужо,  началник отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ .

В събитието, посветено на симбиозата между бизнеса и технологичния сектор, на подпомагането на иновационния потенциал на компаниите, на оптимизирането на дейността на големите индустрии и интегрирането на изкуствения интелект в различни сфери, се включиха водещи мениджъри, експерти с признат опит, предприемачи и инвеститори.

По време на форума, бе застъпена и темата за регулациите в България, тяхното функциониране и произтичащите от тях ползи за Fintech. Д-р Мужо коментира, че „целият бизнес, който се създава по света, има нужда от един регулатор, който да е предвидим и прозрачен, в защита на потребителите в цял свят, а законът за цифровата оперативна устойчивост – DORA, ще даде първата стъпка, за да може Европа да стане лидер в тази сфера“.

Относно влиянието на изкуствения интелект, тя заяви, че „от страна на регулаторите ИИ дава възможност на Европа да стане лидер в данните и в обработката им; че „когато говорим за ИИ, говорим за нови модели, които може би не са били познати досега“.

„Ако участниците в тази екосистема нямаме прозрачност, предвидимост, споделяне на данни и защита на инвеститора, всичко това, включително и казаното за новите инвеститорите в Европа, няма как да бъде концептирано“ – сподели тя.

Според нея „ролята на регулатора, без значение дали се говори за крипто, която в голяма част е нерегулирана, е такава, че да може да предложи прагматичност и водеща роля в образованието на обществото“.

В тази насока, КФН продължава да осъществява дигиталната си кампания #Инвестирай безопасно, посветена на предпазването на потребителите от измамни инвестиционни схеми и различаването на законните от недобросъвестните посредници.

technovation-2024

Краен срок за оповестяване на годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г. от емитентите на ценни книжа

Краен срок за оповестяване на годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г., на публично уведомление за финансовото състояние на емитентите на ценни книжа за първо тримесечие на 2024 г., както и на отчет за изпълнение на задълженията на емитентите на облигации съгласно условията на облигационната емисия за първо тримесечие на 2024 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 2 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, е длъжен да разкрива публично на КФН и на обществеността годишния консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 120 дни от завършването на финансовата година. Крайният срок за разкриване на годишния консолидиран финансов отчет за дейността на емитентите за 2023 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 29.04.2024 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез ѝ предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез Единна информационна система (ЕИС) за подаване на отчети и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. Консолидираните годишни отчети се подават в съответствие с европейския единен електронен формат ЕЕЕФ (ESEF).

Съгласно чл. 100о1, ал. 1 от ЗППЦК, емитентът е длъжен да разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, чрез ЕИС. Същото се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия, в законоустановения срок, а именно до 30.04.2024 г. включително. Разпоредбата на чл. 100о1, ал. 7 указва, че изискванията на ал. 1 – 6 не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо тримесечие със съответното съдържание по чл. 100o, ал. 4 и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК. Срокът за оповестяване на публично уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2024 г. или тримесечен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г. пред КФН и информационна агенция или медия изтича на 30.04.2024 г.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигации е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на КФН и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. В случаите по чл. 100б, ал.8 от ЗППЦК, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на КФН, тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

КФН обръща внимание, че отчета за изпълнение на задълженията на емитента на облигации съгласно условията на облигационната емисия по чл. 100е, ал.2 или по чл.100б, ал. 8 от ЗППЦК за първо тримесечие на 2024 г., който се изготвя на индивидуална база, следва да бъде представен в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 30.04.2024 г.

Решения от заседание на 23.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на Застрахователна компания „ЕМ ВИ ИНШУРЪНС“ ЕАД – в процес на учредяване, за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар по реда на чл. 15, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) по класове застраховки по т. 1, 2, 3, 8, 9, 16 и 18 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от КЗ.

2. Одобрява Соня Славчева за независим член на надзорния съвет на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и съответно на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД да извършва дейност на съответната територия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

4. Определя размера на индивидуалните годишни вноски за 2024 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.

Съобщение във връзка с публично изявление на ЕОЦКП, определящо общите европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2023 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува годишното си Публично изявление, определящо общите европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2023 г. на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

В публичното изявление са посочени общите приоритети за финансовата 2023 г., които включват следните основни теми:

Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ЕОЦКП при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) на емитентите и публичните дружества за 2023 г.

ЕОЦКП и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания при представянето на финансовите отчети от страна на публичните дружества и емитентите. При констатиране на съществени несъответствия ще бъдат предприемани съответните мерки.

Изявлението е публикувано на интернет адрес на ЕОЦКП и може да бъде достъпно от тук.

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.

КФН и Хърватският надзор обмениха опит и добри практики за приемането на еврото

КФН проактивно проведе поредица от срещи на стратегическо и оперативно ниво с Хърватската агенция за финансов надзор за добри практики в процеса на приемане на еврото

През изминалата седмица експерти от стратегическо и оперативно ниво на Комисията за финансов надзор осъществиха двудневно посещение в Хърватската агенция за финансов надзор (HANFA), като част от предприетите стъпки за реализирането на Националния план за въвеждане на еврото в България.

Инициативата за намиране на най-добри практики при приемане на еврото и избор на HANFA като институция с високи резултати беше създадена от Бойко Атанасов, председател на КФН. Визията за интегриране на еврото в България от КФН е ключов приоритет за лидерския екип на КФН през 2024 г. – 2025 г. Според г-н Атанасов основна цел на работната група на КФН е пълна видимост към стратегията и конкретните стъпки, през които HANFA е преминала в процеса на присъединяване към еврозоната. Фокусът на работните групи беше върху създадената координационна политика, правните инициативи, нужните корекции на финансовата система и на икономиката с акцент върху защита на потребителите, стратегиите за комуникация между институциите и с гражданите, процесите по сътрудничество с други държавни органи, изготвяне на оценка на разходите от финансовата индустрия, консултации с представители на финансовата индустрия и потребители, ИТ корекции в HANFA и мониторинг на изпълнението на плана за действие.

Хърватските участници споделиха, че година по-късно от приемането на еврото, след смяната на валутата, инфлацията в страната вече е наполовина, а икономиката и доходите  растат с едни от най-високите темпове в Европейския съюз. По-малък финансов риск и транзакционни разходи, по-конкурентоспособен бизнес и по-висок кредитен рейтинг  са сред най-големите положителни ефекти.

Разговорите продължиха със споделянето на опит по отношение на присъединяването на България и на Хърватия в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което е сред водещите външнополитически приоритети на двете страни. Членството в организацията изисква извършването на вътрешни реформи и усъвършенстване на законодателството в съответствие с най-високите стандарти, сред които публичното управление, борбата с корупцията, защитата на конкуренцията, цифровата икономика, образование, околна среда, инвестиции.

За финансовите надзори на двете страни предстои общото предизвикателство за прилагане на регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA), чиято цел е да създаде регулаторна рамка, която подкрепя иновациите и използва потенциала на криптоактивите, като същевременно запазва финансовата стабилност и защитава инвеститорите.

Делегацията обсъди частните пенсионни фондове и техния надзор, като структура и бъдещо развитие на пенсионната система – инвестиционни портфейли с различен рисков профил, такси и възвръщаемост на инвестициите, гаранция за минимална възвръщаемост, корекция на доходите чрез инфлация.

 Стратегическата среща бе насочена към  обмен на най-добре работещите европейски практики и обединителни линии в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов, сподели, че „когато се впускаме в значимото начинание, от съществено значение е да признаем ползите, произтичащи от приемането на еврото, както и да имаме видимост към опита на страни като Хърватия, които вече са предприели тази трансформираща стъпка. На първо място, присъединяването ни към еврозоната ще донесе икономическа стабилност и доверие, по-предсказуема и стабилна парична среда, ще намали рисковете от валутните курсове и ще улесни бизнеса да планира и инвестира с увереност. Нещо повече – убеден съм, че ще се повиши привлекателността на страната за чуждестранните инвеститори. Вярвам и, че членството ни в еврозоната ще насърчи по-голяма финансова интеграция и България ще приведе паричните си политики в съответствие с тези на другите страни-членки, с по-тясна координация и сътрудничество в рамките на Европейската централна банка, ще засили позициите си не само в рамките на Европейския съюз, но и на световната икономическа сцена. Успешното присъединяване на Хърватия към еврозоната трябва да ни бъде вдъхновяващ пример, докато се движим в процеса на приемане на еврото. Използвайки опита на Хърватия, България може да се справи с предизвикателствата, да припознае възможностите, които идват с присъединяването към еврозоната и да извлече ползите от приемането на еврото. Целта на всички ангажирани институции е да бъде стимулирано устойчивото развитие и просперитета на българската нация и нейните граждани“.

Данни за максималния размер на техническата лихва

На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и откупната стойност за периода от 1-ви април 2024 г. до 30-ти юни 2024 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел ”Застрахователна дейност”, „Статистика”,  „Животозастраховане“.

Решения от заседание на 18.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация в размер на 1 000 евро, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% но не по-малко общо от 3,25% и не повече общо от 5,25%  годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 06.12.2023 г. и дата на падеж 06.12.2031 г., с ISIN код BG2100039234.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява представените промени в устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София.

3. Вписва „ВИ АЙ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA50-43599798-9011), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

5. Освобождава за 2024 г. „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6. Прекратява производство във връзка с намерението на „ЗД „БУЛ ИНС” АД да извършва дейност на територията на Федерална Република Германия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2023 г.

Индивидуалните данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 31.12.2023 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН в Раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”, „Застрахователни брокери”.