Решения от заседание на 25.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 4 860 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005203.

Вписва посочената емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява Александър Топкаров за управител на инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2022 г. до 29.03.2024 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 282 – УПФ от 25.04.2024 г. и № 283 – ППФ от 25.04.2024 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Вписва емисия облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 998 броя безналични, поименни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100032239, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,00%, платим на шестмесечни периоди, с матуритет 5 години, считано от 04.04.2024 г.

5. Отписва, поради погасяване на задълженията, емисия облигации, издадени от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100008197.

6. Отписва, по искане на заявителя, издадената емисия облигации и „Финанс Секюрити Груп“ АД, гр. София, като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100006159.

7. Отнема, по искане на заявителя, издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД.

8. Определя състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 18.05.2024 г. (събота) и като инвестиционен консултант на 19.05.2024 г. (неделя).

9. От разгледаните до 25.04.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Атила Фикрет, Светлин Карафеизов, Калина Бобокова, Петър Йосифов, Виктор Спасов, Теодор М. Тодоров, Даниел Николов, Калоян Захариев, Николай Палийски, Ивайло Иванов, Мариус Янкински и Теодор С. Тодоров. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Светлана Стоянова, Антония Тодоринова, Христина Стефанова, Даниела Лазарова, Цветислав Лазаров, Радослав Асенов, Мария Томова, Даниел Андреев, Биляна Калинова, Теодор М. Тодоров, Наталия Николаева-Иванова, Петър Димитров, Мирена Лозанова, Костадин Якимов, Ивайло Л. Иванов, Мариан-Флорин Петку, Михаел Севов, Боян Будинов, Георги Робев, Светлана Петрова, Таня Декова, Борислав Андонов, Васил Герджиков, Виктория Симеонова, Владимир Владов, Даниела Пенева, Десислава Донева, Елисавета Йосифова-Антонова, Иван Костадинов, Ивета Расим, Илиян Инджов, Искра Пешева, Йордан Тонев, Карол Шарпов, Кристина Богданова, Николай Палийски, Станислав Кърмазлийски, Ивайло Е. Иванов, Марияна Жекова, Ралица Григорова, Красимир Николов, Десислава Денева, Михаела Нинова, Веселин Василев, Христо Стилянов, Росица Димитрова, Теодор С. Тодоров, Светла Тонашка и Десислава Николчова.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

10. Освобождава за 2024 г. „АДМ Разград” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).