Решения от заседание на 30.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадени от „Бианор Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 5 414 619 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100007076.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 999 999 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG11SVVAAT11.

3. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.

4. От разгледаните до 30.04.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Яна Илиева и Климент Робев. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Климент Робев, Слав Кунев, Силвия Петрова, Мария Нанова и Иван Георгиев.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на съответната територия.

6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на съответната територия.

Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Гърция и Кралство Испания във връзка с преустановяване на дейността на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД на съответните територии.

7. Изпраща писмо до „ЛИДЕРС ГРУП“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.

8. Изпраща писмо до ЗК “ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на изпълнителен член на управителния съвет на дружеството.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

10. Изпраща писмо до „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.