Решения от заседание на 18.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация в размер на 1 000 евро, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% но не по-малко общо от 3,25% и не повече общо от 5,25%  годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 06.12.2023 г. и дата на падеж 06.12.2031 г., с ISIN код BG2100039234.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява представените промени в устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София.

3. Вписва „ВИ АЙ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA50-43599798-9011), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

5. Освобождава за 2024 г. „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6. Прекратява производство във връзка с намерението на „ЗД „БУЛ ИНС” АД да извършва дейност на територията на Федерална Република Германия при условията на свобода на предоставяне на услуги.