Решения от заседание на 23.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на Застрахователна компания „ЕМ ВИ ИНШУРЪНС“ ЕАД – в процес на учредяване, за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар по реда на чл. 15, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) по класове застраховки по т. 1, 2, 3, 8, 9, 16 и 18 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от КЗ.

2. Одобрява Соня Славчева за независим член на надзорния съвет на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и съответно на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД да извършва дейност на съответната територия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

4. Определя размера на индивидуалните годишни вноски за 2024 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.