Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2008 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През първото тримесечие на 2008 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 23 503 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 20 037 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2008 г., са променили участието и са прехвърлили средства в  друг пенсионен фонд от съответния вид. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е 15 068 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за първото тримесечие на 2008 г. може да намерите в раздел “Осигурителен пазар”, “Статистика и анализи” за 2008 г.

Одобрени са нови членове в ръководствата на четири застрахователни компании

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри Павел Димитров за член на Управителния съвет на ЗПК „Лев Инс” АД, Стоян Проданов за член на СД и изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс” АД и Виторио Рисполи за член на Надзорния съвет на ЗАД „Виктория”.
Одобрение получи и Светла Несторова – Асенова за член на УС и изпълнителен директор на ЖЗК „Български имоти” АД.
Решенията 530, 531, 532 и 553 може да намерите в раздел „Документи”.

Данни за застрахователния пазар за първото тримесечие на 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месеците януари, февруари и март 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.
Към края на месец януари 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 142 912 хил. лв., а в животозастраховането на 23 269 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 11,2 % и 25,4 % или общо за застрахователния сектор – 13 %.
Записаните към края на месец февруари 2008 г. премии в общото застраховане възлизат на 250 525 хил. лв., а в животозастраховането на 43 281 хил. лв. Ръстът на годишна база е съответно 21,2 % и 21,6 % или общо за пазара – 21,2 %.  
Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари – март на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 361 005 хил. лв., с което е реализиран ръст от 18,1 % на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 354 044 хил. лв., при 304 234 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 6 961 хил. лв., при 1 499 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 171 701 хил. лв., като ръстът на годишна база е 58 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 30 % на годишна база и достига 985 207 хил. лв. Техническият резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е положителен и възлиза на 14 332 хил. лв. при 12 337 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Най-голям относителен дял в брутния технически резултат по видове застраховки имат „Пожар и природни бедствия” (19 587 хил. лв.) и „Автокаско” (9 832 хил. лв.). По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” брутният технически резултат е отрицателен в размер на (-18 771 хил. лв.). Към края на първото тримесечие на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 389 484 хил. лв., като нарастването на годишна база е 17,6 %.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (42,2 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (28,2 %) – общо 70,4 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 83,7 % от общия размер на възникналите претенции.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Плавателни съдове” (46 %), „Релсови превозни средства” (43 %) и „Автокаско” (31 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото тримесечие на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 63 517 хил. лв., с което е реализиран ръст от 22,5 % на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 62 847 хил. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв., при 275 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 18 733 хил. лв., като ръстът на годишна база е 44,1 %. Размерът на брутните технически резерви нараства с 32,2 % на годишна база и достига 381 241 хил. лв. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 9 хил. лв. при 5 591 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Към края на тримесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 818 885 хил. лв., като нарастването на годишна база е 24,6 %.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 75,2 % и 76,1 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 47 % и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 46,5 %. 

Вписва се в публичния регистър професионална схема, управлявана от ПОК „ДСК-Родина” АД

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, разпореди  вписване на професионална схема на предприятие – осигурител във водения от комисията публичен регистър. Професионалната схема се управлява от Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Информация за вписаната професионална схема може да намерите на интернет страницата в раздел „За Бизнеса”, рубрика „Поднадзорни лица” – „Професионални схеми”

Данни за пазара по доброволно здравноосигуряване към края на 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “е-библиотека”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Към края на 2007 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване в Република България, възлиза на 25 314 хил. лв. при 22 620 хил. лв. към края на 2006 г., или се наблюдава нарастване от 11,9 % на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване към 31.12.2007 г. са в размер на 15 323 хил. лв. при 12 599 хил.лв. към края на 2006 г., като ръста на годишна база е 21,6 %. Размерът на брутните здравноосигурителни резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 51 % на годишна база и достига 10 377 хил. лв.
През 2007 г. техническият резултат на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на -4896 хил. лв. По видове здравноосигурителни пакети техническият резултат е положителен само по пакетите: „Други здравноосигурителни пакети” (964 хил.лв.), „Болнична медицинска помощ”(326 хил.лв.) и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” (211 хил.лв.).
Сумата на активите в сектора по доброволно здравно осигуряване се увеличава през 2007 г., като е отчетен ръст от 54,6 % на годишна база. Към края на годината тя възлиза на 45 243 хил. лв. Собственият капитал в сектора се увеличава с 36,5 % на годишна база и достига 27 969 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” и „Извънболнична медицинска помощ”, съответно от 32,21 % и от 21,03 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при здравноосигурителни пакети „Други здравноосигурителни пакети” (62,8 %), „Възстановяване на разходите” (13,7 %) и „Стоматологични услуги” (10,2 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края на 2007 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 263 754, при 374 289 през отчетната 2006 г.

КФН ще проведе изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 28 септември, на 12 и 26 октомври и на 9 ноември 2008 г.

 
На свое заседание от 26 май 2008 г. КФН взе решение за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер и определи датите за провеждането му – 28 септември, на 12 и 26 октомври и на 9 ноември 2008 г. Изпитът ще включва един базов и три специализирани модула както следва:
 а) базов модул – на 28 септември 2008 г.
 б) първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” – на 12 октомври 2008 г.
 в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 26 октомври 2008 г.
 г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на 9 ноември 2008.

Редът за провеждане на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер както и конспектите за трите модула са публикувани на страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за актюер”.

Решения от заседание на КФН от 26 май 2008 г.

На свое заседание от  26 май  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. София, в размер на 1 454 208 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Всяка и емисионна стойност от 1.45 лв., които ще бъдат издадени в резултата от увеличение на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) в публичния регистър.
Дружеството се управлява от СД в състав : Михаил Кръстев – Председател на СД, Филип Фотев – изпълнителен директор и Юрий Станчев.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Спорт Депо” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 500 000 евро, разпределени в 1 500 броя обикновени и безналични облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, 3-месечен EURIBOR + 3, 45 % на годишна база, 3-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 36 месеца, датата на емитиране на облигациите е 29.11. 2007 г., а падежът е на 29.11.2010 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър и вписва   „Спорт Депо” АД, гр. София, като емитент.

3. Одобри промяна в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, гласувани на проведеното на 25.04.2008 г. общо събрание на акционерите. Промените са свързани с успешното приключване на първоначалното и задължително увеличаване на капитала на дружеството и отразяване на неговия действителен размер – 650 000 лева, разпределени в 65 000 броя обикновени акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една, като капиталът на дружеството е внесен изцяло.

4.Одобри промяна в устава на „Експат имоти” АДСИЦ, гр. София, гласявани на проведеното на 08.05.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Измененията са свързани с вписването на увеличения капитал на дружеството от 500 000  лева на 2 000 000 лева и с промени в правомощията и задълженията на СД.

Одобрени са лицата, допуснати до изпити за брокер и инвестиционен консултант, които ще се проведат на 21 и 22 юни 2008 година

На заседание на КФН, проведено на 20 май 2008 г., се одобриха 59 лица, които да бъдат допуснати до изпит  за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 21 юни 2008 година. Бяха одобрени и 68 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 22 юни 2008 година.
Списъците с лицата са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Изпити”.

Решение от заседание на КФН от 20.05.2008 г.

1. Отказа да потвърди проспект за публично предлагане на акции „Полимери” АД, гр. Девня. Основният мотив за постановения отказ е, че значителната разлика между предвидената в проспекта емисионна стойност на новоемитираните акции и балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, ще доведе до накърняване интересите на акционерите. Предвидената емисионна стойност в размер на 1 лв. е по-малка от балансовата в размер на 40.10 лв. (към 29.02.2008 г.) с 97.51%, което означава, че в конкретния случай е налице твърде значително разводняване на капитала и  обосновано може да се счита, че при описаните в проспекта параметри на увеличението на капитала ще бъдат нарушени интересите на акционерите.

2. Оказа да издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна. Мотивът за отказа са неотстранените непълноти и несъответствия в проспекта от страна на заявителя.

3. Издаде на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД разрешение за организиране и управление на 2 договорни фонда – „Експат Ню Юръп Пропъртис” и „Експат Ню Юръп Стокс”.
„Експат Ню Юръп Пропъртис” е фонд с умерено да високо ниво на риск, инвестиращ предимно в акции и търгуеми права, издадени от АДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти или от дружества, свързани по друг начин с инвестирането в или в управлението на недвижими имоти, както и в дялове на КИС с инвестиционен фокус в областта на недвижимите имоти, както и в дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност с цел поддържане на ликвидност и в моменти на финансови сътресения.
 „Експат Ню Юръп Стокс” е фонд с умерено да високо ниво на риск, инвестиращ в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и чужбина, както и в дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност с цел поддържане на ликвидност и в моменти на финансови сътресения.

4. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт” АД, гр. София. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК е изцяло внесен.
Учредители на управляващото дружество са  Татяна Георгиева с 50% от капитала и Валентин Гарвански също с 50%.

5. Взе решение, че мерките, предприети от инвестиционно дружество от отворен тип Хърайзън (Horizon) и неговото управляващо дружество КВС Asset Management S.A. във връзка с публичното предлагане на акции на под-фонд Commodity 1 отговарят на законовите изисквания и са осигурени необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове и за разкриване на  периодичната и текуща   информация за инвеститорите.

6. Вписа „Софарма Билдингс” АДСИЦ, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 649 990 лв.,  разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

7. Одобри на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Проектът на наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на КФН.
 
8. Одобри списъци на лицата, които ще бъдат допуснати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, съответно на 21 и 22 юни. До изпит за брокер са допуснати 60 кандидати, а до изпит за инвестиционен консултант – 71 души.
Списъците с имената на допуснатите кандидати ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН.

9. КФН разгледа първоначални предложения за Проект на Закон за  изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
С Проекта се доразвива и усъвършенства регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване. Предложените промени имат за цел да стимулират конкуренцията между пенсионноосигурителните дружества в интерес на осигурените в управляваните пенсионни фондове лица. С тях се цели укрепване на управленските структури и капацитета на дружествата и повишаване на равнището на корпоративното управление.
За първи път в допълнителното доброволно осигуряване се въвежда и възможността за създаване на портфейли с различен инвестиционен профил. За целта се предвижда всеки доброволен пенсионен фонд, управляван от едно пенсионноосигурително дружество, да може да създаде до три инвестиционни портфейла с различен рисков профил – агресивен, балансиран и консервативен, като създаването на балансиран портфейл е задължително.
След съгласуване с БАДДПО обсъдените предложения ще бъдат изпратени в Министерството на труда  и социалната политика.

Решения от заседание на КФН от 15 май 2008 г.

На свое заседание от  15 май  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Винъс” АД. Емисията е в размер на 3 062 500 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и  представлява съдебно регистрираният капитал на дружеството. „Винъс” АД и емисията акции са вписани в публичния регистър на КФН.
Основната сфера на дейност на дружеството е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти , отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти.
„Винъс” АД е с едностепенна система на управление, като в СД влизат : Йоанис Бонакис – изпълнителен директор и председател на СД, Йоанис Сахинис – член на СД, и Емануил Калайцакис –  – член на СД.  Акционери на дружеството са : „Акинита” АД с 36.95% от капитала, Димитриос Полихронос с 34.40%,  Ангелос Мойгариас с 11.02%, Йоанис Бонакис с 7.64% и Йоанис Сахинас с 6.37%.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Би Джи Ай Груп” АД. Емисията е в размер на 9 000 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и  представлява съдебно регистрираният капитал на дружеството. „Би Джи Ай Груп” АД и емисията акции са вписани в публичния регистър на КФН.
Основната сфера на дейност на дружеството е свързана с покупко-продажба на недвижими имоти. Инвестиционните цели на дружеството са придобиване на недвижими имоти с цел последваща продажба и/или извличане на доходи от тях, строителство върху регулирани поземлени имоти.
„Би Джи Ай Груп” АД е с двустепенна система на управление, като изпълнителен директор и представляващ дружеството е Михаела Колева.
Акционери на дружеството са : инвестиционен фонд от затворен тип „Инвестор” с 84% от капитала, инвестиционен фонд от затворен тип „Инвестор България и Румъния” с 15.998%, и Николай Майстер с 0.002%

3. Издаде лиценз на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 15 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са 1 юридическо лице и 2 институционални инвеститори – договорни фондове (ДФ) – „Невел – П” ООД с 70% от капитала, Институционален инвеститор ДФ „Ти Би Ай Хармония” чрез УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД с 15 % и Институционален инвеститор ДФ „Ти Би Ай Динамик” чрез УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД също с 15%.
Дружеството се управлява от СД в състав : Вълко Стоилов – Председател на СД, Вера Желязкова – заместник – председател и Владимир Върбанов – Изпълнителен директор.
Основният пазар, към който дружеството се насочва, е пазарът на имоти в България с търговско, административно, жилищно, спортно/развлекателно и ваканционно предназначение, включително общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, ваканционни сгради и съоръжения, в т.ч. изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.

4. Издаде на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” разрешение за организиране и управление на договорен фонд „БенчМарк Фонд-6 Паричен”.  Фондът  е с нискорисков профил, като в структурата на портфейла са залегнали следните параметри: инструменти на паричния пазар – до 90% от активите на фонда, дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар – до 90%, акции и дялове на КИС – до 30%, ценни книжа, извън тези търгувани на регулиран пазар – до 10%.

5. Вписа последваща емисия акции на „Арома” АД, издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 163 933 лв. на 15 491 799 лв.. Емисията е в размер на 10 327 866 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

6. Вписа последваща емисия акции на “Петър Караминчев” АД, издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството от 662 028 лв. на 3 310 140 лв.. Емисията е в размер на 2 648 112 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

7. Одобри допълнение към проспекта на „Агро Финанс” АДСИЦ, с което дружеството актуализира информацията за дейността си. Финансовата информация е допълнена с данни от одитирания отчет на дружеството към края на 2007 г. , както и е предоставена информация за придобити имоти към края на първото тримесечие на 2008 г.

8. Издаде одобрение на „Недвижими имоти София” АДСИЦ на замяна на банката депозитар – „Банка Пиреос България” АД с ТБ „Инвестбанк”АД.

9. Наложи временна забрана търгово предложение от „Юропиън Хотел Ентърпрайзис” АД, гр. София и „Интернешънъл Лоджинг Ъф България” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София на акции на „София Хотел Балкан” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

10. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Николай Димитров.

11. Издаде лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „Общинска здравноосигурителна каса” АД със седалище гр. София,  район „Оборище”, ул. “Триадица” № 6. Дружеството ще предлага следните здравноосигурителни пакети:
– „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”;
– „Извънболнична медицинска помощ”;
– „Болнична медицинска помощ”;
– „Допълнителни услуги при предоставяне на медицинска помощ”;
– „Възстановяване на разходи за медицински услуги, медикаменти и стоки”;
– „Стоматологична медицинска помощ”.
Основни акционери на дружеството са „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД, притежаващо 50 % от капитала на дружеството; „ТЕЦ МАРИЦА 3” с 45 % и „ОБЩИНСКА БАНКА” АД с 5 %.
„Общинска здравноосигурителна каса” АД е едностепенна система на управление, като в състава на Съвета на директорите влизат: Георги  Дормишев – председател на СД, Александър Личев – изпълнителен директор и  Наим Иляз Наим – член на СД.

12. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява.
С наредбата се предвижда възможността провеждането на изпит и признаването на правоспособност на отговорен актюер освен от КФН, така също и от професионална организация на актюерите, към която се въвеждат определени изисквания. Предвижда се и изменение на Приложение № 1 и 2 относно формата и съдържанието на актюерския доклад, касаещ здравноосигурителните резерви.
Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».

13. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества.
С наредбата се уреждат изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества.
Предстои обнародването на наредбата в «Държавен вестник».