Профили на застрахователните брокери в новата информационна система за получаване и обработка на периодични отчети и справки

КФН уведомява всички застрахователни брокери, чиято регистрация в новата информационна система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки е успешна, че към 20.12.2012 г. потребителските им имена, пароли и кодове за достъп до новата система, са изпратени на посочен в последния им отчет електронен адрес (e-mail адрес) и/или пощенски адрес.

Застрахователните брокери, регистрирани през месец декември 2012 г., ще получат персоналната си информация на пощенските си адреси.

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.

На 28 януари 2013 г. EIOPA ще стартира оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции

По време на тристранните дискусии между Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент (Триалог) по отношение на директивата Омнибус 2, бе взето решение за провеждането на оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции. По искане на участниците в Триалога техническата оценка ще бъде извършена от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) в сътрудничество с националните надзорни органи.

Провеждането на оценката има за цел да се изследват ефектите от прилагането на различни елементи от пакета от мерки върху потребителите, (пре)застрахователите, надзорните органи и финансовата система като цяло. Предвижда се техническата оценка да стартира на 28 януари 2013 г., като се очаква EIOPA да публикува своя доклад от оценката през месец юни 2013 г.

На интернет страницата на EIOPA – https://eiopa.europa.eu, в раздел Consultations, QIS, Insurance, Long-term guarantees assessment са публикувани документи, касаещи оценката на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции.

Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец октомври 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

 

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – октомври 2012 г., възлиза на 1 265 944 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 1,5 % при ръст от 0,6 % в края на октомври 2011 г.

Към края на октомври 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 061 990 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 2,3 % (при ръст от 0,4 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,5 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,2 % при ръст от 0,1 % към края на октомври 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 19,0 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 0,4 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 1,1 % към края на октомври 2011 г.

През периода януари – октомври 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 203 954 хил. лв. при 197 639 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 3,2 % при ръст от 1,3 % година по-рано.

Пазарният дял на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на октомври 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании продължава да се наблюдава обратна тенденция. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,0 %. На годишна база по този вид застраховка се отчита ръст от 2,6 % при спад от 2 % към края на октомври 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на октомври 2012 г. На годишна база се отчита спад на премийния приход по този вид застраховка от 8,6 % при ръст от 67,3 % към края на октомври 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – октомври 2012 г., възлиза на 38 112 хил. лв., с което се отчита ръст от 14,2 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 3,4% година по-рано.

В сравнение с края на месец октомври 2011 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (34,4 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,5 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (23,2 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-27,8 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 185 357 души при 202 105 души към края на октомври 2011 г.

Публично изявление на Европейският орган за ценни книжа и пазари във връзка с финансовите отчети за 2012г.

На 12.11.2012г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на официалната си страница Публично изявление, което определя общите приоритети при правоприлагането, които ще бъдат използвани от националните компетентни регулатори във връзка със спазването на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) във финансовите отчети за 2012 г. на дружествата прилагащи тези стандарти.

Целта на изявлението е осигуряване на единен подход и последователно приложение на Европейското законодателство във връзка с МСФО и акцентиране върху необходимостта от прозрачност и последователно приложение на принципите на признаването, оценяването и разкриването на информация. Компаниите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление при изготвянето и одитирането на финансовите отчети за 2012 г.

Основните въпроси в публичното изявление, свързани с прилагането на МСФО са следните:

– Финансови активи

– Обезценка на нефинансови активи

– Задължения по доходи на наети лица

– Провизии, условни пасиви и условни активи

При прегледа на финансовите отчети за 2012 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за прилагането на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани съответни мерки.

Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес:

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-announces-enforcement-priorities-2012-financial-statements?t=326&o=home, а самото публично изявление може да намерите на следния адрес: http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-725.pdf

Превод на български език на публичното изявление е публикуван в рубрика “Поднадзорни лица” – “Съобщения” – http://www.fsc.bg/Saobshteniya-bg-44

Важно съобщение

Комисията за финансов надзор съобщава, че на 27.12.2012г. и 28.12.2012 г. деловодството ще е с работно време от 09.00 до 17.30 часа.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2012 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2012 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение № 1175-ПОД от 20.12.2012 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, “Форми и образци на документи”.

Решения от заседание на КФН от 19 декември 2012 г.

На свое заседание от 19 декември 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за преобразуване чрез сливане на три договорни фонда, организирани и управлявани от  „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, а именно договорен фонд (ДФ) „Райфайзен (България) Фонд Акции”, ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд” и ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” в новоучреден договорен фонд с наименование ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”, организиран и управляван от управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД.

2. Одобрява промени в устава на „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ.

3. Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа. Разпоредбите на наредбата са приведени в съответствие с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Регламентирани са функциите на Централния депозитар във връзка с организирането  и управлението на системата с окончателност на сетълмента на ценните книжа. С проекта на наредбата са въведени и промени, свързани с водените от Централния депозитар регистри. Централният депозитар ще води регистър за сделките с безналични ценни книжа, придобити в резултат на репо или обратно репо сделки. С наредбата се създава и възможност Централен депозитар да води общи сметки на чуждестранни лица, които държат безналични финансови инструменти на две или повече лица.

Проектът е публикуван в рубрика „Нормативна уредба” – „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128. Срокът е до 10.01.2013г.

4. Издава допълнителен лиценз на „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД за нов вид застраховка „Заболяване”, съгласно Приложение № 1,  Раздел ІІ, т. 2 от КЗ за рисковете “фиксирани парични суми”, “обезщетения” и „комбинация от горните две”.

5. Разрешава на застрахователния брокер „Интерприма” ЕООД да осъществява застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция. 

6. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества.

Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

Одобрени са биометрични таблици, използвани от ДПФ „Алианц България”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализираните биометрични таблици за изчисляване на пожизнени пенсии за старост и за изчисляване на пожизнени пенсии за инвалидност, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „Алианц България”.

Решение № 1161-ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/1161_0.pdf

Проведе се заседанието на надзорния колегиум на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД за 2012 г.

На 11 и 12 декември т.г. в Комисията за финансов надзор, за трета поредна година, се проведе заседание на надзорния колегиум на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД.
В първата (закрита) сесия на надзорните органи участие взеха представители на Eвропейския орган за надзор на застраховането и доброволното пенсионно осигуряване (EIOPA), Застрахователната надзорна агенция на Република Македония и Румънската застрахователна надзорна комисия и експерти от Управление „Застрахователен надзор” и Дирекция „Международно сътрудничество” на КФН. Бяха обсъдени резултатите от дейността на групата и нейните дружества в съответните страни за текущата 2012 г., както и актуални законодателни промени.
През втория ден, който се проведе в отворен формат, представители на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД, България изнесоха презентация относно състоянието и бъдещите планове на групата във връзка с предстоящото въвеждане на Директива „Платежоспособност ІІ” на ЕС.
В резултат на изнесените доклади и проведените дискусии бяха направени изводи и набелязани съответните мерки за 2013 г.
Официалният представител на EIOPA, г-жа Rita Szep, изказа своето задоволство от проведеното заседание на надзорния колегиум. Тя приветства отличното сътрудничество и постигнатите резултати в обмена на информация и опит между трите надзорни органи, както и усилията, полагани от мениджмънта на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД, за укрепване на холдинга, разширяване на пазарния му дял и привеждане дейността му в съответствие с изискванията на европейското законодателство.
Съгласно статута на Eвропейския орган за надзор на застраховането и доброволното пенсионно осигуряване, една от функциите му е да наблюдава и координира ежегодните срещи на надзорните колегиуми на трансграничните застрахователни групи.

Официалното връчване на сертификати за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант ще се състои на 17.01.2013 г. от 14.00 ч.

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява издържалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, че връчването на сертификатите ще се проведе на 17 януари 2013 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на КФН.

При явяването си лицата трябва да носят документ за самоличност и документ за платена такса, съгласно чл.1, ал. 2, т. 7, предл. 2 от Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път (IBAN: BG95BNBG96613000141501, BIC: BNBGBGSD).

Списъците на на лицата, успешно издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант са публикувани в рубрика: “Изпити за правоспособност” – “Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – “1 и 2 декември 2012г”: http://www.fsc.bg/1-i-2-dekemvri-2012g-bg-816.

Резултатите са оповестени в извънредния бюлетин на КФН http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/IZVANREDENBUL.pdf