Решения от заседание на КФН от 19 декември 2012 г.

На свое заседание от 19 декември 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за преобразуване чрез сливане на три договорни фонда, организирани и управлявани от  „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, а именно договорен фонд (ДФ) „Райфайзен (България) Фонд Акции”, ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд” и ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” в новоучреден договорен фонд с наименование ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”, организиран и управляван от управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД.

2. Одобрява промени в устава на „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ.

3. Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа. Разпоредбите на наредбата са приведени в съответствие с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Регламентирани са функциите на Централния депозитар във връзка с организирането  и управлението на системата с окончателност на сетълмента на ценните книжа. С проекта на наредбата са въведени и промени, свързани с водените от Централния депозитар регистри. Централният депозитар ще води регистър за сделките с безналични ценни книжа, придобити в резултат на репо или обратно репо сделки. С наредбата се създава и възможност Централен депозитар да води общи сметки на чуждестранни лица, които държат безналични финансови инструменти на две или повече лица.

Проектът е публикуван в рубрика „Нормативна уредба” – „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128. Срокът е до 10.01.2013г.

4. Издава допълнителен лиценз на „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД за нов вид застраховка „Заболяване”, съгласно Приложение № 1,  Раздел ІІ, т. 2 от КЗ за рисковете “фиксирани парични суми”, “обезщетения” и „комбинация от горните две”.

5. Разрешава на застрахователния брокер „Интерприма” ЕООД да осъществява застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция. 

6. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества.

Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.