Одобрени са биометрични таблици, използвани от ДПФ „Алианц България”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализираните биометрични таблици за изчисляване на пожизнени пенсии за старост и за изчисляване на пожизнени пенсии за инвалидност, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „Алианц България”.

Решение № 1161-ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/1161_0.pdf