Профили на застрахователните брокери в новата информационна система за получаване и обработка на периодични отчети и справки

КФН уведомява всички застрахователни брокери, чиято регистрация в новата информационна система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки е успешна, че към 20.12.2012 г. потребителските им имена, пароли и кодове за достъп до новата система, са изпратени на посочен в последния им отчет електронен адрес (e-mail адрес) и/или пощенски адрес.

Застрахователните брокери, регистрирани през месец декември 2012 г., ще получат персоналната си информация на пощенските си адреси.

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.