Решения от заседание на КФН от 3 януари 2013 г.

На свое заседание от 3 януари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение,  от Любомир Мирчев и Таньо Танев за закупуване на акции на „Джерман-София” АД от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, от Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, Малта за закупуване на акции на „Мейфеър Груп” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Признава придобитата от Георги Вуков квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.  

4. Определя, че спазва и възнамерява да спазва Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия № EIOPA-BoS-12/069 BG приети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

КФН ще уведоми Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за взетото решение и ще даде указание на застрахователите да спазват Насоките