На 28 януари 2013 г. EIOPA ще стартира оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции

По време на тристранните дискусии между Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент (Триалог) по отношение на директивата Омнибус 2, бе взето решение за провеждането на оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции. По искане на участниците в Триалога техническата оценка ще бъде извършена от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) в сътрудничество с националните надзорни органи.

Провеждането на оценката има за цел да се изследват ефектите от прилагането на различни елементи от пакета от мерки върху потребителите, (пре)застрахователите, надзорните органи и финансовата система като цяло. Предвижда се техническата оценка да стартира на 28 януари 2013 г., като се очаква EIOPA да публикува своя доклад от оценката през месец юни 2013 г.

На интернет страницата на EIOPA – https://eiopa.europa.eu, в раздел Consultations, QIS, Insurance, Long-term guarantees assessment са публикувани документи, касаещи оценката на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции.