КФН прие решение, че ще се съобразява с Насоките на ESMA относно системите и контрола за автоматизирана търговия за търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи

На 24 февруари 2012 г. на интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) бяха публикувани Насоки относно системи и контрол за автоматизирана търговия за търговски платформи, инвестиционни посредници и компетентни органи. Съгласно процедурата всички национални компетентни органи трябваше в срок на два месеца да декларират дали ще се съобразят с Насоките или не. В тази връзка Председателят на Комисията за финансов надзор подписа изрична декларация, с която заяви, че ще се съобрази с Насоките и ще ги включи в надзорните практики на КФН.

По същество Насоките включват текстове, отнасящи се до:
• управлението на система за електронна търговия от регулиран пазар или многостранна система за търговия;
• използването на система за електронна търговия, включително алгоритъм за търговия, от инвестиционен посредник за търгуване за собствена сметка или изпълнение на поръчки от името на клиенти; и
• предоставянето на пряк достъп до пазара или спонсориран достъп от инвестиционен посредник като част от услугата за изпълнение на поръчки от името на клиенти.

Текстовете на Насоките на български и на английски език, включително и подписаната декларация, са публикувани в рубрика „ЕС законодателство” на следните адреси:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_Guidelines_Automated_Trading_Platforms_BG__Declaration.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_Guidelines_Automated_Trading_Platforms_EN__Declaration.pdf

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2010 г. до 30.03.2012 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на   минус 0,29 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 31.03.2010 г. до 30.03.2012 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,09 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,71 на сто, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 349-УПФ и № 350-ППФ  от 25.04.2012 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2011 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 3 992 506 лица, което представлява нарастване със 109 623 лица или с 2,82 на сто спрямо осигурените към края на 2010 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2011 г. се равняват на 4 572 743 хил. лв. и регистрират ръст от 585 324 хил.лв. или 14,68 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2010 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98 952 хил. лв., което представлява увеличение с 14,17 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2011 г. в размер на 22 708 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 15,16 на сто в сравнение с 2010 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 23.02.2012 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Известни различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: общи приходи (увеличение с 651 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), общи разходи (увеличение със 156 хил. лв.), финансов резултат преди данъци (увеличение с 495 хил.лв.) и нетен финансов резултат (увеличение с 386 хил.лв.).

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2012 г.

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2012 г. обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

 

Към края на месец януари 2012 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 128 398 хил. лв., а от животозастрахователите – 25 948 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита  спад от 5,8 % в общото застраховане и ръст от 9,9 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор – спад от 3,5 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.

Записаните към края на месец февруари 2012 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 213 294 хил. лв., а от животозастрахователите – на 45 206 хил. лв., като се отчита спад от 4,9 % на годишна база в общото застраховане и ръст от 8,3 % на годишна база в животозастраховането, или общо за пазара – спад от 2,8 %.

Към края на февруари 2012 г., делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Към края на месец февруари aвтомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 74,7 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки намалява на годишна база с 8,8 % при ръст от 0,7 % към края на февруари 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 14,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки нараства с 5,7 % при спад от 22 % към края на февруари 2011 г.

Делът на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане също нараства към края на февруари 2012 г., в сравнение с края на февруари 2011 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 76,4 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка нараства с 5,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на февруари 2012 г., като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 36,9 %. 

Данни за застрахователния пазар за 2011 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”. В същия раздел са публикувани и данни за презастрахователното дружество „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Към края на 2011 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 34. От тях 18 са общозастрахователни дружества, 14 – животозастрахователни дружества и 2 – животозастрахователни кооперации.

Презастрахователна дейност през 2011 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане – “Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Брутният премиен приход за 2011 г., реализиран от лицензираните в Република България застрахователите, възлиза на 1 609 565 хил. лв. На годишна база се отчита спад на премиите от 0,8 % при спад от 3,5 % в края на 2010 г. В посочения премиен приход не е включен реализираният такъв от „ГРАВЕ България Общо застраховане” ЕАД, което се вля в едноличния собственик на капитала му – „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг Акциенгезелшафт”. С цел съпоставимост на информацията, от данните за 2010 г. са изключени тези на посоченото дружество.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2011 г. възлиза на 1 364 905 хил. лв. На годишна база се отчита спад от 0,9 %. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора, заемат автомобилните застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” – 71,1 %. Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2011 г. възлиза на 244 660 хил. лв., като се отчита спад от 0,5 % на годишна база. Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74,6 %.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 537 569 хил. лв., като 20 825 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 2 380 хил. лв. от животозастрахователите и 1 514 365 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 44,5 % и 34,7 %.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 696 563 хил. лв., като намаляват със 7,1 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 98 105 хил. лв. и намаляват с 0,5 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2011 г. нараства с 2,0 % на годишна база и възлиза на 2 973 652 хил. лв., от която 64,9 % на застрахователите по общо застраховане и 35,1 % на застрахователите по животозастраховане.

В края на 2011 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1 233 511 хил. лв. и нараства с 3,3 % на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 891 919 хил. лв. и намалява с 2,5 % на годишна база.

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1 595 963 хил. лв. в края на 2011 г. при 1 609 914 хил. лв. в края на 2010 г. 

Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2011 г. е 1 426 609 хил. лв., при 1 243 053 хил. лв. година по-рано.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 6,3 % на годишна база и достига 908 727 хил. лв., в т.ч. 538 736 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 369 991 хил. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства с 6,0 % на годишна база и достига 1 458 540 хил. лв.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 11,2 % на годишна база и достига 638 911 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 22 995  хил. лв. при (-43 077) хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 51 528 хил. лв., при (-16 513) хил. лв. през 2010 г.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2011 г. е 5 591 хил. лв. при 14 758 хил. лв. за 2010 г., а финансовият резултат е 15 806 хил. лв. при 22 702 хил. лв. за 2010 г.

Г-жа Антония Гинева ще изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за предсрочно прекратяване на мандата на г-жа Димана Ранкова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и на основание чл. 10, ал.5 от ЗКФН, Комисията определи г-жа Антония Гинева – член на КФН, която от 25.04.2012г. до избирането от Народното събрание на нов заместник-председател, да изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

Позиция на КФН във връзка с публичния дебат по актуални теми, свързани с финансовата стабилност на Република България

По повод тиражирани публикации в някои медии днес, които не са инициирани от КФН, във връзка с дебата по Сребърния фонд от последните месеци,  Комисията за финансов надзор изразява следната позиция:

като един от трите стълба на финансовата стабилност в държавата, заедно с Министерство на финансите и Българска Народна Банка, Комисията за финансов надзор е длъжна да изразява мнение по обществено актуални въпроси, свързани с финансовата стабилност на страната. В тази връзка смятаме, че дебатите между отделните институции са напълно нормални в една демократична държава, в която спазването на законите и прозрачността на решенията са от най-голямо значение. Важна част от нашата работа е изразяването на  становища  по най-актуални теми от обхвата на правомощията на Комисията. Това са ясни, точни и коректни институционални мнения по работни въпроси, които са полезни за страната и правителството – част от дебата за добрите решения за България. Ние не влизаме в  личностни конфликти, още по-малко намерението ни е да създаваме напрежение между институции, ангажирани пряко с развитието  на страната  и  финансовата стабилност. Коментарите в някои медии за институционални войни не отговарят на истината. Комисията за финансов надзор е  съществена  част от един дебат, който продължава своето развитие при пълна свобода на изразяваните позиции. Държим да подчертаем, че не сме изразявали нови позиции по темите от по-горе, извън вече обявените преди повече от месец.

 

25.04.2012г.

София, Комисия за финансов надзор

Сигнал на КФН доведе до осъдителна присъда за кмет

Кметът на Мелник Христо Ташев беше осъден за документно престъпление по сигнал на Комисията за финансов надзор.

Той е поредният осъден по сигнал на регулатора за съставяне на неистински официални документи – нотариални заверки на заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг осигурителен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Сред останалите осъдени за същото документно престъпление има кметове и дори нотариуси.

„Това е една от най-честите злоупотреби, за които получаваме оплаквания от осигурените лица. Обработването на подобни жалби съставлява важна част от работата на Дирекция „Осигурителен надзор” в КФН. Ние нямаме правомощия да установим истинността на документите, затова обработваме всички получени жалби и ги предаваме на компетентния орган – Прокуратурата, която преценява дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление. Макар да не получаваме обратна връзка за хода и развитието на всеки отделен случай, следим новините и смятаме, че постигането на осъдителни присъди при доказани случаи на фалшифицирани документи е от огромно значение за защитата на правата на осигурените лица и за запазването на доверието в пенсионната система” – заяви г-н Ангел Джалъзов, Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор.

Жалбите с оплаквания, че лицата не са подписвали и подавали заявления за промяна на участие, а такива са подадени без тяхно знание и съгласие през последните години нарастват. През 2009 година от общо постъпилите в КФН 184 жалби от осигурени лица, 29 са с посочените оплаквания, през 2010 година от общо постъпилите 417 жалби от осигурени лица, в 37 жалби са констатирани подобни оплаквания. През 2011 година са постъпили общо 333 жалби от осигурени лица, като КФН е подала към компетентните органи 68 сигнала за подобен вид деяния. Само през първото тримесечие на тази година комисията е получила общо 226 жалби от осигурени лица и е изпратила 22 сигнала до прокуратурите в страната.

По всички постъпили в Комисията за финансов надзор жалби (независимо от вида на оплакването) се извършват проверки. Изисква се представянето на документи и обяснения от пенсионно-осигурителното дружество и от осигурителния посредник, чрез който е подадено заявлението. След получаването им документите се проверяват и се правят констатации има ли извършено административно нарушение. В случай, че се формира основателно съмнение за извършено престъпление се изпраща сигнал до прокуратурата за извършване на проверка по компетентност. На осигурените лица се изпращат подробни отговори, в които в зависимост от спецификата на оплакванията се дават разяснения по отношение на нормативната уредба по допълнително пенсионно осигуряване, а също се дават и подробни отговори на конкретно поставените въпроси.

Комисията за финансов надзор изпраща сигнал към Прокуратурата за всяка получена жалба, с оплакване, че лицето не е подписвало и подавало заявление за промяна на участие, а такова е подадени без негово знание и съгласие, с изключение на случаите, в които жалбоподателят вече сам е сезирал компетентния орган. В сигналите се прави описание на конкретните оплаквания на лицата и на направените фактически констатации при проверките от страна на КФН. Към сигналите се прилагат копия на жалбите и на получените документи.

В КФН не постъпва обратна информация от прокуратурата за резултатите от извършените проверки.

Решения от заседание на КФН от 23 април 2012 г.

На свое заседание от 23 април  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Посочената емисия облигации е вписана в регистъра.

2. Взе решение за изпращане на уведомления до компетентните органи на приемащите държави членки за намерението на застрахователен брокер „Салида” да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия, Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия 9 463 576 броя обикновени, безналични, поименни, акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,48 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Доверие – Обединен Холдинг” АД, Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределени в 3 000 (три хиляди) броя обикновени, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, издадени от „Булгарплод – София” АД, гр. Монтана. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар и вписва дружеството като емитент.

5. Приема актуализиран бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2012 г.

6. Отхвърля жалба, подадена от УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД срещу Решение № 173–УД от 06.03.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

7. Отхвърля жалба, подадена от УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД срещу Решение № 174–УД от 06.03.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

8. Отхвърля жалба, подадена от УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД срещу Решение № 175–УД от 06.03.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

КФН успешно приключи проект „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на БиХ, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация БиХ и Застрахователната агенция на Република Сръбска”

На 18 април 2012г. в град Сараево, Босна и Херцеговина се проведе закриването на туининг проект „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска”, финансиран от ЕС и изпълнен в партньорството с КФН.

В речта си, официалният гост на събитието г-н Ренцо Давиди, заместник-ръководител на делегацията на ЕС, поздрави Комисията за финансов надзор за изпълнението на проекта и призова местната администрация да продължи да развива постигнатият напредък. Представителят на КФН г-жа Антония Гинева в приветственото си слово пожела на бенефициентите по проекта ползотворна и успешна работа по пътя към евроатлантическата интеграция. От своя страна, в изказването си г-н Самир Омерходжич, директор на Държавна агенция по застраховане на БиХ, благодари за положените усилия за постигане на целите.

На събитието в презентационна форма бяха представени цялостната стратегия и конкретните постижения на проекта, които включват:

  • укрепване на административния капацитет на застрахователните агенции;
  • развитие на обмяната на информация и статистически услуги;
  • развитие на регулаторните и надзорните практики;
  • застраховка „Гражданска отговорност” и взаимодействие с бюро „Зелена карта”.

Събитието беше широко отразено от всички медии в страната.