Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2012 г.

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2012 г. обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

 

Към края на месец януари 2012 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 128 398 хил. лв., а от животозастрахователите – 25 948 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита  спад от 5,8 % в общото застраховане и ръст от 9,9 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор – спад от 3,5 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.

Записаните към края на месец февруари 2012 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 213 294 хил. лв., а от животозастрахователите – на 45 206 хил. лв., като се отчита спад от 4,9 % на годишна база в общото застраховане и ръст от 8,3 % на годишна база в животозастраховането, или общо за пазара – спад от 2,8 %.

Към края на февруари 2012 г., делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Към края на месец февруари aвтомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 74,7 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки намалява на годишна база с 8,8 % при ръст от 0,7 % към края на февруари 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 14,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки нараства с 5,7 % при спад от 22 % към края на февруари 2011 г.

Делът на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане също нараства към края на февруари 2012 г., в сравнение с края на февруари 2011 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 76,4 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка нараства с 5,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на февруари 2012 г., като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 36,9 %.