Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани. Допълнен е и списъкът на българските застрахователни брокери

Към 30 април 2012 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 409, като за месец април 7 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват дейност у нас.

Към 30 април 2012 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 656, като новите за месец април са 25 застрахователни посредници, а 5 са заявили отказ.

През април е одобрено едно заявление на застрахователен брокер, регистриран в България, да извършва дейност  на територията на държави членки на ЕС.