КФН одобри становище по предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа и за изменение на Директива 98/26/ЕО

На свое заседание от 3 май 2012г. Комисията за финансов надзор взе решение, с което подкрепя предложението за Регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива 98/26/ЕО (Регламента). С приемането и прилагането на този Регламент ще се подобри сигурността и ефективността на сетълмента на ценни книжа в ЕС, както и ще се създадат общи правила във вътрешния пазар на Съюза относно извършването на сетълмент.

Конкретните предложения и цели на проекта за регламент са следните:

Предложеният регламент обхваща всички ЦДЦК, но освобождава от изискванията за лицензиране и надзор членовете на ЕСЦБ и други национални или публични органи, изпълняващи подобни функции;

По-голяма сигурност при сетълмента на ценни книжа – Основната цел на предложения регламент се изразява в повишаването на сигурността на сетълмента чрез различни мерки, които се предлагат за нейното постигане;

ЦДЦК ще подлежат на лицензиране и надзор от страна на националните компетентни органи в мястото си на установяване;

Тъй като ЦДЦК предоставят важни услуги от системно значение за пазара на ценни книжа, те трябва да се подчиняват на високи пруденциални стандарти, за да се гарантира тяхната жизнеспособност и защитата на участниците в тях;

Достъп до ЦДЦК –  въвежда се правото на емитентите да регистрират своите ценни книжа в който и да било лицензиран ЦДЦК в ЕС, както и правото на ЦДЦК да предоставя услуги по ценни книжа, подчинени на законодателството на друга държава-членка;

Кредитни институции, определени да действат като агенти по сетълмента – когато сетълментът в централна банка не е целесъобразен или възможен, ЦДЦК могат да предложат на своите участници паричен сетълмент в търговска банка;

При нарушения на настоящия регламент се предлага държавите-членки да предвидят подходящи административни санкции и мерки;

Изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа: изменението на директивата е необходимо, за да бъде приведена в съответствие с Директива 2010/78/ЕС (Омнибус) относно правомощията на Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), като за определените системи за сетълмент на ценни книжа вече се уведомява не Комисията, а ЕОЦКП.