КФН прие на първо четене проект на Наредба за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

На свое заседание на 03.05.2012 г. КФН прие на първо четене проект на Наредба за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества. С предложения проект на наредба се предвижда осъвременяване и усъвършенстване на заварените правила, съдържащи се в Изискванията за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество, утвърдени с решение № 568-ПОД от 30.12.2003 г.

Проектът на наредбата е публикуван в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”. http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128