Решения от заседание на КФН от 3 май 2012 г.

На свое заседание от 3 май  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Костенец-ХХИ” АД. Емисията е в размер на  945 108 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 12,11 лева. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.

2. Издава одобрение на представените промени в устава на „Зенит Имоти” АДСИЦ, приети на годишно общо събрание на акционерите