На унгарското общозастрахователно дружество AIM са ограничени правата да се разпорежда с резервите на дружеството

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 23 април 2012 г. е получила уведомление от Органа за финансов надзор на Унгария за приемането на решение за прилагането на реорганизационни мерки спрямо AIM Általános Biztositó Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (AIM частно акционерно дружество за общо застраховане) съкр. AIM Általános (по смисъла на чл. 2, буква в) на Директива 2001/17/ЕО). Мерките се изразяват в ограничаване на правото на AIM Általános да се разпорежда с технически резерви и със средствата, покриващи границата на платежоспособност. На AIM Általános  се забранява да отпуска заеми и да удължава сроковете по договори отнасящи се до заеми, които вече са били отпуснати. На дружеството освен това се налага задължението да инвестира изключително, в това число и реализираните приходи, в банкови депозити и в държавни ценни книжа, емитирани от държавите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Посоченoтo дружество e застрахователно предприятие, изпратило нотификация за извършване на дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Унгария www.pszaf.hu или на следните координати:

Emese Varkonyi Nagy,

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE (PZSAF)

HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY

H-1033 Budapest krt. 39. H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.

Tel.: (36-1) 489-9100

Fax: (36-1) 489-9102

e-mail : nagy.emese@pzsaf.hu